Raport miesięczny – wrzesień 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Wystąpiono o wydanie Świadectwa Przejęcia części robót dla odcinka 33+760 – 35+100
 • Wprowadzono czasową organizację ruchu COR17 – puszczenie ruchu przez połączenie II i III odcinka
 • Wprowadzono czasową organizację ruchu COR18 – budowa kolumn alarmowych, wymiana barier ochronnych w pasie rozdziału i w ciągu jezdni północnej
 • Wprowadzono czasową organizację ruchu COR15 etap 2 – budowa ronda z DW296

Roboty drogowe i zieleń

 • Roboty ziemne (nasypy) – PZ-35a i PZ-36a (kontynuacja)
 • Roboty ziemne (wykopy) – rowy w km 47+500 – 50+000
 • Nawierzchnia z betonu cementowego – km 40+700 – 44+000
 • Ulepszone podłoże na łącznicach węzła Iłowa
 • Umocnienie poboczy kruszywem w km 33+760 – 35+460
 • Ułożenie ścieku skarpowego w km w km 35+245 – 35+460
 • Ułożenie krawężników granitowych i kostki kamiennej – rondo na DW296, poszerzenie Zjazdu publicznego
 • Roboty brukarskie na kolumnie alarmowej w km 34+100
 • Bariery ochronne w km 33+760 – 35+460
 • Oznakowanie poziome w km 33+760 – 35+460

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Wykonanie zbrojenia i betonowanie murka oporowego stożka podpora P1
  • Zbrojenie kap chodnikowych
  • Śrutowanie ustroju nośnego
  • Wykonanie papy pod kapami chodnikowymi
  • Ułożenie krawężników na skrzydłach
 • Obiekt WA-31
  • Zbrojenie kap chodnikowych
  • Śrutowanie ustroju nośnego
  • Wykonanie papy pod kapami chodnikowymi
  • Ułożenie krawężników na skrzydłach
 • Obiekt MA-33
  • Zbrojenie i betonowanie ścianek zaplecznych podpora P1 i P3
  • Zbrojenie kap chodnikowych
  • Śrutowanie ustroju nośnego
  • Wykonanie papy pod kapami chodnikowymi
 • Obiekt PZ-35a
  • Zasypka konstrukcji stalowej z blachy falistej
 • Obiekt PZ-36a
  • Brak prac

Roboty branżowe

 • Kanalizacja deszczowa i zbiorniki
  • Budowa kanalizacji – montaż kratek i regulacja studni
  • Montaż odwodnienia linowego km 48+800 – 45+000
  • Prace wykończeniowe na zbiornikach
 • Teletechnika
  • Budowa kanalizacji teletechnicznej średnicy 110,  km 37+200 – 38+200,
 • Melioracje
  • Konserwacja, przebudowa rowów melioracyjnych w km 45+300
 • Energetyka
  • Budowa stacji meteo wraz z tablicami zmiennej treści. (strona południowa)
  • Budowa zasilania oświetlenia ( montaż słupów)

Rodzaj wykonywanych robót

Zaawansowanie procentowe wykonanych robót w bieżącym okresie rozliczeniowym 

Procentowe zaawansowanie dla całości robót 5,4%
DZIAŁ OGÓLNY
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 1,0%
Roboty ziemne 2,3%
Podbudowy 0,3%
Nawierzchnie 19,4%
Roboty wykończeniowe 1,7%
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 6,0%
Elementy ulic 30,9%
ROBOTY MOSTOWE  
Obiekt WA-30 1,3%
Obiekt WA-31 1,0%
Obiekt MA-33 0,9%
Obiekt PZ-35a 3,4%
Obiekt PZ-36a 0,4%
ROBOTY BRANŻOWE  
Kanalizacja deszczowa 7,6%
Zbiorniki retencyjne 3,1%
Stacja meteo 4,4%
Melioracje 5,1%
Telekomunikacja 5,2%