Zakres robót – Odcinek 3

Dostosowanie DK18 do parametrów autostrady A18 na odcinku „3” od km 33+760 do km 50+000 obejmuje w szczególności:

 1. Rozbiórkę w całości istniejącej betonowej jezdni południowej o szerokości 9,50 m i budowę nowej betonowej nawierzchni tej jezdni o szerokości 11.00 m na odcinku od km 33+760,00 do km 50+000,
 2. Rozbiórkę w całości istniejących przewiązek z nawierzchni bitumicznej wraz z barierami betonowymi na odcinku od km 33+760,00 do km 50+000,
 3. Wykonanie kompletnego drenażu podłużnego w pasie rozdziału na całym odcinku od km 33+760 do km 50+000.
 4. Przebudowę części południowej węzła „Iłowa” wraz pasami włączenia i wyłączenia, łącznicami, skrzyżowaniem typu rondo na połączeniu z drogą wojewódzką nr 296 oraz zmianą połączenia z istniejącą stacją benzynową,
 5. Remont nawierzchni bitumicznej na istniejących obiektach w ciągu autostrady,
 6. Budowę przejazdów awaryjnych przez pas dzielący,
 7. Budowę zjazdów awaryjnych,
 8. Budowę dróg serwisowych i wewnętrznych, dojazdów do zbiorników i urządzeń podczyszczających,
 9. Wyposażenie drogi w elementy bezpieczeństwa ruchu, tj:
  • ustawienie barier ochronnych,
  • montaż osłon przeciwolśnieniowych,
  • ustawienie oznakowania pionowego,
  • wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego i cienkowarstwowego,
 10. Budowę obiektów inżynierskich w ilości 5 szt.:
  • 2 górnych przejść dla dużych zwierząt,
  • 2 wiaduktów w ciągu autostrady,
  • 1 mostu w ciągu autostrady,
 11. Wycinkę drzew,
 12. Zagospodarowanie powierzchni trawiastych na terenie płaskim i na skarpach poprzez hydroobsiew,
 13. Wyposażenie drogi w urządzenia ochrony środowiska:
  • osłony przeciwolśnieniowe,
  • zespoły podczyszczające wody opadowe z jezdni autostrady oraz zbiorniki retencyjne,
  • nasadzenia zieleni dogęszczającej i izolacyjnej służącej ochronie walorów krajobrazowych, ograniczeniu zanieczyszczeń na terenach o dużych walorach przyrodniczych oraz ochronie terenów rolniczych, a także zieleni na przejściach dla zwierząt, naprowadzającej zwierzynę i stwarzającą azyl w razie niebezpieczeństwa,
  • przejścia dla zwierząt wraz z systemem naprowadzającym,
  • półki w istniejących przepustach skrzynkowych pełniących funkcję małych przejść dla zwierząt.
 14. Korektę i uzupełnienie istniejącego ogrodzenia autostrady,
 15. Przebudowę wszystkich kolidujących elementów infrastruktury technicznej:
  • urządzeń melioracyjnych,
  • linii elektroenergetycznych SN i nn (na skrzyżowaniach z autostradą),
  • linii teletechnicznych,
 16. Budowę urządzeń infrastruktury technicznej:
  • budowę kanalizacji telekomunikacyjnej dla łączności autostradowej (budowę kanalizacji kablowej oraz budowę przejść kanalizacji kablowej dla kolumn alarmowych),
  • budowę stacji meteo wraz z tablicą informacyjną zmiennej treści po obu stronach autostrady na wysokości w km 45+350,
  • budowę oświetlenia węzła „Iłowa”

Zestawienie projektowanych obiektów inżynierskich w ciągu autostrady:

Lp. Symbol obiektu Pikietaż Stadium budowy Podstawowe parametry
jezdnia prawa jezdnia lewa Konstrukcja Posadowienie Rozpiętość przęseł Długość obiektu Szerokość obiektu
1 WA-30 35+518.51 projekt. istn. żelbetowa bezpośr, 17,56 18,46 15,25
2 WA-31 35+736.61 projekt. istn. żelbetowa bezpośr, 17,56 18,46 15,25
3 MA-33 37+850.06 projekt. istn. sprężona pośrednie 10,04+26,10 36,14 15,33

Zestawienie projektowanych górnych przejść dla zwierząt:

Lp. Symbol obiektu Pikietaż Stadium budowy Podstawowe parametry
Konstrukcja Posadowienie Rozpiętość przęseł Długość obiektu dołem Długość obiektu górą
1 PZ-35a 42+500.00 projekt. łukowa, z blachy falistej pale wbijane 19,64+19,64 74,745 60,27
2 PZ-36a 45+775.00 projekt. łukowa, z blachy falistej pale wbijane 19,64+19,64 74,745 60,27

Przejście dla zwierząt nad autostradą PZ-35a w km 42+500,00:

Przejście znajduje się w km 42+500.00 autostrady A18. Obiekt zapewnia możliwość migracji zwierząt w poprzek autostrady. Obiekt o ustroju łukowym z blachy falistej. Konstrukcja składa się ze stalowych elementów konstrukcyjnych łączonych ze sobą za pomocą ocynkowanych śrub, kotew służących do połączenia konstrukcji z fundamentem.

Podpory                       – żelbetowe, monolityczne ściany

Posadowienie               – pośrednie na palach wbijanych

Długość obiektu           – 62,27 m (dołem), 74,745 (górą)

Szerokość obiektu        – 2 x 19,64 m

 

Przejście dla zwierząt nad autostradą PZ-36a w km 45+775,00:

Przejście znajduje się w km 45+775.00 autostrady A18. Obiekt zapewnia możliwość migracji zwierząt w poprzek autostrady. Obiekt o ustroju łukowym z blachy falistej. Konstrukcja składa się ze stalowych elementów konstrukcyjnych łączonych ze sobą za pomocą ocynkowanych śrub, kotew służących do połączenia konstrukcji z fundamentem.

Podpory                       – żelbetowe, monolityczne ściany

Posadowienie               – pośrednie na palach wbijanych

Długość obiektu           – 62,27 m (dołem), 74,745 (górą)

Szerokość obiektu        – 2 x 19,64 m

 

Wiadukt w ciągu autostrady WA-30 (z nawierzchnią bitumiczną) w km 35+518.51 + rozbiórka obiektu istniejącego:

Wiadukt położony w ciągu prawej jezdni autostrady A18 w km 35+518.51, nad linią kolejową Jasień – Miłkowice. Wiadukt o ustroju ramowym, płytowym jednoprzęsłowym z belek prefabrykowanych typu KUJAN.

Podpory                      – żelbetowe

Posadowienie               – bezpośrednie (ławy fundamentowe)

Długość wiaduktu         – 18,46 m

Szerokość wiaduktu      – 15,25 m

 

Wiadukt w ciągu autostrady WA-31 (z nawierzchnią bitumiczną) w km 35+736,61 + rozbiórka obiektu istniejącego:

Wiadukt położony w ciągu prawej jezdni autostrady A18 w km 35+736.61, nad drogą lokalną Konin Żagański – Iłowa. Wiadukt o ustroju ramowym, jednoprzęsłowym z belek prefabrykowanych typu KUJAN.

Podpory                       – żelbetowe

Posadowienie               – bezpośrednie (ławy fundamentowe)

Długość wiaduktu         – 18,46 m

Szerokość wiaduktu      – 15,25 m

 

Most w ciągu autostrady MA-33 (z nawierzchnią bitumiczną) w km 37+850,06 + rozbiórka obiektu istniejącego:

Most położony w ciągu prawej jezdni autostrady A18 w km 37+850.06, nad rzeką Czerną. Most o ustroju dwuprzęsłowym ciągłym, sprężony.

Podpory                       – podpora pośrednia (filar) oraz przyczółki (ściana żelbetowa)

Posadowienie               – pośrednie (pale wielkośrednicowe)

Długość mostu            – 36,14 m

Szerokość mostu          – 15,33 m

 

Na całej długości projektowanych przejść dla zwierząt, po obu ich stronach oraz na odcinkach o długości nie mniejszej niż 100m od osi przejść zainstalować należy ekrany przeciwolśnieniowe o wysokości 2,5m.

Wszystkie wiadukty w ciągu autostrady należy dostosować do pełnienia funkcji przejścia dolnego dla zwierząt poprzez zainstalowanie na nich i na długości 50m od ich krańców nieprzeźroczystych ekranów o wysokości 2,5 m.

Wszystkie istniejące przepusty pełniące jednocześnie funkcję przejścia dla zwierząt i prowadzące cieki wodne, wykonane w ramach realizacji jezdni północnej, jako przepusty skrzynkowe o wysokości i szerokości nie mniejszej 1,20m wyposażyć należy w półkę dla zwierząt o szerokości nie mniejszej niż 0,5m, umieszczoną na jednej ścianie przepustu i wyniesioną 0,2m ponad przewidywany średni roczny stan wody w cieku.

Projektowane parametry

W liniach rozgraniczających Wykonawca zaprojektuje i wykona autostradę w tym elementy infrastruktury o następujących parametrach:
Przekrój budowany 2×2
Przekrój docelowy 2×2
Rodzaj konstrukcji nawierzchni podatna lub sztywna

(dookreślona przez Wykonawcę na etapie projektu budowlanego)

Klasa techniczna A
Prędkość projektowa Vp 120 km/h
Ilość i szerokość pasów ruchu 2 x 3,75
Pas dzielący wraz z opaskami Min 5 m
Rezerwa pod trzeci pas ruchu Brak
Szerokość opaski 0,5 m
Pas awaryjny 3 m
Kategoria ruchu KR6
Obciążenie nawierzchni 115 kN/oś
Skrajnia pionowa 5,0 m
Pochylenie poprzeczne

(jezdnie autostrady na prostym odcinku w planie

powinny mieć pochylenie poprzeczne skierowane

na zewnątrz korony drogi.)

2,5 %