Raport miesięczny – sierpień 2022

Lp. Branża Opis wykonanych prac
1. Drogowa
 • roboty rozbiórkowe – rozbiórka warstw konstrukcyjnych w obrębie drogi wojewódzkiej nr 297 na dojeździe do obiektu WD-53;
 • roboty ziemne – nasypy na dojazdach do obiektów PZ-39a, PZ-55 i drogach dojazdowych;
 • stabilizacja drogi dojazdowe do zbiorników i obiektów mostowych;
 • warstwa mrozoochronna km 64+500 – km 64+950,
 • podbudowa z chudego betonu: km 51+800 – 52+071,48 (koperta) km 52+122,82 – km 54+425, km 61+000 – (WA-47) – km 61+410;
 • nawierzchnia z betonu cementowego km 50+000 – WA-39 – km 50+900;
 • odwodnienie drogi – drenaż pobocze: km 64+513,00 – km 64+985,00 – zakończenie robót;
 • wykonanie przepustu nr 39 pod zjazdem w km 59+071 – zakończenie robót;
 • przedłużenie istniejącego przepustu skrzynkowego w km 64+317 wraz z wykonaniem ścianki oporowej – zakończenie robót;
 • Humusowanie pasa dzielącego – od km 50+000 do km 50+900 – rozpoczęcie robót;
 • Uszczelnienie wraz z umocnieniem skarp rowów warstwą humusu na odcinku od km 59+500 do km 61+000 – zakończenie robót, km 54+675 – km 59+500 rozpoczęcie robót
 • Humusowanie terenów płaskich na odcinku od km 59+500 do km 61+000 – zakończenie robót, na odcinku od km 54+675 do km 59+500 – rozpoczęcie robót;
 • Humusowanie terenu na dojazdach do obiektu PZ-45a strona północna i południowa – kontynuacja prac;
 • Rozbiórka barier stalowych – pas dzielący od km 50+000 do km 50+900
2. Mostowa
 • Pz40a – P2 – zabetonowanie fundamentu etap 1, sekcje 1, 4 i 2 (zbrojenie, deskowanie i betonowanie)
 • Ma44 – rozbiórka szalunku oczepu
 • Pz45a – P2 – zabetonowanie fundamentu etap 2, sekcje 1 i 3
 • Pz47b – spawanie płytek na stolikach P1 i P2
 • Wd53 – betonowanie kap chodnikowych na obiekcie i na dojazdach do obiektu (beton podkładowy, krawężnik, zbrojenie, szalowanie, betonowanie)
 • Pz55 – zabetonowanie wezgłowi na P1 i P2 segmenty nr 5, betonowanie poprzecznic segmenty 3 – 3, 4 i 5, montaż zbrojenia płyt segmenty 3 – 5, betonowanie płyty nr 3 i 4
  3. Inżynieria ruchu
 • opracowywanie projektów COR wraz z procedurą zatwierdzenia dokumentacji,
4. Pozostałe branże
 • Kanalizacja deszczowa – odcinek Kanał Kd-144, Kd-144A, Kd-145, Kd-146, Kd-147,
 • Kd-149, Kd-150A, Kd-152, Kd-153, KD-166,
 • Kanał technologiczny wraz ze studniami kablowymi SKR-2 na odcinku od studni 680 – do studni 700 – zakończenie robót, rozpoczęcie robót na odcinku od studni 678 do studni 656;
5. Nadzory
 • nadzór przyrodniczy zakończony raportem za m-c sierpień,
 • nadzór archeologiczny zakończony raportem za m-c sierpień
6. Inne
 • ofertowanie i kontraktacja robót,
 • weryfikacja otrzymanej Dokumentacji Projektowej, kontynuacja przeglądu Dokumentacji Projektowej i zgłaszanie dalszych spostrzeżeń / uwag i wniosków o uzupełnienie braków / wyjaśnienie rozbieżności,
 • opracowywanie Dokumentów Wykonawcy (wnioski materiałowe, zgłoszenia PZJ, projekty technologiczne).
 • wykonywanie modeli projektowych robót ziemnych