Aktualności – Odcinek 3

Raport miesięczny – wrzesień 2023

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu i szczelności ogrodzenia
 • Wprowadzenie Docelowej Organizacji Ruchu w km 35+400 – 50+000

Roboty drogowe i zieleń

 • Humusowanie obiektu PZ-36a oraz terenów płaskich (kontynuacja)
 • Montaż barier stalowych w km 33+760 – 50+000 (brakujące odcinki)
 • Montaż ogrodzenia autostradowego (roboty wykończeniowe)
 • Wykonanie oznakowania pionowego w km 33+760 – 50+000 oraz na węźle Iłowa
 • Wykonanie oznakowania poziomego na jezdni północnej
 • Nasadzenia na obiekcie PZ-36a oraz w km 37+000 – 37+200
 • Montaż słupków uchylnych na Łącznicach na węźle Iłowa

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Montaż stałych reperów geodezyjnych
 • Obiekt WA-31
  • Montaż stałych reperów geodezyjnych
 • Obiekt MA-33
  • Montaż stałych reperów geodezyjnych
 • Obiekt PZ-35a
  • Montaż poręczy schodów skarpowych
  • Montaż balustrady h=1,1m
  • Montaż wypełnień ekranów przeciwolśnienowych
  • Montaż stałych reperów geodezyjnych
 • Obiekt PZ-36a
  • Montaż poręczy schodów skarpowych
  • Montaż balustrady h=1,1m
  • Montaż wypełnień ekranów przeciwolśnienowych
  • Montaż stałych reperów geodezyjnych

Roboty branżowe

 • Brak prac
Rodzaj wykonywanych robót Zaawansowanie procentowe wykonanych robót w bieżącym okresie rozliczeniowym 
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 0,9%
DZIAŁ OGÓLNY
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 0,3%
Roboty ziemne 0,3%
Nawierzchnie 0,2%
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 7,2%
Zieleń drogowa 1,1%
ROBOTY MOSTOWE  
Obiekt PZ-35a 0,5%
Obiekt PZ-36a 0,2%
ROBOTY BRANŻOWE  
Przebudowy linii WN 9,5%
Raport miesięczny – sierpień 2023

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu i szczelności ogrodzenia

Roboty drogowe i zieleń

 • Humusowanie obiektu PZ-35a oraz PZ-36a (kontynuacja)
 • Montaż barier stalowych w km 33+760 – 50+000 (brakujące odcinki)
 • Montaż ogrodzenia autostradowego (roboty wykończeniowe)
 • Montaż barier linowych na przejazdach awaryjnych
 • Budowa kolumn alarmowych po stronie północnej (kontynuacja)
 • Wykonanie oznakowania pionowego w km 33+760 – 50+000 oraz na węźle Iłowa
 • Montaż półek przełazowych na ścianach przepustów (kontynuacja)
 • Montaż blach perforowanych w ciągu ogrodzenia autostradowego
 • Frezowanie nawierzchni asfaltowej – Łącznice po stronie północnej oraz DW296
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności – Łącznice po stronie północnej
 • Warstwa ścieralna SMA – Łącznice po stronie północnej
 • Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego – DW296
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – DW296

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Roboty wykończeniowe
  • Wykonanie drzwi w ekranach przeciwolśnieniowych nitka północna
 • Obiekt WA-31
  • Roboty wykończeniowe
  • Wykonanie drzwi w ekranach przeciwolśnieniowych nitka północna
 • Obiekt MA-33
  • Roboty wykończeniowe
  • Wykonanie drzwi w ekranach przeciwolśnieniowych nitka północna
 • Obiekt PZ-35a
  • Montaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych
  • Prace brukarskie
 • Obiekt PZ-36a
  • Montaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych
  • Prace brukarskie

Roboty branżowe

ENERGETYKA

 • Prace odbiorowe instalacji oświetleniowej
Rodzaj wykonywanych robót Zaawansowanie procentowe wykonanych robót w bieżącym okresie rozliczeniowym 
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 2,4%
DZIAŁ OGÓLNY
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty ziemne 0,7%
Nawierzchnie 7,4%
Roboty wykończeniowe 0,5%
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 7,1%
Elementy ulic 8,3%
ROBOTY MOSTOWE  
Obiekt WA-31 0,2%
Obiekt PZ-35a 0,3%
Obiekt PZ-36a 0,6%
ROBOTY BRANŻOWE  
Przebudowa i budowa linii SN 18,3%
Oświetlenie drogowe 20,2%
Telekomunikacja 1,2%
Raport miesięczny – lipiec 2023

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu i szczelności ogrodzenia
 • Wprowadzenie COR19 – rozdzielenie ruchu na jezdnię północną i południową w km 35+400 – 38+400
 • Wprowadzenie COR20 – rozdzielenie ruchu na jezdnię północną i południową w km 38+400 – 43+700
 • Koszenie trawy w pasie drogowym

Roboty drogowe i zieleń

 • Humusowanie obiektu PZ-35a oraz PZ-36a (kontynuacja)
 • Humusowanie skarp, rowów i terenów płaskich – roboty wykończeniowe
 • Montaż barier stalowych w poboczu w km 35+000 – 43+500
 • Montaż ogrodzenia autostradowego (roboty wykończeniowe)
 • Wykonanie oznakowania poziomego na węźle Iłowa oraz na przejazdach awaryjnych
 • Rozbiórka barier betonowych – 35+500 – 38+500
 • Budowa kolumn alarmowych po stronie północnej (w trakcie)
 • Montaż półek przełazowych na ścianach przepustów (w trakcie)

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Montaż poręczy na schodach
  • Wykonanie drzwi w ekranach przeciwolśnieniowych nitka południowa
  • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych na nitce północnej
 • Obiekt WA-31
  • Montaż poręczy na schodach
  • Wykonanie drzwi w ekranach przeciwolśnieniowych nitka południowa
  • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych na nitce północnej
 • Obiekt MA-33
  • Montaż poręczy na schodach
  • Wykonanie drzwi w ekranach przeciwolśnieniowych nitka południowa
  • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych na nitce północnej
  • Montaż kotew kapy nitki północnej
 • Obiekt PZ-35a
  • Montaż podwalin przy ekranach przeciwolśnieniowych
  • Prace brukarskie
 • Obiekt PZ-36a
  • Montaż podwalin przy ekranach przeciwolśnieniowych

Roboty branżowe

 • TELEKOMUNIKACJA
  • Budowa kanalizacji teletechnicznej
  • Montaż studni teletechnicznych
 • ENERGETYKA
  • Budowa linii kablowej
  • Montaż słupów oświetleniowych
Rodzaj wykonywanych robót Zaawansowanie procentowe wykonanych robót w bieżącym okresie rozliczeniowym 
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 0,9%
DZIAŁ OGÓLNY
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 0,3%
Roboty ziemne 2,0%
Odwodnienie korpusu drogowego 0,1%
Podbudowy 0,1%
Roboty wykończeniowe 0,5%
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 6,9%
Elementy ulic 10,3%
ROBOTY MOSTOWE  
Obiekt WA-30 0,3%
Obiekt WA-31 0,4%
Obiekt MA-33 0,8%
Obiekt PZ-35a 0,4%
Obiekt PZ-36a 0,5%
ROBOTY BRANŻOWE  
Kanalizacja deszczowa 1,7%
Raport miesięczny – czerwiec 2023

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu i szczelności ogrodzenia
 • Wprowadzenie COR20 – rozdzielenie ruchu na jezdnię północną i południową w km 43+700 – 48+500
 • Koszenie trawy w pasie drogowym

Roboty drogowe i zieleń

 • Humusowanie obiektu PZ-35a oraz PZ-36a (kontynuacja)
 • Humusowanie skarp, rowów i terenów płaskich – roboty wykończeniowe
 • Ułożenie ścieku korytkowego w pasie rozdziału
 • Umocnienie poboczy kruszywem – roboty wykończeniowe
 • Montaż barier stalowych w poboczu w km 43+500 – 50+000
 • Uszczelnienie bram i furtek w ogrodzeniu autostradowym
 • Wykonanie oznakowania poziomego w km 35+500 – 41+000
 • Uszorstnienie nawierzchni betonowej i wypełnienie spoin w km 35+500 – 38+500
 • Prace przygotowawcze do montażu barier linowych na przejazdach awaryjnych

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Prace wykończeniowe przy ekranach przeciwolśnieniowych po stronie południowej
 • Obiekt WA-31
  • Prace wykończeniowe przy ekranach przeciwolśnieniowych po stronie południowej
 • Obiekt MA-33
  • Prace wykończeniowe przy ekranach przeciwolśnieniowych po stronie południowej
 • Obiekt PZ-35a
  • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych
 • Obiekt PZ-36a
  • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych

Roboty branżowe

 • ENERGETYKA
  • Budowa linii kablowej
  • Montaż słupów oświetleniowych
Rodzaj wykonywanych robót Zaawansowanie procentowe wykonanych robót w bieżącym okresie rozliczeniowym 
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 1,3%
DZIAŁ OGÓLNY
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty ziemne 0,9%
Nawierzchnie 0,6%
Roboty wykończeniowe 2,1%
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 7,4%
Zieleń drogowa 0,4%
ROBOTY MOSTOWE  
Obiekt WA-30 0,2%
Obiekt WA-31 0,2%
Obiekt MA-33 0,7%
Obiekt PZ-35a 1,0%
Obiekt PZ-36a 1,0%
ROBOTY BRANŻOWE  
Oświetlenie drogowe 24,4%
Raport miesięczny – maj 2023

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu i szczelności ogrodzenia

Roboty drogowe i zieleń

 • Humusowanie pasa rozdziału – w km 38-000 – 39+000
 • Humusowanie obiektu PZ-35a oraz PZ-36a (w trakcie)
 • Umocnienie rowów elementami betonowymi – w km 43+600 – 43+760 oraz w km 45+300 – 45+480
 • Umocnienie poboczy kruszywem łamanym – DW296, Zjazd publiczny oraz Łącznice nr 1 i 2
 • Montaż barier stalowych w pasie rozdziału w km 35+500 – 38+000 oraz w poboczu w km 46+000 – 50+000
 • Kolumny alarmowe w km 36+000 – 50+000 strona południowa – nawierzchnia z kostki kamiennej
 • Montaż ogrodzenia autostradowego (roboty wykończeniowe)
 • Nawierzchnia z kruszywa na drogach serwisowych (kontynuacja)
 • Nasadzenia na obiekcie PZ-35a (kontynuacja)
 • Zabudowa studzienek ściekowych w km 38+500 – 39+500
 • Warstw ścieralna z betonu asfaltowego na DW296
 • Wykonanie oznakowania poziomego w km 41+000 – 50+000
 • Uszorstnienie nawierzchni betonowej i wypełnienie spoin w km 38+500 – 50+000

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Montaż barier stalowych na obiekcie
  • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych
 • Obiekt WA-31
  • Montaż barier stalowych na obiekcie
  • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych
 • Obiekt MA-33
  • Wykonanie zabezpieczenie antykorozyjnego betonów
  • Montaż barier stalowych na obiekcie
  • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych
  • Wykonanie dylatacji PA-40 podpora P3‎
  • Ułożenie schodów skarpowych
 • Obiekt PZ-35a
  • Dokończenie prac brukarskich
  • Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego betonów: gzyms strona południowa, podpora P2 strona ‎południowa oraz podpora P3‎
  • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych
 • Obiekt PZ-36a
  • Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego betonów: gzyms strona południowa, podpora P2 strona ‎południowa oraz podpora P3‎
  • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych

Roboty branżowe

 • ENERGETYKA
  • Montaż słupów oświetleniowych
Rodzaj wykonywanych robót Zaawansowanie procentowe wykonanych robót w bieżącym okresie rozliczeniowym 
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 2,0%
DZIAŁ OGÓLNY
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 0,2%
Roboty ziemne 0,0%
Odwodnienie korpusu drogowego 0,2%
Podbudowy 0,7%
Nawierzchnie 1,3%
Roboty wykończeniowe 7,4%
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 4,9%
Elementy ulic 5,5%
Zieleń drogowa 4,4%
ROBOTY MOSTOWE  
Obiekt WA-30 2,2%
Obiekt WA-31 3,3%
Obiekt MA-33 2,5%
Obiekt PZ-35a 0,6%
Obiekt PZ-36a 1,9%
ROBOTY BRANŻOWE  
Kanalizacja deszczowa 2,3%
Zbiorniki retencyjne 34,1%
Raport miesięczny – kwiecień 2023

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu i szczelności ogrodzenia

Roboty drogowe i zieleń

 • Rozbiórka barier stalowych – w ok 35+500 – 38+500
 • Humusowanie terenów płaskich – w km 35+500 – 37+000
 • Humusowanie pasa rozdziału – w km 35+500 – 38+000
 • Humusowanie obiektu PZ-35a (w toku)
 • Umocnienie rowów elementami betonowymi – w km 41+750 – 42+000 oraz w km 47+670 – 47+560
 • Montaż barier stalowych w pasie rozdziału – w km 39+000 – 39+500
 • Kolumny alarmowe w km 36+000 – 50+000 strona południowa – montaż obrzeży
 • Montaż ogrodzenia autostradowego (roboty wykończeniowe)
 • Montaż bram i furtek
 • Nawierzchnia z kruszywa na drogach serwisowych (w toku)
 • Wykonanie zjazdów pożarowych
 • Nasadzenia na obiekcie PZ-35a (w toku)
 • Podbudowa z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności – w km 35+525 – 35+565, w km 37+790 – 35+832, w km 37+868 – 37+910 oraz Łącznicy 1 i 2 na węźle Iłowa
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności – w km 35+460 – 35+565, w km 37+790 – 37+832 oraz w km 37+868 – 37+910 oraz Łącznicy 1 i 2 na węźle Iłowa
 • Warstwa ścieralna SMA – w km 35+460 – 35+565, w km 35+685 – 35+790 oraz w km 37+790 – 37+910 oraz na Łącznicy 1 i 2 na węźle Iłowa

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego betonów
  • Wykonanie nawierzchni z żywic syntetycznych
  • Wykonanie nawierzchni ścieralnej SMA
  • Wykonanie dylatacji bitumicznych
 • Obiekt WA-31
  • Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego betonów
  • Wykonanie nawierzchni z żywic syntetycznych
  • Wykonanie nawierzchni ścieralnej SMA
  • Wykonanie dylatacji bitumicznych
 • Obiekt MA-33
  • Wykonanie nawierzchni z żywic syntetycznych
  • Wykonanie nawierzchni ścieralnej SMA
  • Wykonanie dylatacji bitumicznej podpory P1‎
 • Obiekt PZ-35a
  • Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego betonów na gzymsach strona północna, podpora P2 strona północna oraz ‎podpora P1‎
  • Prace brukarskie
 • Obiekt PZ-36a
  • Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego betonów na gzymsach strona północna, podpora P2 strona północna oraz podpora P1‎
  • Zasypka konstrukcji stalowej ETAP II
  • Prace brukarskie

Roboty branżowe

 • TELETECHNIKA
  • Uciąglenie kanalizacji teletechnicznej
  • Montaż brakujących studni
 • ENERGETYKA
  • Budowa linii kablowej
  • Montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe
Rodzaj wykonywanych robót Zaawansowanie procentowe wykonanych robót w bieżącym okresie rozliczeniowym 
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 2,7%
DZIAŁ OGÓLNY
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 0,4%
Roboty ziemne 2,9%
Odwodnienie korpusu drogowego 0,5%
Podbudowy 2,7%
Nawierzchnie 1,3%
Roboty wykończeniowe 2,8%
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 13,0%
Zieleń drogowa 3,2%
ROBOTY MOSTOWE  
Obiekt WA-30 1,4%
Obiekt WA-31 0,5%
Obiekt MA-33 1,4%
Obiekt PZ-35a 1,8%
Obiekt PZ-36a 2,2%
ROBOTY BRANŻOWE  
Kanalizacja deszczowa 2,1%
Zbiorniki retencyjne 1,2%
Przebudowa i budowa linii SN 0,1%
Oświetlenie drogowe 21,4%
Telekomunikacja 6,2%
Raport miesięczny – marzec 2023

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu i szczelności ogrodzenia
 • Przekazanie do uzgodnień projektu czasowej organizacji ruchu – przełożenie ruchu na obie nitki na wewnętrzny pas jezdni na odcinku 38+500 – 50+000.

Roboty drogowe i zieleń

 • Roboty ziemne (nasypy) – PZ-36a
 • Rozbiórka barier stalowych – w ok 38+500 – 41+000
 • Humusowanie skarp i rowów – w km 35+500 – 37+000
 • Humusowanie obiektu PZ-35a (w trakcie)
 • Ułożenie ścieku skarpowego – w km 37+750 – 38+000
 • Ułożenie ścieku trójkątnego (w miejscu występowania) – w km 37+700 – 47+500
 • Zabudowa studzienek w ścieku trójkątnym – w km 33+700 – 47+500
 • Umocnienie rowów elementami betonowymi (w miejscu występowania) – w km 36+000 – 38+000, pod obiektami PZ-35a i PZ-36a po stronie północnej
 • Montaż barier stalowych w pasie rozdziału – w km 39+500 – 45+000
 • Nasyp w poboczu (GWN) – w km 35+500 – 42+500
 • Umocnienie poboczy kruszywem łamanym – w km 35+500 – 42+500
 • Podbudowa z kruszywa łamanego – w km 37+790 – 37+910
 • Montaż ogrodzenia autostradowego (uzupełnienia przy zbiornikach)
 • Montaż bram i furtek
 • Podbudowa z kruszywa na drogach serwisowych
 • Podbudowa z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności – w km 35+460 – 35+507, w km 35+685 – 35+728 oraz w km 35+745 – 35+790
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności – w km 35+685 – 35+728 oraz w km 35+745 – 35+790

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Wykonanie obruków stożka podpora P1‎
 • Obiekt WA-31
  • Ułożenie schodów prefabrykowanych na skarpie
 • Obiekt MA-33
  • Brak prac w bieżącym okresie sprawozdawczym
 • Obiekt PZ-35a
  • Ułożenie schodów prefabrykowanych na skarpach
  • Ułożenie ścieku skarpowego
  • Ułożenie ścieku trójkątnego
  • Ułożenie krawężnika przy ścieku trójkątnym
  • Rozpoczęcie humusowanie
 • Obiekt PZ-36a
  • Zasypka konstrukcji stalowej ETAP II

Roboty branżowe

 • BRAK PRAC
Rodzaj wykonywanych robót Zaawansowanie procentowe wykonanych robót w bieżącym okresie rozliczeniowym 
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 1,8%
DZIAŁ OGÓLNY
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 0,2%
Roboty ziemne 2,8%
Roboty wykończeniowe 5,8%
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 9,6%
Zieleń drogowa 13,2%
ROBOTY MOSTOWE  
Obiekt WA-30 0,9%
Obiekt WA-31 0,9%
Obiekt MA-33 0,5%
Obiekt PZ-35a 1,3%
Obiekt PZ-36a 0,1%
ROBOTY BRANŻOWE  
Oświetlenie drogowe 21,0%
Telekomunikacja 7,7%
Raport miesięczny – luty 2023

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu i szczelności ogrodzenia

Roboty drogowe i zieleń

 • Roboty ziemne (nasypy) – PZ-36a
 • Uszczelnienie rowów matami bentonitowymi – w km 37+000 – 38+600‎
 • Humusowanie skarp i rowów – w km 37+000 – 40+000
 • Humusowanie pasa rozdziału – w km 40+000 – 41+000
 • Humusowanie obiektu PZ-35a (w trakcie)
 • Ułożenie ścieku skarpowego – w km 35+500 – 36+000 (kontynuacja)
 • Ułożenie ścieku trapezowego (w miejscu występowania) – w km 41+000 – 50+000
 • Umocnienie rowów elementami betonowymi (w miejscu występowania) – na węźle Iłowa
 • Montaż bram i furtek

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Ułożenie schodów skarpowych
  • Rozpoczęcie prac brukarskich stożka, podpora P1
 • Obiekt WA-31
  • Brak prac z bieżącym okresie sprawozdawczym
 • Obiekt MA-33
  • Wykonanie umocnienia dna rzeki
 • Obiekt PZ-35a
  • Wykonanie drenażu izolacji pomostu
  • Ułożenie płyt ściekowych typu korytkowego
 • Obiekt PZ-36a
  • Ułożenie geokompoytów
  • Rozpoczęcie zasypek konstrukcji stalowej ETAP II

Roboty branżowe

 • KANALIZACJA DESZCZOWA I ZBIORNIKI
  • Budowa kanalizacji – montaż kratek i regulacja studni
 • TELETECHNIKA
  • Budowa kanalizacji teletechnicznej średnicy 110
 • ENERGETYKA
  • Budowa oświetlenia
Rodzaj wykonywanych robót Zaawansowanie procentowe wykonanych robót w bieżącym okresie rozliczeniowym 
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 1,0%
DZIAŁ OGÓLNY
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 0,3%
Roboty ziemne 0,5%
Nawierzchnie 0,7%
Roboty wykończeniowe 6,8%
ROBOTY MOSTOWE  
Obiekt WA-30 0,3%
Obiekt WA-31 0,2%
Obiekt MA-33 1,0%
Obiekt PZ-35a 0,3%
Obiekt PZ-36a 0,7%
ROBOTY BRANŻOWE  
Kanalizacja deszczowa 4,6%
Zbiorniki retencyjne 1,8%
Stacja meteo 4,8%
Melioracje 23,5%
Raport miesięczny – styczeń 2023

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Wprowadzenie COR 16 – zabezpieczenie budowy kolumn alarmowych, wymiany barier ochronnych w pasie rozdziału,
 • Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu i szczelności ogrodzenia

Roboty drogowe i zieleń

 • Roboty ziemne (nasypy) – PZ-36a, pobocze w km 42+500 – 45+500 oraz w km 46+000 – 50+000‎
 • Roboty ziemne (wykopy) – rowy w okolicy węzła Iłowa
 • Humusowanie skarp i rowów – w km 40+000 – 41+000‎
 • Ułożenie ścieku skarpowego – w km 35+500 – 36+000
 • Umocnienie poboczy kruszywem – w km 42+500 – 45+500 oraz w km 46+000 – 50+000‎
 • Montaż barier stalowych w pasie rozdziału – w km 45+000 – 50+000

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Brak prac w bieżącym okresie sprawozdawczym
 • Obiekt WA-31
  • Brak prac w bieżącym okresie sprawozdawczym
 • Obiekt MA-33
  • Betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach
 • Obiekt PZ-35a
  • Ułożenie geokompozytów
  • Wykonanie zasypki ETAP II strona północą
 • Obiekt PZ-36a
  • Szalowanie i zbrojenie gzymsów konstrukcji stalowej strona północna
  • Betonowanie gzymsów konstrukcji stalowej strona północna

Roboty branżowe

 • KANALIZACJA DESZCZOWA I ZBIORNIKI
  • Budowa kanalizacji – montaż kratek i regulacja studni
  • Budowa palisad na rowach
 • TELETECHNIKA
  • Budowa kanalizacji teletechnicznej średnicy 110,  km 38+000 – 45+000 (montaż studni)
 • ENERGETYKA
  • Budowa oświetlenia
Rodzaj wykonywanych robót Zaawansowanie procentowe wykonanych robót w bieżącym okresie rozliczeniowym 
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 0,7%
DZIAŁ OGÓLNY
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 0,7%
Roboty ziemne 1,1%
Roboty wykończeniowe 6,5%
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 0,1%
Zieleń drogowa 3,4%
ROBOTY MOSTOWE  
Obiekt WA-31 1,8%
Obiekt MA-33 0,1%
Obiekt PZ-35a 0,7%
Obiekt PZ-36a 0,2%
ROBOTY BRANŻOWE  
Stacja meteo 7,3%
Raport miesięczny – grudzień 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu i szczelności ogrodzenia

Roboty drogowe i zieleń

 • Roboty ziemne (nasypy) – PZ-35a i PZ-36a
 • Roboty ziemne (wykopy) – rowy w okolicy węzła Iłowa
 • Rozbiórka barier stalowych – w km 45+000 – 50+000‎
 • Uszczelnienie rowów matami bentonitowymi – w km 41+000 – 46+000‎
 • Humusowanie skarp i rowów – w km 41+000 – 46+000‎
 • Humusowanie pasa rozdziału – w km 45+000 – 49+000‎
 • Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – przy obiektach WA-30 i WA-‎‎31‎
 • Odhumusowanie dróg technologicznych – w km 37+600 – 40+000‎
 • Nawierzchnia z betonu cementowego – pasy włączenia i wyłączenia na węźle Iłowa, przejazdy awaryjne w km 38+400, w km 41+100 oraz w km 48+400
 • Nawierzchnia z kostki betonowej – chodnik przy DW296

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Wykonanie warstwy wiążącej ATL
  • Wykonanie krawężników zanikających.
 • Obiekt WA-31
  • Wykonanie warstwy wiążącej ATL
  • Wykonanie krawężników zanikających.
  • Wykonanie krawężników kamiennych przed oraz za obiektem w pasie rozdziału
 • Obiekt MA-33
  • Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na ustroju
  • Wykonanie warstwy wiążącej ATL
  • Wykonanie krawężnika kamiennego na skrzydłach
 • Obiekt PZ-35a
  • Zasypka konstrukcji z blachy falistej strona południowa ETAP II
  • Betonowanie gzymsów konstrukcji stalowej strona północna
 • Obiekt PZ-36a
  • Betonowanie gzymsów konstrukcji stalowej strona południowa
  • Zasypka konstrukcji z blachy falistej ETAP I

Roboty branżowe

 • KANALIZACJA DESZCZOWA I ZBIORNIKI
  • Budowa kanalizacji – montaż kratek i regulacja studni
  • Budowa palisad na rowach
 • TELETECHNIKA
  • Budowa kanalizacji teletechnicznej średnicy 110,  km 38+000 – 45+000 (montaż studni)
 • ENERGETYKA
  • Budowa oświetlenia
Rodzaj wykonywanych robót Zaawansowanie procentowe wykonanych robót w bieżącym okresie rozliczeniowym 
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 1,9%
DZIAŁ OGÓLNY
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 1,4%
Roboty ziemne 0,7%
Podbudowy 0,8%
Nawierzchnie 1,4%
Roboty wykończeniowe 7,0%
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 3,5%
Elementy ulic 37,8%
Zieleń drogowa 4,1%
ROBOTY MOSTOWE  
Obiekt WA-30 1,4%
Obiekt WA-31 3,7%
Obiekt MA-33 1,9%
Obiekt PZ-35a 0,1%
Obiekt PZ-36a 2,0%
ROBOTY BRANŻOWE  
Kanalizacja deszczowa 4,1%
Stacja meteo 27,6%
Melioracje 8,6%
Raport miesięczny – listopad 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Wprowadzono czasową organizację ruchu COR 10 – zabezpieczenie przejazdu bypassem przy obiekcie PZ-35A
 • Wprowadzono COR15 – budowa ronda na DW296 etap 1 i 2
 • Wprowadzono COR18 -Zabezpieczenie robót ustawienia tablic ZZT

Roboty drogowe i zieleń

 • Roboty ziemne (nasypy) – PZ-35a i PZ-36a, wyspa centralna ronda, chodnik przy DW296
 • Roboty ziemne (wykopy) – rowy w km 35+530 – 35+600 oraz w km 35+750-36+000
 • Uszczelnienie rowów matami bentonitowymi w km 46+000 – 48+000
 • Humusowanie skarp i rowów – w km 46+000 – 48+000
 • Humusowanie pasa rozdziału w km 47+000 – 48+000
 • Ułożenie ścieku trójkątnego – w km 35+500 – 36+000
 • Zabudowa studzienek ściekowych – w km 35+500 – 36+000
 • Nawierzchnia z betonu cementowego – km 37+910 – 40+700 oraz przejazdy awaryjne w km 43+500 oraz w km 47+500
 • Warstwa mrozoochronna – Łącznice 1 i 2
 • Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie– Łącznice 1 i 2, chodnik DW296, wyspy kanalizujące
 • Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej – chodnik przy DW296 i wyspy kanalizujące
 • Ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej – rondo DW296
 • Podbudowa z betonu asfaltowego – DW296 (strona wschodnia), Łącznica nr 1 w km 0+050 – 0+125 oraz Łącznica nr 2 w km 0+000 – 0+185
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – Łącznica nr 2 w km 0+000 – 0+142
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – Zjazd publiczny w km 0+000 – 0+135
 • Ułożenie krawężników granitowych, betonowych oraz obrzeży – DW296
 • Odhumusowanie dróg technologicznych w km 40+000 – 43+000
 • Montaż furtek w ogrodzeniu autostradowym

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Wykonanie papy termozgrzewalnej na ustroju nośnym
 • Obiekt WA-31
  • Wykonanie papy termozgrzewalnej na ustroju nośnym
 • Obiekt MA-33
  • Nie prowadzono prac
 • Obiekt PZ-35a
  • Betonowanie gzymsów strona południowa
  • Zbrojenie oraz szalowanie gzymsów strona północna
  • Zasypka konstrukcji z blachy falistej ETAP II
 • Obiekt PZ-36a
  • Zasypka konstrukcji z blachy falistej ETAP I

Roboty branżowe

 • Kanalizacja deszczowa i zbiorniki
  • Budowa kanalizacji – montaż kratek i regulacja studni ‎
  • Montaż odwodnienia linowego km 37+900 – 38+000‎
 • Teletechnika
  • Budowa kanalizacji teletechnicznej średnicy 110,  km 38+000 – 45+000 (montaż studni)‎
 • Melioracje
  • ‎Konserwacja, przebudowa rowów melioracyjnych w km 45+000 – 49+000 strona północna ‎
 • Energetyka
  • Budowa oświetlenia ‎
  • Budowa stacji meteo wraz z tablicami zmiennej treści. (strona północna)‎

Rodzaj wykonywanych robót

Zaawansowanie procentowe wykonanych robót w bieżącym okresie rozliczeniowym 

Procentowe zaawansowanie dla całości robót 6,3%
DZIAŁ OGÓLNY
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 0,6%
Roboty ziemne 2,4%
Odwodnienie korpusu drogowego 1,5%
Podbudowy 3,5%
Nawierzchnie 23,2%
Roboty wykończeniowe 5,1%
Zieleń drogowa 5,2%
ROBOTY MOSTOWE  
Obiekt WA-30 0,4%
Obiekt WA-31 0,9%
Obiekt MA-33 1,0%
Obiekt PZ-35a 0,3%
Obiekt PZ-36a 2,3%
ROBOTY BRANŻOWE  
Kanalizacja deszczowa 8,8%
Zbiorniki retencyjne 1,6%
Przebudowa i budowa linii SN 6,3%
Telekomunikacja 0,2%
Raport miesięczny – październik 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Wprowadzono czasową organizację ruchu COR15 etap 3 – budowa ronda z DW296
 • Zatwierdzono projekt czasowej organizacji ruchu COR18 – ustawienie tablic ZZT w km 45+400
 • Wykonano koszenie traw na części północnej

Roboty drogowe i zieleń

 • Roboty ziemne (nasypy) – PZ-35a i PZ-36a (kontynuacja), wyspa centralna ronda
 • Roboty ziemne (wykopy) – rowy w km 44+500 – 46+000
 • Nawierzchnia z betonu cementowego – km 35+565 – 35+685, km 35+790 – 37+790
 • Rozbiórka ścieku na łącznicy
 • Rozbiórka nawierzchni bitumicznej – DW296 oraz Łącznica
 • Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej – chodnik przy DW296 (częściowo)
 • Podbudowa z kruszywa – rondo i chodnik przy DW296 oraz Zjazd publiczny
 • Ułożenie krawężników granitowych – rondo przy DW296
 • Podbudowa z betonu asfaltowego – DW296 (częściowo) oraz Zjazd publiczny
 • Uszczelnienie rowów matami bentonitowymi w km 48+500 – 50+000
 • Humusowanie pasa rozdziału w km 48+500 – 50+000
 • Humusowanie skarp i rowów w km 48+500 – 50+000
 • Zieleń dogęszczająca w km 33+760 – 35+730 (strona północna) oraz w km 34+510 – 47+160 (strona południowa)

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym oraz skrzydłach
  • Ułożenie krawężników na ustroju nośnym oraz skrzydłach
  • Wykonanie kolektora odwodnieniowego
 • Obiekt WA-31
  • Betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym oraz skrzydłach
  • Ułożenie krawężników na ustroju nośnym oraz skrzydłach
  • Wykonanie kolektora odwodnieniowego
 • Obiekt MA-33
  • Betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym
  • Ułożenie krawężników na ustroju nośnym
  • Zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych podpora P1 i P3‎
  • Wykonanie kolektora odwodnieniowego
  • Wykonanie rury osłonowej stalowej za przyczółkiem
 • Obiekt PZ-35a
  • Szalowanie i zbrojenie belek gzymsowych strona południowa
  • Dokończenie zasypki konstrukcji stalowej z blachy falistej
 • Obiekt PZ-36a
  • Wykonanie drenażu między konstrukcjami z blachy falistej
  • Rozpoczęcie zasypki konstrukcji stalowej z blachy falistej

Roboty branżowe

 • Kanalizacja deszczowa i zbiorniki
  • Budowa kanalizacji – montaż kratek i regulacja studni ‎
  • Montaż odwodnienia linowego km 42+900 – 45+000‎
 • Teletechnika
  • Budowa kanalizacji teletechnicznej średnicy 110,  km 35+500 – 36+200, 44+000 – 45+000,
 • Melioracje
  • Konserwacja, przebudowa rowów melioracyjnych w km 45+000 – 49+000 strona północna
 • Energetyka
  • Budowa zasilania oświetlenia

Rodzaj wykonywanych robót

Zaawansowanie procentowe wykonanych robót w bieżącym okresie rozliczeniowym 

Procentowe zaawansowanie dla całości robót

4,6%

DZIAŁ OGÓLNY

 

Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W

2,3%

ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ

 

Roboty przygotowawcze

1,2%

Roboty ziemne

2,7%

Odwodnienie korpusu drogowego

3,4%

Podbudowy

0,5%

Nawierzchnie

15,2%

Roboty wykończeniowe

1,1%

Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

0,7%

Elementy ulic

24,3%

Zieleń drogowa

10,0%

ROBOTY MOSTOWE

 

Obiekt WA-30

3,9%

Obiekt WA-31

2,5%

Obiekt MA-33

3,9%

Obiekt PZ-35a

1,5%

Obiekt PZ-36a

0,1%

ROBOTY BRANŻOWE

 

Kanalizacja deszczowa

8,3%

Zbiorniki retencyjne

0,9%

Przebudowa i budowa linii SN

19,2%

Stacja meteo

54,0%

Melioracje

11,9%

Raport miesięczny – wrzesień 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Wystąpiono o wydanie Świadectwa Przejęcia części robót dla odcinka 33+760 – 35+100
 • Wprowadzono czasową organizację ruchu COR17 – puszczenie ruchu przez połączenie II i III odcinka
 • Wprowadzono czasową organizację ruchu COR18 – budowa kolumn alarmowych, wymiana barier ochronnych w pasie rozdziału i w ciągu jezdni północnej
 • Wprowadzono czasową organizację ruchu COR15 etap 2 – budowa ronda z DW296

Roboty drogowe i zieleń

 • Roboty ziemne (nasypy) – PZ-35a i PZ-36a (kontynuacja)
 • Roboty ziemne (wykopy) – rowy w km 47+500 – 50+000
 • Nawierzchnia z betonu cementowego – km 40+700 – 44+000
 • Ulepszone podłoże na łącznicach węzła Iłowa
 • Umocnienie poboczy kruszywem w km 33+760 – 35+460
 • Ułożenie ścieku skarpowego w km w km 35+245 – 35+460
 • Ułożenie krawężników granitowych i kostki kamiennej – rondo na DW296, poszerzenie Zjazdu publicznego
 • Roboty brukarskie na kolumnie alarmowej w km 34+100
 • Bariery ochronne w km 33+760 – 35+460
 • Oznakowanie poziome w km 33+760 – 35+460

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Wykonanie zbrojenia i betonowanie murka oporowego stożka podpora P1
  • Zbrojenie kap chodnikowych
  • Śrutowanie ustroju nośnego
  • Wykonanie papy pod kapami chodnikowymi
  • Ułożenie krawężników na skrzydłach
 • Obiekt WA-31
  • Zbrojenie kap chodnikowych
  • Śrutowanie ustroju nośnego
  • Wykonanie papy pod kapami chodnikowymi
  • Ułożenie krawężników na skrzydłach
 • Obiekt MA-33
  • Zbrojenie i betonowanie ścianek zaplecznych podpora P1 i P3
  • Zbrojenie kap chodnikowych
  • Śrutowanie ustroju nośnego
  • Wykonanie papy pod kapami chodnikowymi
 • Obiekt PZ-35a
  • Zasypka konstrukcji stalowej z blachy falistej
 • Obiekt PZ-36a
  • Brak prac

Roboty branżowe

 • Kanalizacja deszczowa i zbiorniki
  • Budowa kanalizacji – montaż kratek i regulacja studni
  • Montaż odwodnienia linowego km 48+800 – 45+000
  • Prace wykończeniowe na zbiornikach
 • Teletechnika
  • Budowa kanalizacji teletechnicznej średnicy 110,  km 37+200 – 38+200,
 • Melioracje
  • Konserwacja, przebudowa rowów melioracyjnych w km 45+300
 • Energetyka
  • Budowa stacji meteo wraz z tablicami zmiennej treści. (strona południowa)
  • Budowa zasilania oświetlenia ( montaż słupów)

Rodzaj wykonywanych robót

Zaawansowanie procentowe wykonanych robót w bieżącym okresie rozliczeniowym 

Procentowe zaawansowanie dla całości robót 5,4%
DZIAŁ OGÓLNY
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 1,0%
Roboty ziemne 2,3%
Podbudowy 0,3%
Nawierzchnie 19,4%
Roboty wykończeniowe 1,7%
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 6,0%
Elementy ulic 30,9%
ROBOTY MOSTOWE  
Obiekt WA-30 1,3%
Obiekt WA-31 1,0%
Obiekt MA-33 0,9%
Obiekt PZ-35a 3,4%
Obiekt PZ-36a 0,4%
ROBOTY BRANŻOWE  
Kanalizacja deszczowa 7,6%
Zbiorniki retencyjne 3,1%
Stacja meteo 4,4%
Melioracje 5,1%
Telekomunikacja 5,2%
Raport miesięczny – sierpień 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Potwierdzenie wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonanie (Kamień Milowy nr 2)
 • Zatwierdzono Projekt czasowej organizacji ruchu COR17 – puszczenie ruchu przez odcinek II
 • Trwają uzgodnienia dotyczące projektu COR18 – zabezpieczenie robót ustawienia tablic ZZT w km 45+400

Roboty drogowe i zieleń

 • Roboty ziemne (nasypy) – PZ-35a i PZ-36a (w trakcie), Rondo DW 296, pobocza w km 33+760 – 35+460
 • Roboty ziemne(wykopy) – rowy w km 41+500 – 42+000
 • Humusowanie skarp, rowów i pasa rozdziału w km 33+760 – 35+400
 • Nawierzchnia z betonu cementowego – km 44+000-50+000
 • Ogrodzenie z siatki wysokości 30 cm wraz z mocowaniem po stronie północnej (kontynuacja)
 • Elementy naprowadzające (tzw. żabianki) po stronie północnej
 • Ulepszone podłoże – przebudowa DW 296
 • Umocnienie poboczy kruszywem w km 33+760 – 35+460
 • Ułożenie ścieku trójkątnego w km w km 34+500 – 35+460
 • Zabudowa studzienek wpustowych w km 35+400 – 35+460
 • Przepust skrzynkowy nr 33 i 34
 • Rozbiórka istniejących barier w km 34+500-35+500

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Wykonanie podwieszenia pod kapy chodnikowe
  • Prefabrykacja zbrojenia kap chodnikowych
 • Obiekt WA-31
  • Wykonanie podwieszenia pod kapy chodnikowe
  • Prefabrykacja zbrojenia kap chodnikowych
 • Obiekt MA-33
  • Wykonanie betonu ustroju nośnego
  • Wykonanie sprężenia ustroju nośnego
  • Wykonanie betonu stref zakotwień
 • Obiekt PZ-35a
  • Wykonanie zasypek konstrukcji z blachy falistej (w toku)
 • Obiekt PZ-36a
  • Brak prac

Roboty branżowe

 • Kanalizacja deszczowa i zbiorniki
  • Budowa kanalizacji – montaż kratek i regulacja studni
  • Montaż odwodnienia liniowego km 34+400
  • Budowa zbiornika ZE 41  km 38+533 (prace wykończeniowe)
 • Teletechnika
  • Budowa kanalizacji teletechnicznej  średnicy 110, km 37+200 – 38+200, km 43+700 – 45+600,
 • Melioracje
  • Konserwacja, przebudowa rowów melioracyjnych w km 48+000
Rodzaj wykonywanych robót Zaawansowanie procentowe wykonanych robót w bieżącym okresie rozliczeniowym 
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 6,5%
DZIAŁ OGÓLNY  
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 1,5%
Roboty ziemne 2,0%
Odwodnienie korpusu drogowego 19,3%
Podbudowy 8,6%
Nawierzchnie 19,7%
Roboty wykończeniowe 2,9%
ROBOTY MOSTOWE  
Obiekt MA-33 19,8%
ROBOTY BRANŻOWE  
Kanalizacja deszczowa 3,3%
Zbiorniki retencyjne 2,4%
Melioracje 9,7%
Telekomunikacja 8,3%
Raport miesięczny – lipiec 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Transport kruszyw oraz montaż wytwórni do nawierzchni betonowej na zapleczu przy łącznicy węzeł Iłowa,
 • Zatwierdzono Projekt COR16 – zabezpieczenie budowy kolumn alarmowych, wymiany barier ochronnych w pasie rozdziału,
 • Trwają uzgodnienia dotyczące Projektu COR17 – puszczenie ruchu przez odcinek II – trasa główna
  w km 33+760 do 35+500,
 • Trwają uzgodnienia dotyczące Projektu COR18 – zabezpieczenie robót ustawienia tablic ZZT
  w km 45+400,
 • Zatwierdzono Projekt Stałej Organizacji Ruchu,
 • Zakończenie montażu wytwórni do nawierzchni betonowej na zapleczu przy łącznicy węzeł Iłowa

Roboty drogowe i zieleń

 • Roboty ziemne (nasypy w trakcie) – PZ-35a i PZ-36a, Rondo DW 296, pobocza w km 33+760 – 35+400
 • Roboty ziemne (wykopy) – rowy w km 44+500 – 45+000
 • Profilowanie rowów w km 33+760 – 35+400
 • Warstwa mrozoochronna – przejazdy awaryjne
 • Podbudowa z chudego betonu w km 35+565 – 35+685, w km 35+790 – 37+240, w km 37+440– 37+790, w km 37+910 – 38+550, w km 40+360 – 42+700 oraz na przejazdach awaryjnych
 • Ogrodzenie z siatki wysokości 30 cm wraz z mocowaniem po stronie północnej
 • Elementy naprowadzające po stronie północnej
 • Rozbiórka nawierzchni i elementów dróg na drodze DW 296 oraz na łącznicach (w trakcie)
 • Kruszenie materiału z rozbiórki
 • Przepust skrzynkowy nr 31 i 32

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Brak prac
 • Obiekt WA-31
  • Brak prac
 • Obiekt MA-33
  • Zakończono prace ciesielskie i zbrojarskie ustroju nośnego
 • Obiekt PZ-35a
  • Rozpoczęto zasypkę konstrukcji z blachy falistej
  • Wykonano izolację drenażu między konstrukcjami
 • Obiekt PZ-36a
  • Wykonano izolację drenażu między konstrukcjami

Roboty branżowe

 •  Kanalizacja deszczowa i zbiorniki
  • Budowa kanalizacji KD 115 km 38+900, KD 113 km 48+000
  • Budowa zbiornika ZE 42 km 38+900
  • Budowa zbiornika ZE 41  km 38+533
 • Teletechnika
  • Budowa kanalizacji teletechnicznej  średnicy 110, km 43+700 – 45+600,
  • Montaż fundamentu dla tablicy zmiennej treści w km 45+350
 • Melioracje
  • Konserwacja, przebudowa rowów melioracyjnych w km 40+100 – 41+000
Rodzaj wykonywanych robót Zaawansowanie procentowe wykonanych robót w bieżącym okresie rozliczeniowym 
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 3,0%
DZIAŁ OGÓLNY  
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 4,3%
Roboty ziemne 1,6%
Odwodnienie korpusu drogowego 0,3%
Podbudowy 11,3%
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 3,1%
ROBOTY MOSTOWE  
Obiekt WA-30 0,3%
Obiekt WA-31 0,2%
Obiekt MA-33 9,3%
Obiekt PZ-35a 0,1%
Obiekt PZ-36a 0,1%
ROBOTY BRANŻOWE  
Kanalizacja deszczowa 6,2%
Zbiorniki retencyjne 2,0%
Melioracje 27,6%
Telekomunikacja 8,1%
Raport miesięczny – czerwiec 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Transport kruszyw oraz montaż wytwórni do nawierzchni betonowej na zapleczu przy łącznicy węzeł Iłowa
 • Trwają uzgodnienia dotyczące Projektu COR17 – puszczenie ruchu przez odcinek II – trasa główna w km 33+760 do 35+500
 • Trwają uzgodnienia dotyczące Projektu COR16 – Zabezpieczenie robót budowy kolumn alarmowych, wymiany barier ochronnych w pasie rozdziału i w ciągu głównym.

Roboty drogowe i zieleń

 • Roboty ziemne (nasypy w trakcie) – PZ-35a i PZ-36a, Rondo DW 296
 • Roboty ziemne (wykopy) – rowy w km 44+000 – 44+500
 • Warstwa mrozoochronna w km 37+100 – 37+650, w km 38+050 – 38+550, w km 41+000 – 41+200, w km 45+500 – 46+000 oraz w km 47+300 – 47+550
 • Podbudowa z chudego betonu w km 43+530 – 43+840 oraz w km 45+460 – 48+360.
 • Nawierzchnia betonowa w km 33+760 – 35+450
 • Ogrodzenie z siatki wysokości 30 cm wraz z mocowaniem po stronie północnej
 • Rozbiórka nawierzchni i elementów dróg na drodze DW 296 oraz na łącznicach(w trakcie)
 • Ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem – przejazd awaryjny w km 38+370 oraz 47+495
 • Wywóz humusu z km 44+500 – 45+500
 • Przepusty nr 27, 28, 29 oraz 30

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Częściowe osadzenie rury stalowej osłonowej kolektora odwadniającego za podporą P2
  • Wykonanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu pod płyty przejściowe podpory P1 oraz P2
  • Wykonanie płyt przejściowych podpory P1 oraz P2
  • Wykonanie izolacji cienkiej płyt przejściowych
 • Obiekt WA-31
  • Częściowe osadzenie rury stalowej osłonowej kolektora odwadniającego za podporą P2
  • Wykonanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu pod płyty przejściowe podpory P1 oraz P2
  • Wykonanie płyt przejściowych podpory P1 oraz P2
  • Wykonanie izolacji cienkiej płyt przejściowych
 • Obiekt MA-33
  • Betonowanie fundamentu podpory P2
  • Betonowanie filara podpory P2
  • Wykonanie ciosów podłożyskowych podpory P2
  • Wykonanie platformy roboczej pod deskowanie ustroju nośnego
  • Wykonanie montażu belek stalowych jako „bramka” nad rzeką Czerna pod wsparcie deskowania UN
  • Wykonanie montażu łożysk podpory P2 oraz P3
 • Obiekt PZ-35a
  • Nie prowadzono prac
 • Obiekt PZ-36a
  • Nie prowadzono prac prac

Roboty branżowe

 • Kanalizacja deszczowa i zbiorniki
  • Budowa drenażu w pasie rozdziału, km 38+900 – 39+400,
  • Budowa kanalizacji KD 106/107 km 35+700, KD 103 km 35+450,
  • Budowa zbiornika ZE 42  km 38+900
 • Teletechnika
  • Budowa kanalizacji teletechnicznej  średnicy 110, km 47+200 – 47+700, km 43+100 – 43+300,
 • Melioracje
  • Konserwacja, przebudowa rowów melioracyjnych w km 47+200 – 48+800
Rodzaj wykonywanych robót Zaawansowanie procentowe wykonanych robót w bieżącym okresie rozliczeniowym 
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 6,3%
DZIAŁ OGÓLNY
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 4,9%
Roboty ziemne 2,5%
Odwodnienie korpusu drogowego 11,5%
Podbudowy 17,4%
Nawierzchnie 9,5%
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 2,8%
ROBOTY MOSTOWE  
Obiekt WA-30 10,3%
Obiekt WA-31 12,9%
Obiekt MA-33 10,0%
ROBOTY BRANŻOWE  
Kanalizacja deszczowa 4,1%
Melioracje 9,4%
Telekomunikacja 11,9%
Raport miesięczny – maj 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Transport kruszyw oraz montaż wytwórni do nawierzchni betonowej na zapleczu przy łącznicy węzeł Iłowa
 • Zatwierdzono Projekt Czasowej Organizacji Ruchu COR 15 – budowa ronda – DW296,
 • Trwają uzgodnienia dotyczące Projektu COR16 – Zabezpieczenie robót budowy kolumn alarmowych, wymiany barier ochronnych w pasie rozdziału i w ciągu głównym.

Roboty drogowe i zieleń

 • Rozbiórka nawierzchni betonowej i pobocza w km 37+100 – 37+900 SL oraz w km 45+500 + 46+000 SL + SP
 • Roboty ziemne (nasypy w trakcie) – PZ-35a i PZ-36a
 • Roboty ziemne (wykopy) – km 37+000 – 37+650 SL oraz 45+500 – 46+000 SL + SP
 • Warstwa ulepszonego podłoża w km 35+730 – 36+025, w km 37+100 – 38+050 SL, w km 37+650 – 38+050 SP, w km 42+300 – 42+700, w km 43+500 – 43+800 SL oraz w km 45+500 – 46+000.
 • GWN w km 37+650 – 37+825
 • Warstwa mrozoochronna w km 36+025 – 37+100, w km 41+200 – 42+700, w km 43+500 – 43+800 oraz w km 47+550 – 50+000
 • Podbudowa z chudego betonu w km 39+800 – 40+360, w km 33+760 – 35+420 oraz w km 48+360 – 50+000
 • Wykop pod ogrodzenie z siatki wysokości 30 cm wraz z mocowaniem (w trakcie).
 • Rozbiórka nawierzchni i elementów dróg na drodze DW 296 oraz na łącznicach.(w trakcie)

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Zakończenie prac zasypkowych podpory P1 oraz P2
 • Obiekt WA-31
  • Zakończenie prac zasypkowych podpory P1 oraz P2\
 • Obiekt MA-33
  • Wykonanie odwiertów rdzeniowych kolumn jet grouting podpory P2
  • Rozpoczęcie wykonywania platform roboczych pod ustrój nośny
  • Wykonanie zbrojenia fundamentu podpory P2
 • Obiekt PZ-35a
  • Kontynuacja wykonywania zasypek podpory P1
 • Obiekt PZ-36a
  • Skręcenie konstrukcji K2 (strona północna)

Roboty branżowe

 • Kanalizacja deszczowa i zbiorniki
  • Budowa drenażu w pasie rozdziału, poboczu km 36+078 – 37+000, km 38+500 – 39+400,
  • Budowa kanalizacji KD 109a km 37+400, KD 109 km 36+300,
 • Teletechnika
  • Budowa kanalizacji teletechnicznej  średnicy 110, km 34+900 – 35+500
Rodzaj wykonywanych robót Zaawansowanie procentowe planowanych prac na następny miesiąc
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 5,2%
DZIAŁ OGÓLNY  
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty ziemne 3,7%
Podbudowy 25,2%
Nawierzchnie 8,2%
ROBOTY MOSTOWE  
Obiekt WA-30 9,0%
Obiekt WA-31 5,4%
Obiekt MA-33 1,6%
Obiekt PZ-35a 0,3%
ROBOTY BRANŻOWE  
Kanalizacja deszczowa 6,3%
Telekomunikacja 4,3%
Raport miesięczny – kwiecień 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Transport kruszyw oraz montaż wytwórni do nawierzchni betonowej na zapleczu przy łącznicy węzeł Iłowa,

Roboty drogowe i zieleń

 • Rozbiórka nawierzchni betonowej i pobocza w km 42+300 – 42+700
 • Roboty ziemne (nasypy w trakcie) – PZ-35a i PZ-36a oraz w km 35+100 – 36+025, w km 37+650 – 38+050
 • Roboty ziemne (wykopy) – km 42+300 – 42+700
 • Roboty ziemne (wykopy) – rowy w km 42+000 – 43+000
 • Warstwa mrozoochronna w km 34+400 – 35+100, w km 40+600 – 41+000, w km 44+400 – 44+700, w km 46+000 – 47+300
 • Podbudowa z chudego betonu w km 38+550 – 39+800 oraz w km 42+900 – 43+530 i w km 43+840 – 45+460
 • Warstwa ulepszonego podłoża na zjeździe publicznym oraz w km 35+100 – 35+460, w km 35+550 – 35+700
 • GWN w km 35+100 – 35+460, w km 35+550 – 35+700, w km 35+760 – 36+025 oraz w km 37+875 – 38+050.
 • Kruszenie materiału z rozbiórki nawierzchni betonowej

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Rozpoczęcie wykonywania zasypek podpory P1 oraz P2 + stożki wraz wykonanie drenażu zaprzyczółkowego
 • Obiekt WA-31
  • Rozpoczęcie wykonywania zasypek podpory P1 oraz P2 + stożki wraz wykonanie drenażu zaprzyczółkowego
 • Obiekt MA-33
  • Zakończenie zasypki podpory P3
  • Przygotowanie platformy roboczej pod prace wzmacniające podporę P2 w technologii Jet-groutingu
  • Wykonanie wzmocnienia podpory P2 w technologii jet-grouting.
 • Obiekt PZ-35a
  • Skręcenie konstrukcji K2 strona północna – zakończenie prac
 • Obiekt PZ-36a
  • Montaż konstrukcji K2 strona północna

Roboty branżowe

 • KANALIZACJA DESZCZOWA I ZBIORNIKI
  • Budowa drenażu w pasie rozdziału, poboczu km 36+078 – 37+000
  • Budowa kanalizacji KD 123 km 42+950, KD 123b km 43+700, KD 110 km 37+800, montaż studni wpustowych km 35+100 – 35+800,
 • TELETECHNIKA
  • Budowa kanalizacji teletechnicznej średnicy 110, km 47+000 – 49+000
Rodzaj wykonywanych robót Zaawansowanie procentowe wykonanych robót w bieżącym okresie rozliczeniowym 
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 6,5%
DZIAŁ OGÓLNY  
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 1,4%
Roboty ziemne 7,1%
Odwodnienie korpusu drogowego 11,3%
Podbudowy 11,5%
ROBOTY MOSTOWE  
Obiekt WA-30 0,4%
Obiekt WA-31 0,1%
Obiekt MA-33 6,8%
Obiekt PZ-35a 23,9%
Obiekt PZ-36a 11,1%
ROBOTY BRANŻOWE  
Kanalizacja deszczowa 13,8%
Zbiorniki retencyjne 0,4%
Przebudowa i budowa linii SN 1,8%
ROBOTY DODATKOWE  
Polecenie Zmiany nr 1 –  Rozbiórka barier stalowych z osłonami 10,0%
Polecenie Zmiany nr 5 – przebudowa linii WN 100 %
Raport miesięczny – marzec 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Kontynuowano prace przygotowawcze placu pod magazyn kruszywa przy łącznicy węzeł Iłowa,
 • Trwają uzgodnienia dotyczące Projektu Czasowej Organizacji Ruchu COR14 – DW296 – budowa ronda
 • Wprowadzono COR w km 34+400 – 34+500. Zabezpieczenie robót do wykonania kanalizacji deszczowej.

Roboty drogowe i zieleń

 • Roboty ziemne (nasypy w trakcie) – PZ-35a
 • Roboty ziemne (wykopy) – rowy w km 33+760 – 35+000
 • Roboty ziemne w km 36+025 – 37+100 oraz 38+050-38+500 SL
 • Warstwa mrozoochronna w km 33+760 – 34+400, km 38+600 – 40+600, w km 42+700 – 43+550, w km 43+800 – 44+400; w km 44+700 – 45+500
 • Warstwa ulepszonego podłoża w km 37+400 – 37+650 SP, w km 36+025 – 37+100 SL, w km 38+050-38+500 SL oraz w km 45+500 – 48+500 SL
 • Podbudowa z chudego betonu w km 42+700 – 42+900
 • Transport humusu z odcinka w km 43+000 – 45+000

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Nie prowadzono prac
 • Obiekt WA-31
  • Przygotowanie do wykonywania zasypek podpory P1 oraz P2
 • Obiekt MA-33
  • Wykonanie zasypki podpory P1 wraz ze stożkiem + wykonanie drenażu za przyczółkiem, oraz finalizacja zasypek podpory P3 z wykonaniem drenażu za przyczółkiem
 • Obiekt PZ-35a
  • Wykonanie montażu konstrukcji z blachy falistej K2 strona północna
 • Obiekt PZ-36a
  • Wykonanie częściowych zasypek podpory P1 oraz P2 wraz z wykonaniem izolacji cienkiej podpór

Roboty branżowe

 • KANALIZACJA DESZCZOWA I ZBIORNIKI
  • Budowa drenażu w pasie rozdziału, poboczu km 34+125 – 35+100
  • Budowa kanalizacji KD 119 km 41+000, KD 117 i 118 km 40+150, montaż studni wpustowych  km 34+800 – 35+100
 • TELETECHNIKA
  • Budowa kanalizacji teletechnicznej  średnicy 110, km 40+000 – 41+500 Strona północna
Zaawansowanie procentowe postępu prac
Opis planowanych do wykonania robót  wykonano w okresie rozliczeniowym
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 2,3%
DZIAŁ OGÓLNY  
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 4,3%
Roboty ziemne 4,2%
Podbudowy 4,1%
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 0,0%
ROBOTY MOSTOWE  
Obiekt WA-30 0,0%
Obiekt WA-31 0,0%
Obiekt MA-33 0,0%
Obiekt PZ-35a 8,1%
Obiekt PZ-36a 1,3%
ROBOTY BRANŻOWE  
Kanalizacja deszczowa 2,5%
Zbiorniki retencyjne 4,5%
Przebudowa i budowa linii SN 6,0%
Przebudowy linii WN 0,0%
Telekomunikacja 5,0%
Raport miesięczny – luty 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Kontynuacja prac przygotowawczych placu pod magazyn kruszywa przy łącznicy węzeł Iłowa

Roboty drogowe i zieleń

 • Roboty ziemne (nasypy) – PZ-35a oraz PZ-36a
 • Roboty ziemne (wykopy) – rowy w km 33+760 -35+000
 • Warstwa mrozoochronna km 41+600 – 45+000
 • Warstwa ulepszonego podłoża w km 37+000 – 37+650 SP oraz w km 47+500 – 48+500 SL
 • Transport humusu z odcinka w km 43+000 – 45+000

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-31
  • Rozpoczęcie wykonywania zasypek za podporami P1, P2
 • Obiekt MA-33
  • Aktualnie wstrzymanie prac na podporze P2.
 • Obiekt PZ-35a
  • Kontynuowanie zasypek podpór P1
  • Rozpoczęcie montażu konstrukcji z blachy falistej strona północna
 • Obiekt PZ-36a
  • Rozpoczęcie zasypek podpory P1
  • Wykonanie izolacji cienkiej podpory P1

Roboty branżowe

 • KANALIZACJA DESZCZOWA I ZBIORNIKI
  • Budowa drenażu w pasie rozdziału, poboczu km 34+125 – 35+100
  • Budowa kanalizacji KD 124 km 43+800, KD 123b km 43+700, KD 123 km 43+000, KD 121
   km 42+000
 • TELETECHNIKA
  • Budowa kanalizacji teletechnicznej  średnicy 110, km 40+000 – 41+500
Zaawansowanie procentowe postępu prac
Opis planowanych do wykonania robót  wykonano w okresie rozliczeniowym
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 1,2%
DZIAŁ OGÓLNY  
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 3,6%
Roboty ziemne 2,9%
Podbudowy 0,0%
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 0,0%
ROBOTY MOSTOWE
Obiekt WA-30 0,0%
Obiekt WA-31 0,4%
Obiekt MA-33 0,1%
Obiekt PZ-35a 2,5%
Obiekt PZ-36a 1,9%
ROBOTY BRANŻOWE
Kanalizacja deszczowa 4,9%
Zbiorniki retencyjne 11,2%
Przebudowa i budowa linii SN 0,0%
Przebudowy linii WN 0,0%
Telekomunikacja 3,1%
Raport miesięczny – styczeń 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Kontynuowano prace przygotowawcze placu pod magazyn kruszywa przy łącznicy węzeł Iłowa,
 • Trwają uzgodnienia dotyczące Projektu Czasowej Organizacji Ruchu COR14 – DW296 – budowa ronda

Roboty drogowe i zieleń

 • Roboty ziemne (wykopy) – rowy w km 36+000 – 37+000.
 • Transport humusu z odcinka km 38+500 – 38+800.

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Rozdeskowanie wsporników oraz schodni ustroju nośnego
 • Obiekt WA-31
  • Rozdeskowanie wsporników oraz schodni ustroju nośnego
 • Obiekt MA-33
  • Wstrzymane prace na podporze P2
 • Obiekt PZ-35a
  • Rozpoczęcie zbrojenia ścian podpory P1
 • Obiekt PZ-36a
  • Zbrojenie fundamentu podpory P1
  • Betonowanie fundamentu podpory P1

Roboty branżowe

 • KANALIZACJA DESZCZOWA I ZBIORNIKI
  • Budowa zbiornika nr 38 – roboty ziemne, umocnienie dna i skarp zbiornika.
  • Budowa zbiornika nr 37 – roboty ziemne,
  • Budowa zbiornika nr 36 – roboty ziemne,
  • Budowa kanalizacji KD 137,KD 138 km 48+830
 • TELETECHNIKA
  • Budowa kanalizacji teletechnicznej średnicy 110, km 34+200 – 35+000, 36+200 – 36+800
Zaawansowanie procentowe postępu prac
Opis planowanych do wykonania robót  wykonano w okresie rozliczeniowym
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 0,5%
DZIAŁ OGÓLNY  
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 0,7%
Roboty ziemne 0,0%
Podbudowy 0,0%
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 0,0%
ROBOTY MOSTOWE  
Obiekt WA-30 0,6%
Obiekt WA-31 0,2%
Obiekt MA-33 0,0%
Obiekt PZ-35a 0,1%
Obiekt PZ-36a 1,8%
ROBOTY BRANŻOWE  
Kanalizacja deszczowa 0,0%
Zbiorniki retencyjne 0,0%
Przebudowa i budowa linii SN 0,0%
Przebudowy linii WN 2,4%
Telekomunikacja 5,7%
Raport miesięczny – grudzień 2021

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Zatwierdzono Projekt COR 12 – zabezpieczenie wyjazdów z budowy w rejonie obiektów mostowych PZ35a i PZ36a
 • Kontynuowano prace przygotowawcze placu pod magazyn kruszywa przy łącznicy węzeł Iłowa

Roboty drogowe i zieleń

 • Roboty ziemne (wykopy) – Zjazd publiczny na Orlen.
 • Roboty ziemne (nasypy) – PZ-35a strona północna i południowa.
 • Transport humusu z odcinka km 47+800 – 48+000.
 • Kruszenie materiału z rozbiórki nawierzchni betonowej.

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Betonowanie ustroju nośnego
 • Obiekt WA-31
  • Betonowanie ustroju nośnego
 • Obiekt MA-33
  • Betonowanie ciosów podłożyskowych
  • Wstrzymane prace na podporze P2
 • Obiekt PZ-35a
  • Skucie głowic pali prefabrykowanych wbijanych podpory P1
  • Wykonanie próbnego badania statycznego pali podpory P1
  • Zbrojenie oraz szalowanie sześciu segmentów fundamentu podpory P1
  • Betonowanie sześciu segmentów fundamentu podpory P1
 • Obiekt PZ-36a
  • Odkopanie głowic pali prefabrykowanych wbijanych podpory P1
  • Wykonanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu podpory P1
  • Wykonanie badania próbnego statycznego pali prefabrykowanych podpory P1
  • Rozpoczęcie prac zbrojarskich fundamentu P1

Roboty branżowe

 • KANALIZACJA DESZCZOWA I ZBIORNIKI
  • Budowa zbiornika nr 41 – roboty ziemne, uszczelnieni i umocnienie dna i skarp zbiornika,
  • Budowa zbiornika nr 39 – roboty ziemne, uszczelnieni i umocnienie dna i skarp zbiornika,
  • Budowa zbiornika nr 38 – roboty ziemne,
  • Budowa zbiornika nr 37 – roboty ziemne,
  • Budowa kanalizacji KD 132, km 47+500,
  • Budowa kanalizacji DKD129, km 46+300.

TELETECHNIKA

 • Budowa kanalizacji teletechnicznej  średnicy 110, km 46+600 – 47+500, 33+760 – 34+200
Zaawansowanie procentowe postępu prac
Opis planowanych do wykonania robót  wykonano w okresie rozliczeniowym
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 2,1%
DZIAŁ OGÓLNY  
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 3,3%
Roboty ziemne 2,9%
Podbudowy 0,5%
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 0,0%
ROBOTY MOSTOWE
Obiekt WA-30 14,8%
Obiekt WA-31 9,3%
Obiekt MA-33 0,0%
Obiekt PZ-35a 5,7%
Obiekt PZ-36a 3,8%
ROBOTY BRANŻOWE
Kanalizacja deszczowa 3,3%
Zbiorniki retencyjne 7,0%
Przebudowa i budowa linii SN 0,0%
Przebudowy linii WN 0,0%
Telekomunikacja 1,6%
Raport miesięczny – listopad 2021

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Trwają uzgodnienia Tymczasowej Organizacji Ruchu:
  • COR12 – zabezpieczenie wyjazdów z budowy w rejonie obiektów mostowych
   PZ 35a i PZ 36a,
  • COR13 – zabezpieczenie robót przy budowie kanalizacji deszczowej
   w km 34+400 – 34+550.
 • Kontynuowano prace przygotowawcze placu pod magazyn kruszywa przy łącznicy węzeł Iłowa
 • Wykonano koszenie traw na stronie północnej

Roboty drogowe i zieleń

 • Rozbiórka nawierzchni betonowej i pobocza w km 35+540 – 35+710 oraz po stronie lewej w km 35+750 – 37+000 i w km 47+500 – 48+500.
 • Roboty ziemne (wykopy) po stronie lewej w km 47+500 – 48+500 i w km 38+500 – 39+500.
 • Roboty ziemne (nasypy, w trakcie) – PZ-36a strona północna i południowa oraz PZ-35a strona północna.
 • Warstwa ulepszonego podłoża po stronie lewej w km 33+760 – 35+100 i w km 38+500 – 41+150 oraz po stronie prawej w km 37+200 – 37+400.
 • Kruszenie materiału z rozbiórki nawierzchni betonowej.
 • Zdjęcie warstwy humusu – zjazd publiczny do stacji Orlen.

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Wykonanie betonowania korpusu podpory P1
  • Wykonanie betonowanie skrzydełka podpory P1 oraz P2
  • Ułożenie belek prefabrykowanych typu „kujan”
  • Wykonanie wsporników roboczych pod betonowanie UN
  • Rozpoczęcie prac zbrojarskich UN
 • Obiekt WA-31
  • Ułożenie belek prefabrykowanych typu „kujan”
  • Przygotowanie UN do betonowania
 • Obiekt MA-33
  • Wykonanie betonowania korpusu wraz z skrzydełkiem podpory P3
 • Obiekt PZ-35a
  • Wykonanie wykopów podpory P1
  • Wykonanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu podpory P1
  • Częściowe skucie głowic pali prefabrykowanych
  • Wykonanie badania próbnego statycznego pali prefabrykowanych
  • Zakończenie montażu konstrukcji z blachy falistej strona południowa
 • Obiekt PZ-36a
  • Wykonanie montażu konstrukcji z blachy falistej strona południowa
  • Odkopywanie głowic pali prefabrykowanych

Roboty branżowe

 • KANALIZACJA DESZCZOWA I ZBIORNIKI
  • Budowa zbiornika nr 45 – budowa zbiornika, uszczelnieni i umocnienie dna i zbiornika
  • Budowa zbiornika nr 43 – roboty ziemne, uszczelnienie i umocnienie dna i skarp zbiornika.
  • Budowa zbiornika nr 41 – roboty ziemne,
  • Budowa zbiornika nr 40 – roboty ziemne, uszczelnieni i umocnienie dna i skarp zbiornika.
  • Budowa zbiornika nr 39 – roboty ziemne,
 • ENERGETYKA
  • Przebudowa linii WN 110 kV Linia S – 318 Jankowa Żągańska – Bolesławiec w km 36+100, 45+550, Linia S – 318
 • TELETECHNIKA
  • Budowa kanalizacji teletechnicznej  średnicy 110, km 46+600 – 47+500, 49+000 – 50+000(bez studni)
Zaawansowanie procentowe postępu prac
Opis planowanych do wykonania robót  wykonano w okresie rozliczeniowym
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 5,6%
DZIAŁ OGÓLNY  
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 11,6%
Roboty ziemne 4,8%
Podbudowy 1,0%
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 0,0%
ROBOTY MOSTOWE  
Obiekt WA-30 33,3%
Obiekt WA-31 14,2%
Obiekt MA-33 1,9%
Obiekt PZ-35a 3,0%
Obiekt PZ-36a 28,3%
ROBOTY BRANŻOWE  
Kanalizacja deszczowa 2,8%
Zbiorniki retencyjne 4,6%
Przebudowa i budowa linii SN 0,0%
Przebudowy linii WN 11,9%
Telekomunikacja 5,2%
Raport miesięczny – październik 2021

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Uzgodniono i zatwierdzono projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu:
  • COR11 – przejazdy awaryjne.
 • Trwają uzgodnienia Tymczasowej Organizacji Ruchu:
  • COR12 – zabezpieczenie wyjazdów z budowy w rejonie obiektów mostowych
   PZ 35a i PZ 36a,
  • COR13 – zabezpieczenie robót przy budowie kanalizacji deszczowej
   w km 34+400 – 34+550.
 • Kontynuowano prace przygotowawcze placu pod magazyn kruszywa przy łącznicy węzeł Iłowa

Roboty drogowe i zieleń

 • Rozbiórka nawierzchni betonowej i pobocza po stronie lewej w km 38+500 – 41+000.
 • Roboty ziemne po stronie lewej w km 33+760 – 35+100 i w km 39+500 – 41+000
  oraz po stronie prawej w km 36+800 – 37+650.
 • Roboty ziemne (nasypy, w trakcie) w km 35+530 – 36+000 oraz w km 37+650 – 38+050.
 • Warstwa ulepszonego podłoża po stronie lewej w km 41+150 – 44+000 oraz prawej
  w km 36+025 – 37+200 i 38+050 – 39+800.
 • Warstwa mrozoochronna (w trakcie) w km 42+700 – 45+500, w km 46+000 – 47+500
  oraz w km 48+500 – 50+000.
 • Kruszenie materiału z rozbiórki nawierzchni betonowej
 • Odcinek próbny – Podbudowa z chudego betonu w km 44+400 – 44+600 oraz w m 46+800 – 46+900

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Wykonanie fundamentów podpory P1 oraz P2 wraz z korpusem podpory P2
  • Rozpoczęcie wykonywanie zbrojenia i deskowania korpusu podpory P1
  • Wykonanie izolacji cienkiej fundamentu podpory P1 oraz P2
 • Obiekt WA-31
  • Wykonanie skrzydełek podpory P1 oraz P2
  • Wykonanie izolacji cienkiej za korpusami
 • Obiekt MA-33
  • Wykonanie fundamentu podpory P3
  • Rozpoczęcie wykonywania zbrojenia oraz deskowania korpusu podpory P3
 • Obiekt PZ-35a
  • Zakończenie montażu konstrukcji z blachy falistej strona południowa
  • Rozpoczęcie odkopywania pali prefabrykowanych podpory nr 1
 • Obiekt PZ-36a
  • Wykonanie korpusów podpory P3
  • Rozpoczęcie montażu konstrukcji z blachy falistej strona południowa
  • Wykonanie izolacji cienkiej fundamentów oraz za korpusem podpory P3
  • Rozpoczęcie wykonywania zasypek podpora P3

Roboty branżowe

 • KANALIZACJA DESZCZOWA I ZBIORNIKI
  • Budowa zbiornika nr 49 – budowa kanalizacji KD136, prace wykończeniowe.
  • Budowa zbiornika nr 48 – budowa kanalizacji KD131, prace wykończeniowe.
  • Budowa zbiornika nr 45 – roboty ziemne, uszczelnienie i umocnienie dna i skarp zbiornika.
  • Budowa zbiornika nr 43 – roboty ziemne,
  • Budowa zbiornika nr 42 – roboty ziemne,
 • ENERGETYKA
  • Przebudowa  linii WN 110 kV Linia S – 318 Jankowa Żagańska – Bolesławiec w km 36+100, 45+550, Linia S – 318
Zaawansowanie procentowe postępu prac
Rodzaj wykonywanych robót  wykonano w okresie rozliczeniowym
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 5,4%
DZIAŁ OGÓLNY  
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 5,6%
Roboty ziemne 3,0%
Podbudowy 11,1%
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 0,0%
ROBOTY MOSTOWE
Obiekt WA-30 12,6%
Obiekt WA-31 5,3%
Obiekt MA-33 4,8%
Obiekt PZ-35a 16,4%
Obiekt PZ-36a 2,5%
ROBOTY BRANŻOWE
Kanalizacja deszczowa 4,3%
Zbiorniki retencyjne 4,5%
Przebudowa i budowa linii SN 25,7%
Przebudowy linii WN 46,9%
Telekomunikacja 0,0%
Raport miesięczny – wrzesień 2021

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Uzgodniono i zatwierdzono projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu:
  • COR10 – zabezpieczenie przejazdu przy obiektach PZ-35a i PZ-36a,
 • Trwają uzgodnienia projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu:
  • COR11 – przejazdy awaryjne.
 • Przekazano miesięczny raport przyrodniczy oraz nadzoru archeologicznego.
 • Trwają prace przygotowawcze placu pod magazyn kruszywa przy łącznicy węzeł Iłowa.
 • Zatwierdzono rewizję nr 02 Programu robót.

Roboty drogowe i zieleń

 • Rozbiórka nawierzchni betonowej i pobocza po stronie lewej w km 33+760 – 35+500
  i 41+000 – 43+500 oraz po stronie prawej w km 37+500 – 39+000.
 • Odhumusowanie w km 35+700 – 39+500.
 • Roboty ziemne po stronie lewej w km 41+000 – 45+500 oraz po stronie prawej
  w km 36+000 – 36+800 oraz w km 38+000 – 40+000.
 • Roboty ziemne (nasypy, w trakcie) w km 35+530 – 36+000 oraz 37+875 – 38+000
 • Warstwa ulepszonego podłoża po stronie lewej w km 44+000 – 45+500, w km 46+000 – 47+500 i 48+500 – 49+600 oraz po stronie prawej w km 39+800 – 41+350 i 47+800 – 48+250.
 • Wstępne rozłożenie warstwy mrozoochronnej po stronie lewej w km 44+000 – 45+500,
  w km 46+000 – 47+500 i 48+500 – 49+600 oraz po stronie prawej w km 34+500 – 35+100 i 39+800 – 41+350.
 • Przestawienie ogrodzenia autostradowego w km 37+600 – 37+850.
 • Rozbiórka barier stalowych w poboczu w km 35+800 – 41+000 oraz barier pojedynczych
  w pasie rozdziału w km 35+920 – 39+530.
 • Kruszenie materiału z rozbiórki nawierzchni betonowej.

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Zakończenie zabezpieczenia istniejącej jezdni grodzicami wraz z kotwieniem.
  • Zakończenie prac rozbiórkowych.
  • Wykonanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu podpora P1 oraz P2.
 • Obiekt WA-31
  • Betonowanie korpusu podpory P2.
  • Zbrojenie oraz szalowanie skrzydełka podpory P2.
  • Wykonanie zasypek fundamentowych wraz z izolacją cienką podpory P1 oraz P2.
 • Obiekt MA-33
  • Wykonanie betonowania fundamentu, korpusu i skrzydełka podpory P1.
  • Wykonanie sondowania sondą CPTU przy podporze P2 oraz P3.
 • Obiekt PZ-35a
  • Betonowanie fundamentu podpory P3 segmenty 1,2; 3,1; 2,2; 3,2.
  • Betonowanie ścian podpory P3 wszystkich segmentów.
  • Wykonanie izolacji cienkiej fundamentu podpory P2 oraz P3.
  • Wykonanie zasypek fundamentowych podpory P2 oraz P3.
  • Rozpoczęcie montażu konstrukcji stalowej z blachy falistej strona południowa.
  • Usunięcie grodzic technologicznych przy podporze P2.
 • Obiekt PZ-36a
  • Betonowanie fundamentu podpory P3 wszystkich segmentów.
  • Wykonanie izolacji cienkiej fundamentu podpory P2
  • Wykonanie zasypek fundamentowych podpory P2.
  • Usunięcie grodzic technologicznych przy podporze P2.

Roboty branżowe

 • Budowa kanalizacji i urządzeń oczyszczających
 • Budowa zbiornika nr 50 – uszczelnienie i umocnienie dna i skarp, budowa kanalizacji KD139, prace wykończeniowe.
 • Budowa zbiornika nr 49 – uszczelnienie i umocnienie ścian i skarp.
 • Budowa zbiornika nr 48 – roboty ziemne, uszczelnienie i umocnienie dna i skarp zbiornika.
 • Budowa zbiornika nr 47 – budowa kanalizacji KD 127, prace wykończeniowe.

Energetyka

 • Przebudowa linii SN: linia L806 w km 36+340; linia L806 w km 38+110; linia L866
  w km 45+380.

  • Prace przygotowawcze związane z przebudową linii WN 110 kV Linia S – 318 Jankowa Żągańska – Bolesławiec w km 36+100, 45+550, Linia S – 318

Telekomunikacja

 • Budowa kanalizacji teletechnicznej w km 46+000-47+500.
Zaawansowanie procentowe postępu prac
Rodzaj wykonywanych robót  wykonano

w okresie rozliczeniowym

Procentowe zaawansowanie dla całości robót 4,7%
DZIAŁ OGÓLNY  
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 17,7%
Roboty ziemne 5,4%
Podbudowy 5,3%
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 0,5%
ROBOTY MOSTOWE
Obiekt WA-30 4,9%
Obiekt WA-31 6,1%
Obiekt MA-33 3,5%
Obiekt PZ-35a 15,0%
Obiekt PZ-36a 3,8%
ROBOTY BRANŻOWE
Kanalizacja deszczowa 6,1%
Zbiorniki retencyjne 10,0%
Przebudowa i budowa linii SN 13,5%
Przebudowy linii WN 5,4%
Telekomunikacja 1,5%
Raport miesięczny – sierpień 2021

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Uzgodniono i wprowadzono projekt Tymczasowej Organizacji  Ruchu:
  • COR7 dla odcinka trasy głównej  – schematy szybko postępujące
 • Trwają uzgodnienia projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu:
  • COR10 – zabezpieczenie przejazdu przy obiektach PZ-35a i PZ-36a.
 • Przekazano miesięczny raport przyrodniczy oraz nadzoru archeologicznego.
 • Trwają prace przygotowawcze placu pod magazyn kruszywa przy łącznicy węzeł Iłowa
  oraz przy PZ-35A oraz PZ-36A.
 • Przedłożono rewizję nr 02 do Programu

Roboty drogowe

 • Rozbiórka nawierzchni betonowej i pobocza po stronie lewej w km 43+500 – 47+500 i 48+500 – 50+000 oraz po stronie prawej 35+700 i 39+000 – 41+100.
 • Rozbiórka barier w poboczu oraz barier pojedynczych w pasie rozdziału w km 35+500 – 41+100, a także rozbiórka elementów przeciwolśnieniowych w km 35+700 – 41+100
 • Frezowanie łat i poboczy w km 35+700 – 41+100
 • Wycinka drzew w km 35+700 – 41+100
 • Odhumusowanie w km 35+500 – 35+700 i 39+500 – 41+100
 • Roboty ziemne po stronie lewej w km 46+100 – 47+500 i 48+500 – 50+000 oraz po stronie prawej w km 40+000 – 41+100
 • Warstwa ulepszonego podłoża po stronie prawej w km 33+760 – 35+100, oraz po stronie lewej 49+600 – 50+000.
 • Wstępne rozłożenie warstwy mrozoochronnej w km 33+760 – 34+500.
 • Kruszenie materiału z rozbiórki nawierzchni betonowej.

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Prace rozbiórkowe podpory P1 oraz P2
  • Wykonanie kotew gruntowych zabezpieczających jezdnię północną.
 • Obiekt WA-31
  • Betonowanie korpusu Podpora P1.
 • Obiekt MA-33
  • Skucie głowic pali wielkośrednicowych fi 1200.Podpory P1, P2, P3.
  • Wykonanie próbnego obciążenia pala wielkośrednicowego podpory P1.
 • Obiekt PZ-35a
  • Betonowanie ław fundamentowych podpory P3 segment 1.1 oraz 2.1.
  • Wykonanie pali prefabrykowanych wbijanych Podpory P1
  • Wykonanie ścian żelbetowych podpory P2.
  • Wykonanie zbrojenia ław fundamentowych podpory P3.
 • Obiekt PZ-36a
  • Wykonanie pali wbijanych prefabrykowanych wbijanych podpory P2.
  • Betonowanie ław i ścian żelbetowych Podpory P2.

Roboty branżowe

 • Budowa kanalizacji i urządzeń oczyszczających
 • Budowa zbiornika ZE-44 – budowa kanalizacji KD 120.
 • Budowa zbiornika ZE-45 – odhumusowanie.
 • Budowa zbiornika ZE-47 – roboty ziemne, umocnienie zbiornika
 • Budowa zbiornika ZE-50 – roboty ziemne, odhumusowanie.

Energetyka

 • Nie prowadzono robót.
Rodzaj wykonywanych robót Zaawansowanie procentowe wykonanych robót w bieżącym okresie rozliczeniowym 
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 3,3%
DZIAŁ OGÓLNY
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 7,4%
Roboty ziemne 3,0%
Podbudowy 6,7%
ROBOTY MOSTOWE  
Obiekt WA-30 1,2%
Obiekt WA-31 14,6%
Obiekt MA-33 1,2%
Obiekt PZ-35a 4,6%
Obiekt PZ-36a 5,6%
ROBOTY BRANŻOWE  
Zbiorniki retencyjne 3,9%
Kanalizacja deszczowa 0,0%
Telekomunikacja 4,3%
Raport miesięczny – lipiec 2021

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Wprowadzono Tymczasową Organizację Ruchu:
  • COR6 organizacja ruchu na czas budowy ronda tymczasowego Węzeł Iłowa w km 37+500,
 • COR8 wjazd/wyjazd z budowy w km 49+850,
 • COR5 dla odcinka trasy głównej w km 34+300 – 42+100.
 • Uzgodniono projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu:
  • COR5 dla odcinka trasy głównej w km 34+300 – 42+100,
  • COR9 wyjazd z budowy na drogę DW296,
 • Trwają uzgodnienia projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu:
  • COR7 dla odcinka trasy głównej – schematy szybko postępujące,
  • COR10 – zabezpieczenie przejazdu przy obiektach PZ-35a i PZ-36a.
 • Przekazano miesięczny raport przyrodniczy oraz nadzoru archeologicznego.
 • Trwają prace przygotowawcze placu pod magazyn kruszywa przy łącznicy węzeł Iłowa
  oraz przy PZ-35A oraz PZ-36A.

Roboty drogowe i zieleń

 • Rozbiórka nawierzchni betonowej w km 41+100 – 41+500 (strona prawa).
 • Rozkucie pobocza w km 48+000 – 50+000 (strona lewa).
 • Karczowanie karpin w km 33+760 – 50+000, sprzątanie terenu po wycince dokonanej
  przez Lasy Państwowe na obiektach PZ-35a i PZ-36a (strona północna).
 • Odhumusowanie w km 33+760 – 35+500, 41+100 – 42+700 oraz przy obiekcie PZ-36a (strona północna).
 • Roboty ziemne po stronie prawej w km 33+760 – 35+500 (w trakcie) oraz 41+100 – 43+500.
 • Warstwa ulepszonego podłoża po stronie prawej w km 41+350 – 42+300, 42+700 – 45+500, 46+250 – 47+800, 48+500 – 50+000.
 • Wstępne rozłożenie warstwy mrozoochronnej po stronie prawej w km 41+350 – 42+300, 42+700 – 45+500, 46+250 – 47+800, 48+500 – 50+000.
 • Kruszenie materiału z rozbiórki nawierzchni betonowej.

Roboty mostowe

Obiekt WA-30

 • Prace rozbiórkowe elementów żelbetowych oraz nasypów.

Obiekt WA-31

 • Zabezpieczenie stalowym ryglem przy udziale grodzic jezdni północnej.
 • Wykonanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu podpora P1 oraz P2.
 • Wykonanie ław fundamentowych podpory P1 oraz P2.
 • Wykonanie izolacji cienkiej ław fundamentowych podpory P1 oraz P2.

Obiekt MA-33

 • Wykonanie pali wielkośrednicowych.
 • Wykonanie odkopania głowic pali wielkośrednicowych.
 • Wykonanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu podpory P1, P2, P3.

Obiekt PZ-35a

 • Betonowanie fundamentu podpory P2 segment 2.
 • Przygotowanie wykopów i platform roboczych pod palownicę do wykonania pali wbijanych prefabrykowanych podpory P1.
 • Betonowanie fundamentu segmentu nr 2 podpory P2.

Obiekt PZ-36a

 • Skucie głowic pali prefabrykowanych podpora P2 i P3.
 • Przygotowanie wykopów oraz platform roboczych pod palownicę do wykonania pali wbijanych prefabrykowanych podpory P1.
 • Warstwa wyrównawcza z chudego betonu podpory P2 i P3.

Roboty branżowe

Budowa kanalizacji i urządzeń oczyszczających

 • Budowa zbiornika ZE-44 – roboty ziemne, wymiana gruntu, uszczelnienie, umocnienie dnia i ścian, montaż wylotów.
 • Budowa zbiornika ZE-49 – odhumusowanie.
 • Budowa zbiornika nr 50 – roboty ziemne.

Energetyka

 • Wykonanie przewiertów dla przebudowy SN w km 36+340, 38+110 i 45+380.

Telekomunikacja

Budowa kanalizacji teletechnicznej w km 38+600 – 40+050.

Rodzaj wykonywanych robót Zaawansowanie procentowe wykonanych robót w bieżącym okresie rozliczeniowym 
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 1,8%
DZIAŁ OGÓLNY  
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 1,6%
Roboty ziemne 5,8%
Podbudowy 5,3%
ROBOTY MOSTOWE  
Obiekt WA-30 1,2%
Obiekt WA-31 5,3%
Obiekt MA-33 6,7%
Obiekt PZ-35a 1,3%
Obiekt PZ-36a 0,6%
ROBOTY BRANŻOWE  
Zbiorniki retencyjne 5,9%
Przebudowa i budowa linii SN 13,1%
Telekomunikacja 2,2%
Raport miesięczny – czerwiec 2021

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Wprowadzono Tymczasową Organizację Ruchu COR3 objazd dla zamknięcia drogi powiatowej 1079F.
 • Podpisano porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w związku
  z wykorzystaniem odcinka drogi wojewódzkiej nr 296 do obsługi inwestycji, a także z Gminą Iłowa oraz Powiatem Żagań w sprawie drogi gminnej (dotyczy COR3).
 • Uzgodniono projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu:
  • COR8 wjazd/wyjazd z budowy w km 49+850.
 • Trwają uzgodnienia projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu:
  • COR5 dla odcinka trasy głównej w km 34+300 – 42+300,
  • COR6 budowa ronda tymczasowego Węzeł Iłowa w km 37+500,
  • COR7 dla odcinka trasy głównej – schematy szybkopostępujące,
  • COR9 wyjazd z budowy na drogę DW296.
 • Przekazano miesięczny raport przyrodniczy oraz sprawozdanie z metaplantacji bagna zwyczajnego.
 • Zrealizowano zgodnie z decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska przeniesienie roślinności objętych ochroną.
 • Zakończono badania archeologiczne związane z nowoodkrytym stanowiskiem w km 37+600.
 • Trwają prace przygotowawcze placu pod magazyn kruszywa przy łącznicy węzeł Iłowa
  oraz przy PZ-35A oraz PZ-36A.
 • Wykonano koszenie traw w pasie drogowym przy jezdni północnej w ramach utrzymania zieleni.

Roboty drogowe i zieleń

 • Karczowanie karpin w km 33+760 – 35+000 (strona prawa), sprzątanie terenu po wycince dokonanej przez Lasy Państwowe na obiektach PZ-35a i PZ-36a (strona północna).
 • Rozbiórka nawierzchni betonowej w km 34+500 – 35+500, 41+500 – 43+500 (strona prawa).
 • Odhumusowanie w km 33+760 – 35+500 (w trakcie), 42+700 – 47+500 oraz na obiekcie PZ-36a (strona północna).
 • Wykopy w km 43+500 – 45+500 oraz 47+000 – 50+000.
 • Przestawienie ogrodzenia autostradowego w km 37+800 – 41+000 oraz naciąganie siatki i usztywnianie ogrodzenia w km 41+000 – 50+000.
 • Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża na odcinku próbnym w km 46+000 – 46+250.

Roboty mostowe

Obiekt WA-30

 • Nie prowadzono robót w bieżącym okresie sprawozdawczym.

Obiekt WA-31

 • Rozbiórka istniejących podpór i fundamentów.
 • Rozbiórka nasypów przy dojazdach do obiektu.
 • Zabezpieczenie jezdni północnej kleszczem stalowym.

Obiekt MA-33

 • Wykonanie komory z grodzic traconych podpory nr 2.
 • Zabezpieczenie istniejącej jezdni kleszczem stalowym.
 • Rozbiórka istniejących podpór.
 • Wykonanie pali wielkośrednicowych fi1200 podpory P1 oraz P2.

Obiekt PZ-35a

 • Wykonanie grodzicy technologicznej zabezpieczającej wykop podpory P2.
 • Odkopanie głowic pali podpory P2 oraz P3.
 • Warstwa wyrównawcza z chudego betonu podpory P2 oraz P3.
 • Betonowanie fundamentu segmentu nr 1 podpory P2.
 • Wykonanie zbrojenia oraz deskowania fundamentu podpory P2 segmentu nr 3.

 Obiekt PZ-36a

 • Wykonanie grodzicy technologicznej zabezpieczającej jezdnię północą na wysokości podpory P2.
 • Odkopanie głowic pali podpory P2 segment 1, 2, 3.

Roboty branżowe

Budowa kanalizacji i urządzeń oczyszczających

 • Budowa zbiornika ZE-47 – wykonano roboty ziemne.
 • Budowa zbiornika ZE-44 – rozpoczęcie robót ziemnych.
Rodzaj wykonywanych robót Zaawansowanie procentowe wykonanych robót w bieżącym okresie rozliczeniowym 
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 2,5%
DZIAŁ OGÓLNY  
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 8,1%
Roboty ziemne 1,1%
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 0,2%
ROBOTY MOSTOWE  
Obiekt WA-30 6,1%
Obiekt WA-31 11,1%
Obiekt MA-33 14,5%
Obiekt PZ-35a 1,5%
Obiekt PZ-36a 9,1%
ROBOTY BRANŻOWE  
Zbiorniki retencyjne 0,5%
Raport miesięczny – maj 2021

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Wprowadzono Tymczasową Organizację Ruchu COR4 dla odcinka trasy głównej w km 34+300 – 36+100 (zjazdy do obiektów mostowych).
 • Wykonano przejazd tymczasowy kategorii F na linii kolejowej 282 relacji Miłkowice – Żary
  w km 89,517 przy obiekcie WA30.
 • Uzgodniono warunki tymczasowej organizacji ruchu na styku odcinka nr 2 i 3 budowy A18
  z Generalnym Wykonawcą odcinka nr 2.
 • Trwają uzgodnienia w sprawie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w związku z wykorzystaniem odcinka drogi wojewódzkiej nr 296 do obsługi inwestycji, a także z Gminą Iłowa oraz Powiatem Żagań w sprawie drogi gminnej (dotyczy COR3).
 • Przeprowadzono kontrolę BRD przez GDDiK w Zielonej Górze – wykazane nieprawidłowości w oznakowaniu od zatwierdzonego Projektu Czasowej Organizacji Ruchu zostały niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę.
 • Uzgodniono projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu:
  • COR3 objazd dla zamknięcia drogi powiatowej 1079F.
 • Trwają uzgodnienia projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu:
  • COR5 dla odcinka trasy głównej w km 34+300 – 42+300,
  • COR6 budowa ronda tymczasowego Węzeł Iłowa w km 37+500,
  • COR7 dla odcinka trasy głównej – schematy szybkopostępujące,
  • COR8 wjazd/wyjazd z budowy w km 49+850.
 • Wykonano ponowne rozpoznanie saperskie terenu budowy w pasie rozdziału w miejscu podpór pośrednich obiektów PZ-35A oraz PZ-36A, ze względu na znalezienie niewybuchu
  w obrębie pasa rozdziału przy obiekcie PZ-36a.
 • Przekazano miesięczny raport przyrodniczy stanu początkowego oraz raport miesięczny.
 • Uzyskano decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt, roślin lub grzybów objętych ochroną.
 • Uzyskano decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Pozwolenie
  na prowadzenie badań archeologicznych.
 • Trwają prace przygotowawcze placu pod magazyn kruszywa przy łącznicy węzeł Iłowa
  oraz przy PZ-35A oraz PZ-36A.

Roboty drogowe i zieleń

 • Wycinka drzew i krzewów w km 41+000 – 50+000 wraz z karczowaniem karpin, sprzątanie terenu po wycince dokonanej przez Lasy Państwowe na obiektach PZ-35a i PZ-36a (strona północna).
 • Rozbiórka nawierzchni betonowej w km 33+760 – 34+500, 41+600 – 45+500 (strona prawa).
 • Rozbiórka barier stalowych w pasie rozdziału w km 41+100 – 50+000.
 • Odhumusowanie w km 41+100 – 47+500 oraz na obiektach PZ-35a i PZ-36a.
 • Wykop w km 46+000 – 47+000, 49+000 – 50+000 (strona prawa).
 • Przestawienie ogrodzenia autostradowego w km 41+100 – 50+000.
 • Rozbiórka elementów przeciwolśnieniowych 41+100 – 50+000.

Roboty mostowe

Obiekt WA-30

 • Wykonanie przejazdu kolejowego tymczasowego kategorii F w obrębie obiektu.

Obiekt WA-31

 • Nie prowadzono robót w bieżącym okresie sprawozdawczym.

Obiekt MA-33

 • Rozbiórka kompletu podpór obiektu wraz z sąsiadującymi nasypami.
 • Przygotowanie platform roboczych pod wykonanie pali wielkośrednicowych.

Obiekt PZ-35a

 • Wykonanie posadowienia z pali prefabrykowanych wbijanych podpory P2 oraz P3.
 • Wykonanie badań dynamicznych oraz statycznych podpór P2 oraz P3.
 • Częściowe wykonanie zabezpieczenia technologicznego wykopu z grodzic podpory P2.

Obiekt PZ-36a

 • Wykonanie wykopów wraz z przygotowaniem platform roboczych podpory P2 oraz P3.
 • Częściowe wykonanie posadowienia z pali prefabrykowanych wbijanych podpory P2 oraz P3.
 • Wykonanie badań dynamicznych podpory P2 oraz P3.

Roboty branżowe

Nie prowadzono robót w bieżącym okresie sprawozdawczym.

Rodzaj wykonywanych robót Zaawansowanie procentowe wykonanych robót w bieżącym okresie rozliczeniowym 
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 1,8%
DZIAŁ OGÓLNY  
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 5,3%
Roboty ziemne 4,9%
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 0,9%
ROBOTY MOSTOWE  
Obiekt MA-33 0,3%
Obiekt PZ-35a 9,0%
Obiekt PZ-36a 1,0%
ROBOTY BRANŻOWE  
Raport miesięczny – kwiecień 2021

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu COR1 w km 41+100 – 50+350 oraz COR2 tj. wykonanie zjazdu na plac magazynowy przy łącznicy węzeł Iłowa.
 • Uzgodniono i otrzymano zgodę na wykonanie przejazdu tymczasowego kategorii F na linii kolejowej 282 relacji Miłkowice – Żary w km 89,517 przy obiekcie WA30.
 • Trwają uzgodnienia projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu:
  • COR3 objazd dla zamknięcia drogi powiatowej 1079F,
  • COR4 organizacja ruchu dla odcinka trasy głównej w km 34+300 – 36+100.
 • Przekazano inwentaryzację początkową stanu nawierzchni dróg w zasięgu oddziaływania transportu związanego z budową.
 • Uzyskano decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych.
 • Wystąpiono z wnioskiem o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt, roślin lub grzybów objętych ochroną.
 • Zgłoszono do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków nowoodkrytego stanowiska archeologicznego w km 37+600.
 • Przedłożono inwentaryzację z pomiarem stanu „zero” w zakresie pomiaru terenu.
 • Trwają prace przygotowawcze pod plac magazynowy przy łącznicy węzeł Iłowa.

Roboty drogowe i zieleń

 • Wycinka drzew i krzewów w km 41+100 – 50+000 wraz z karczowaniem karpin, sprzątanie terenu po wycince dokonanej przez Lasy Państwowe na obiektach PZ-35a i PZ-36a.
 • Frezowanie poboczy i łat bitumicznych w km 41+100 – 50+000.
 • Rozbiórka nawierzchni betonowej w km 46+000 – 50+000 (część prawa).
 • Rozbiórka barier stalowych w poboczu w km 41+100 – 50+000.
 • Odhumusowanie w km 47+500 – 50+000.

Roboty mostowe

Obiekt WA-30

 • Nie prowadzono robót w bieżącym okresie sprawozdawczym.

Obiekt WA-31

 • Nie prowadzono robót w bieżącym okresie sprawozdawczym.

Obiekt MA-33

 • Nie prowadzono robót w bieżącym okresie sprawozdawczym.

Obiekt PZ-35a

 • Nie prowadzono robót w bieżącym okresie sprawozdawczym.

Obiekt PZ-36a

 • Nie prowadzono robót w bieżącym okresie sprawozdawczym.

Roboty branżowe

Nie prowadzono robót w bieżącym okresie sprawozdawczym.

Rodzaj wykonywanych robót Zaawansowanie procentowe wykonanych robót w bieżącym okresie rozliczeniowym 
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 0,7%
DZIAŁ OGÓLNY  
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 8,5%
ROBOTY MOSTOWE  
ROBOTY BRANŻOWE  
Raport miesięczny – marzec 2021

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Roboty drogowe i zieleń

 • Wycinka drzew i krzewów (położenie drzew i krzewów) o średnicach 10-15cm, 16-35cm,
  36-55cm, 56-75cm, śr.>75cm w km od 33+760 do 40+000.
 • Wycinka drzew i krzewów – Lasy Państwowe w km 42+500 PZ-35a oraz 45+775 PZ-36a (strona północna i południowa).

Dokumentacja fotograficzna przedstawiająca stan zaawansowania robót i postępu na Placu Budowy znajduje się w Załączniku nr 1.

Dodatkowe informacje na temat prowadzonych prac i robót w okresie sprawozdawczym oraz powstawania Dokumentów Wykonawcy.

 • Powiadomiono o rozpoczęciu robót wraz z dniem 08.03.2021r.
 • Do dnia 15.03.2021r. obowiązywał okres zimowy. Wykonawca prowadził w tym czasie prace przygotowawcze związane z Zapleczem Zamawiającego i Wykonawcy, a także przygotowaniem
  do wycinki drzew.
 • Przekazano do akceptacji Program oraz Program Zapewnienia Jakości.
 • Przekazano plan BIOZ.
 • Wystąpiono z prośbą o pełnomocnictwa dla Wykonawcy do występowania o prolongatę wygasłych uzgodnień i warunków technicznych.
 • Przekazano Raport z rozpoznania saperskiego.
 • Przekazano Raport nadzoru przyrodniczego – przed przystąpieniem do wycinki.
 • Podpisano porozumienie z Lasami Państwowymi.
 • Przekazano plan badań betonów dla obiektów inżynieryjnych.
 • Uzgodniono projekt Czasowej Organizacji Ruchu COR1.
 • Trwają inwentaryzacje istniejących dróg przewidzianych przez Wykonawcę do transportu technologicznego.

Trwają prace związane z pomiarem stanu „zero”.

Rodzaj wykonywanych robót Zaawansowanie procentowe wykonanych robót w bieżącym okresie sprawozdawczym 
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 0,9%