Zakres robót – Odcinek 4

Dostosowanie DK18 do parametrów autostrady A18 na odcinku „4” od km 50+000 do km 71+533 obejmuje w szczególności:

 1. Rozbiórkę w całości istniejącej betonowej jezdni południowej o szerokości 9,50 m i budowę nowej betonowej nawierzchni tej jezdni o szerokości 11.00 m na odcinku od km 50+000,00 do km 69+225 oraz od km 70+932,72 do km 71+533,00 (odcinek od km 69+225 do km 70+932,72 został wybudowany w trakcie wykonywania jezdni północnej),
 2. Przebudowę części południowej węzła „Luboszów” wraz pasami włączenia i wyłączenia, łącznicami, skrzyżowaniem typu rondo na połączeniu z drogą powiatową  nr 2271D,
 3. Przebudowę węzła „Golnice” w zakresie budowy oświetlenia, przebudowy drogi wojewódzkiej nr 297 oraz przebudowy systemy odwodnienia,
 4. Remont nawierzchni bitumicznej na istniejących obiektach w ciągu autostrady,
 5. Budowę przejazdów awaryjnych przez pas dzielący,
 6. Budowę zjazdów awaryjnych,
 7. Budowę kolumn alarmowych,
 8. Budowę dróg serwisowych i wewnętrznych, dojazdów do zbiorników i urządzeń podczyszczających,
 9. Budowę pasów włączania, wyłączania, wjazdów i wyjazdów dla MOP Świętoszów Płd.,
 10. Wyposażenie drogi w elementy bezpieczeństwa ruchu, tj:
  • ustawienie barier ochronnych,
  • montaż osłon przeciwolśnieniowych,
  • ustawienie oznakowania pionowego,
  • wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego i cienkowarstwowego,
 11. Budowę obiektów inżynierskich w ilości 9 szt.:
  • 5 górnych przejść dla dużych zwierząt,
  • 2 wiaduktów w ciągu autostrady,
  • 1 mostu w ciągu autostrady,
  • 1 wiaduktu nad autostradą
 12. Wycinkę drzew,
 13. Zagospodarowanie powierzchni trawiastych na terenie płaskim i na skarpach poprzez hydroosiew,
 14. Wyposażenie drogi w urządzenia ochrony środowiska:
  • osłony przeciwolśnieniowe,
  • zespoły podczyszczające wody opadowe z jezdni autostrady oraz zbiorniki retencyjne,
  • nasadzenia zieleni dogęszczającej i izolacyjnej służącej ochronie walorów krajobrazowych, ograniczeniu zanieczyszczeń na terenach o dużych walorach przyrodniczych oraz ochronie terenów rolniczych, a także zieleni na przejściach dla zwierząt, naprowadzającej zwierzynę i stwarzającą azyl w razie niebezpieczeństwa,
  • przejścia dla zwierząt wraz z systemem naprowadzającym,
  • półki w istniejących przepustach skrzynkowych pełniących funkcję małych przejść dla zwierząt.
 15. Korektę i uzupełnienie istniejącego ogrodzenia autostrady,
 16. Przebudowę wszystkich kolidujących elementów infrastruktury technicznej:
  • linii elektroenergetycznych SN i nn (na skrzyżowaniach z autostradą),
  • linii teletechnicznych,
 17. Budowę urządzeń infrastruktury technicznej:
  • budowę kanalizacji telekomunikacyjnej dla łączności autostradowej (budowę kanalizacji kablowej oraz budowę przejść kanalizacji kablowej dla kolumn alarmowych),
  • budowę oświetlenia węzła „Luboszów” oraz węzła „Golnice”
  • budowę oświetlenia trasy głównej na wysokości MOP Świętoszów,
  • budowę kanalizacji deszczowej w miejscach, w których niemożliwe było wykonanie odwodnienia rowami oraz pod niektórymi obiektami inżynierskimi.

Zestawienie projektowanych obiektów inżynierskich w ciągu autostrady:

Lp. Symbol obiektu Pikietaż Stadium budowy Podstawowe parametry
jezdnia prawa jezdnia lewa Konstrukcja Posadowienie Rozpiętość przęseł Długość obiektu Szerokość obiektu
1 WA-39 50+107,88 projekt. istn. skrzynkowa bezpośrednie Rama zamknięta 17,82 m (wraz ze skrzydłami) 15,25 m
2 MA-44 54+511,93 projekt. istn. dwuprzęsłowa, ciągła,  sprężona pośrednie 44,50 + 44,50 = 89,00 m 15,25 m
3 WA-47 61+098,70 projekt. istn.  ramowa bezpośrednie rama 24,965 m (wraz ze skrzydłami) 15,25 m

Zestawienie projektowanych górnych przejść dla zwierząt:

Lp. Symbol obiektu Pikietaż Stadium budowy Podstawowe parametry
Konstrukcja Posadowienie Rozpiętość przęseł Długość obiektu dołem Długość obiektu górą
1 PZ-39a 50+475 projekt. łukowa, z blachy falistej pale wbijane 19,64+19,64 75,42 m 70,18 m
2 PZ-40a 53+100 projekt. żelbetowy łuk złożony z prefabrykowanych belek korytkowych pale wbijane 46,20 m 56,00 m 56,00 m
3 PZ-45a 58+875 projekt. żelbetowy łuk złożony z prefabrykowanych belek korytkowych pale wbijane 46,20 m 41,60 m 41,60 m
4 PZ-47b 63+000 projekt. żelbetowy łuk złożony z prefabrykowanych belek korytkowych pale wbijane 46,20 m 56,00 m 56,00 m
5 PZ-55 71+400 projekt. żelbetowy łuk złożony z prefabrykowanych belek korytkowych pale wbijane 46,20 m 68,00 m 68,00 m

Zestawienie projektowanych obiektów inżynierskich nad autostradą:

Przejście dla zwierząt nad autostradą PZ-39a w km 50+475,00:

Przejście znajduje się w km 50+475.00 autostrady A18. Obiekt zapewnia możliwość migracji zwierząt w poprzek autostrady. Obiekt o ustroju łukowym z blachy falistej. Konstrukcja składa się ze stalowych elementów konstrukcyjnych łączonych ze sobą za pomocą ocynkowanych śrub, kotew służących do połączenia konstrukcji z fundamentem.

Podpory                       – żelbetowe, monolityczne ściany

Posadowienie               – pośrednie na palach wbijanych

Długość obiektu          – 75,42 m (dołem), 70,18 (górą)

Szerokość obiektu       – 2 x 19,64 m

Przejście dla zwierząt nad autostradą PZ-40a w km 53+100,00:

Przejście znajduje się w km 53+100.00 autostrady A18. Obiekt zapewnia możliwość migracji zwierząt w poprzek autostrady. Obiekt o ustroju żelbetowym łukowym złożony z prefabrykowanych belek korytkowych. Konstrukcja składa się z 23 belek łukowych, każda o stałej szerokości.

Podpory                         – żelbetowe, monolityczne węzły łączące prefabrykaty z ławą fundamentową

Posadowienie                 – pośrednie na palach prefabrykowanych wbijanych

Długość obiektu            – 56,00 m

Szerokość obiektu          – 46,20 m

Przejście dla zwierząt nad autostradą PZ-45a w km 58+875,00:

Przejście znajduje się w km 58+875.00 autostrady A18. Obiekt zapewnia możliwość migracji zwierząt w poprzek autostrady. Obiekt o ustroju żelbetowym łukowym złożony z prefabrykowanych belek korytkowych. Konstrukcja składa się z 17 belek łukowych, każda o stałej szerokości.

Podpory                         – żelbetowe, monolityczne węzły łączące prefabrykaty z ławą fundamentową

Posadowienie                 – pośrednie na palach prefabrykowanych wbijanych

Długość obiektu            – 41,60 m

Szerokość obiektu        – 46,20 m

Przejście dla zwierząt nad autostradą PZ-47b w km 63+000,00:

Przejście znajduje się w km 63+000.00 autostrady A18. Obiekt zapewnia możliwość migracji zwierząt w poprzek autostrady. Obiekt o ustroju żelbetowym łukowym złożony z prefabrykowanych belek korytkowych. Konstrukcja składa się z 23 belek łukowych, każda o stałej szerokości.

Podpory                       – żelbetowe, monolityczne węzły łączące prefabrykaty z ławą fundamentową

Posadowienie               – pośrednie na palach prefabrykowanych wbijanych

Długość obiektu          – 56,00 m

Szerokość obiektu        – 46,20 m

Przejście dla zwierząt nad autostradą PZ-55 w km 71+400,00:

Przejście znajduje się w km 71+400.00 autostrady A18. Obiekt zapewnia możliwość migracji zwierząt w poprzek autostrady. Obiekt o ustroju żelbetowym łukowym złożony z prefabrykowanych belek korytkowych. Konstrukcja składa się z 28 belek łukowych, każda o stałej szerokości.

Podpory                       – żelbetowe, monolityczne węzły łączące prefabrykaty z ławą fundamentową

Posadowienie               – pośrednie na palach prefabrykowanych wbijanych

Długość obiektu          – 68,00 m

Szerokość obiektu        – 46,20 m

Wiadukt w ciągu autostrady WA-39 (z nawierzchnią bitumiczną) w km 50+107,88 + rozbiórka obiektu istniejącego:

Przepust położony w ciągu prawej jezdni autostrady A18 w km 50+107.88, nad zagłębieniem terenu mogące służyć jako przejście dla zwierząt. Przepust o schemacie statycznym ramy zamkniętej, skrzynki jednootworowej.

Posadowienie                                                                        – bezpośrednie (ławy fundamentowe)

Długość wiaduktu wraz ze skrzydłami                                  – 17,82 m

Szerokość wiaduktu                                                               – 15,25 m

Powierzchnia całkowita na odcinku miedzy końcami płyty    – F= 4,3 x 15,25 = 65,6 m²

Wiadukt w ciągu autostrady WA-47 (z nawierzchnią bitumiczną) w km 61+098,70 + rozbiórka obiektu istniejącego:

Wiadukt położony w ciągu prawej jezdni autostrady A18 w km 61+098,70, nad lokalną drogą gruntową o znaczeniu wojskowym. Zagłębieniem terenu może służyć jako przejście dla zwierząt. Wiadukt o schemacie statycznym ramy otwartej.

Posadowienie                                                                             – bezpośrednie (ławy fundamentowe)

Długość wiaduktu wraz ze skrzydłami                                      – 24,965 m

Szerokość wiaduktu                                                                  – 15,25 m

Powierzchnia całkowita na odcinku miedzy końcami płyty       – F= 7,73 x 15,25 = 117,88 m²

Most w ciągu autostrady MA-44 (z nawierzchnią bitumiczną) w km 54+511,93 + rozbiórka obiektu istniejącego:

Most położony w ciągu prawej jezdni autostrady A18 w km 54+511.93, nad rzeką Kwisa. Most o ustroju dwuprzęsłowym ciągłym, sprężonym.

Podpory                                                                                         – podpora pośrednia (filar) oraz przyczółki (ściana żelbetowa)

Posadowienie                                                                                  – pośrednie (pale wielkośrednicowe)

Długość mostu (rozpiętość przęseł)                                               – 44,50 +44,50 = 89,0 m

Szerokość mostu                                                                            – 15,25 m

Powierzchnia całkowita pomostu na odcinku miedzy dylatacjami   – F= 91,8 x 15,25 = 1400,00 m²

Wiadukt WD-53 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 (z nawierzchnią bitumiczną) w km 70+887,26 + rozbiórka obiektu istniejącego:

Wiadukt położony w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 w km 70+887,26 nad dwoma jezdniami autostrady A18. Wiadukt zaprojektowano jako konstrukcję dwuprzęsłową, kablobetonową, ciągłą z ustrojem dwudźwigarowym.

Podpory                                                                                                – podpora pośrednia (filar) oraz przyczółki (ściana żelbetowa)

Posadowienie                                                                                         – bezpośrednie (ławy fundamentowe)

Długość wiaduktu wraz ze skrzydłami                                                  – 74,78 m

Szerokość wiaduktu                                                                               – 14,20 m

Powierzchnia całkowita wiaduktu na odcinku miedzy końcami płyty     – F= 51,3 x 14,20 = 728,46 m²

 

Na całej długości projektowanych przejść dla zwierząt, po obu ich stronach oraz na odcinkach o długości nie mniejszej niż 100m od osi przejść zainstalować należy ekrany przeciwolśnieniowe o wysokości 2,5m.

Wszystkie wiadukty w ciągu autostrady należy dostosować do pełnienia funkcji przejścia dolnego dla zwierząt poprzez zainstalowanie na nich i na długości 50m od ich krańców nieprzeźroczystych ekranów o wysokości 2,5 m.

Wszystkie istniejące przepusty pełniące jednocześnie funkcję przejścia dla zwierząt i prowadzące cieki wodne, wykonane w ramach realizacji jezdni północnej, jako przepusty skrzynkowe o wysokości i szerokości nie mniejszej 1,20m wyposażyć należy w półkę dla zwierząt o szerokości nie mniejszej niż 0,5m, umieszczoną na jednej ścianie przepustu i wyniesioną 0,2m ponad przewidywany średni roczny stan wody w cieku.

Projektowane parametry

W liniach rozgraniczających Wykonawca zaprojektuje i wykona autostradę w tym elementy infrastruktury o następujących parametrach:
Przekrój budowany 2×2
Przekrój docelowy 2×2
Rodzaj konstrukcji nawierzchni podatna lub sztywna

(dookreślona przez Wykonawcę na etapie projektu budowlanego)

Klasa techniczna A
Prędkość projektowa Vp 120 km/h
Ilość i szerokość pasów ruchu 2 x 3,75
Pas dzielący wraz z opaskami Min 5 m
Rezerwa pod trzeci pas ruchu Brak
Szerokość opaski 0,5 m
Pas awaryjny 3 m
Kategoria ruchu KR6
Obciążenie nawierzchni 115 kN/oś
Skrajnia pionowa 5,0 m
Pochylenie poprzeczne

(jezdnie autostrady na prostym odcinku w planie

powinny mieć pochylenie poprzeczne skierowane

na zewnątrz korony drogi.)

2,5 %