Raport miesięczny – wrzesień 2022

Lp.

Branża

Opis wykonanych prac

1.

Drogowa

 • roboty ziemne – wykopy/nasypy w obrębie drogi wojewódzkiej nr 297 na dojeździe do obiektu WD-53, nasyp w obrębie drogi gminnej węzła Luboszów oraz ronda, nasypy na dojazdach do obiektów PZ-39a, PZ-40a i PZ-47b oraz w obrębie dróg drogach dojazdowych;
 • podłoże pod stabilizację na poszerzeniu drogi głównej od km 70+700 do km 71+200, w obrębie drogi wojewódzkiej nr 297 na dojeździe do obiektu WD-53 oraz w obrębie jezdni ronda łącznicy południowej węzła Luboszów;
 • stabilizacja w obrębie jezdni ronda łącznicy południowej węzła Luboszów i drodze dojazdowej do zbiornika i obiektów mostowych przy obiekcie PZ-45a strona południowa;
 • podbudowa z chudego betonu: km 52+071.48 – km 52+122.82 – koperta, odcinek km 62+050 – km 62+370, km 64+260 – km 65+060 oraz w obrębie przejazdów awaryjnych;
 • nawierzchnia z betonu cementowego km 56+525 – km 57+815 oraz od km 61+000 – WA47 – km 65+400 oraz przejazd awaryjny w km 55+621,50;
 • nawierzchnie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na drogach dojazdowych;
 • wykonanie przepustu nr 36 i 37 łącznica południowa węzła Luboszów oraz przepust nr 38 łącznica nr 2 MOP Świętoszów;
 • Humusowanie pasa dzielącego – km 56+525 – km 57+815 – rozpoczęcie robót;
 • Uszczelnienie wraz z umocnieniem skarp rowów warstwą humusu na odcinku od km 54+675 do km 59+500 – kontynuacja robót oraz od km 50+000 do km 53+000 – rozpoczęcie robót;
 • Humusowanie terenów płaskich na odcinku od km 59+500 do km 61+000 – zakończenie robót, na odcinku od km 54+675 do km 59+500 – rozpoczęcie robót,
 • Humusowanie terenu na dojazdach do obiektu PZ-45a strona północna i południowa – kontynuacja prac,
 • Rozbiórka barier stalowych – pas dzielący od km 54+525 do km 57+815;

2.

Mostowa

 • WA39 – izolacje grube, kapy na płycie ustroju i skrzydełkach, wykonanie asfaltu lanego;
 • PZ39a – montaż konstrukcji z blachy falistej jezdnia lewa;
 • PZ40a – podpora 2 fundamentu etap 2, sekcje 1,3,4,5 – zbrojenie i betonowanie;
 • MA44 – prace wstrzymane;
 • PZ45a – podpora 2 fundamentu etap 2, sekcje 2 – zbrojenie i betonowanie, platformy do montażu belek;
 • WA47 – izolacje grube, kapy na płycie ustroju i skrzydełkach, wykonanie asfaltu lanego;
 • PZ47b – izolacje cienkie fundamentów, platformy do montażu belek;
 • WD53 – izolacje grube na płycie ustroju, wykonanie asfaltu lanego;
 • PZ55 – sekcja 5 – zbrojenie i betonowanie nadbetonu, sekcja 1 i 2 – montaż belek, montaż płytek wypełnienia, zbrojenie, spawanie uciąglenie belek;

  3.

Inżynieria ruchu

 • opracowywanie projektów COR wraz z procedurą zatwierdzenia dokumentacji,
 • Wprowadzono zmianę COR zgodnie z zatwierdzeniem: 130/4081/2022 z dnia 21.04.2022 rok o nazwie: Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w ciągu drogi krajowej nr 18 przy obiekcie PZ-45a w km 58+910 w ramach zadania: Budowa autostrady A18, odcinek granica woj. Lubuskiego i dolnośląskiego – węzeł „GOLNICE” od km 50+000 do km 71+533,

4.

Pozostałe branże

 • Kanał Kd-140A, Kd-147A, Kd-148,
 • Wpusty wraz z przykanalikami w km 54
 • Schody przy zbiornikach ZE-51, ZE-51A, ZE-56
 • Umocnienia skarp zbiornika ZE-51A
 • Humusowanie zbiorników
 • Kanał technologiczny wraz ze studniami kablowymi SKR-2 na odcinku od studni 678a do studni 672 (zakończenie robót), na odcinku od studni 678 do studni 656 (kontynuacja);
 • Wykonanie zasilania oświetlenia węzła Luboszów – rozpoczęcie prac;

5.

Nadzory

 • nadzór przyrodniczy zakończony raportem za m-c wrzesień,
 • nadzór archeologiczny zakończony raportem za m-c wrzesień

6.

Inne

 • ofertowanie i kontraktacja robót,
 • weryfikacja otrzymanej Dokumentacji Projektowej, kontynuacja przeglądu Dokumentacji Projektowej i zgłaszanie dalszych spostrzeżeń / uwag i wniosków o uzupełnienie braków / wyjaśnienie rozbieżności,
 • opracowywanie Dokumentów Wykonawcy (wnioski materiałowe, zgłoszenia PZJ, projekty technologiczne).
 • wykonywanie modeli projektowych robót ziemnych.