Raport miesięczny – lipiec 2023

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu i szczelności ogrodzenia Wprowadzenie COR19 – rozdzielenie ruchu na jezdnię północną i południową w km 35+400 – 38+400 Wprowadzenie COR20 – rozdzielenie ruchu na jezdnię północną i południową w km 38+400 – 43+700 Koszenie trawy w pasie drogowym Roboty drogowe i …

Raport miesięczny – czerwiec 2023

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa Roboty rozbiórkowe – rozbiórka konstrukcji istniejącej nawierzchni drogi powiatowej 2271D – Etap II; Wykonanie robót ziemnych – wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne projektowanej nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2271D – Etap II; Wykonanie wykopów wraz z plantowaniem rowów na odcinkach ze zmianą niwelety rowów – kontynuacja robót; Roboty …

Raport miesięczny – czerwiec 2023

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu i szczelności ogrodzenia Wprowadzenie COR20 – rozdzielenie ruchu na jezdnię północną i południową w km 43+700 – 48+500 Koszenie trawy w pasie drogowym Roboty drogowe i zieleń Humusowanie obiektu PZ-35a oraz PZ-36a (kontynuacja) Humusowanie skarp, rowów i terenów płaskich – roboty …

Raport miesięczny – maj 2023

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa Roboty rozbiórkowe – rozbiórka konstrukcji istniejącej nawierzchni drogi powiatowej nr 2271D–Etap I; Wykonanie robót ziemnych – wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne projektowanej nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2271D – Etap I; Wykonanie wykopów wraz z plantowaniem rowów na odcinkach ze zmianą niwelety rowów – kontynuacja robót; Roboty ziemne …

Raport miesięczny – maj 2023

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu i szczelności ogrodzenia Roboty drogowe i zieleń Humusowanie pasa rozdziału – w km 38-000 – 39+000 Humusowanie obiektu PZ-35a oraz PZ-36a (w trakcie) Umocnienie rowów elementami betonowymi – w km 43+600 – 43+760 oraz w km 45+300 – 45+480 Umocnienie poboczy …

Raport miesięczny – kwiecień 2023

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa Roboty rozbiórkowe – rozbiórka konstrukcji istniejącej nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 297 oraz drogi powiatowej nr 2271D; Wykonanie robót ziemnych – wykonanie wykopów/nasypów pod warstwy konstrukcyjne projektowanej nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 297 i na poszerzeniu jezdni drogi głównej pod poszerzenie jezdni od strony pasa dzielącego; Wykonanie wykopów wraz …

Raport miesięczny – kwiecień 2023

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu i szczelności ogrodzenia Roboty drogowe i zieleń Rozbiórka barier stalowych – w ok 35+500 – 38+500 Humusowanie terenów płaskich – w km 35+500 – 37+000 Humusowanie pasa rozdziału – w km 35+500 – 38+000 Humusowanie obiektu PZ-35a (w toku) Umocnienie rowów …

Raport miesięczny – marzec 2023

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa Wykonanie wykopów wraz z plantowaniem rowów na odcinkach ze zmianą niwelety rowów – kontynuacja robót; Roboty ziemne – wykonanie wykopów pod warstwy konstrukcyjne kolumn alarmowych w km 51+950, km 53+550, km 55+200 oraz w km 56+460; Roboty ziemne – wykonanie górnej warstwy nasypu pod warstwy konstrukcyjne kolumn alarmowych …

Raport miesięczny – luty 2023

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa Wykonanie wykopów wraz z plantowaniem rowów na odcinkach ze zmianą niwelety rowów: km 61+650-61+950 – kontynuacja robót; Wykonanie nasypu na najeździe do obiektu PZ-47b strona północna; Wykonywanie warstwy mrozoochronnej na poszerzeniu jezdni głównej strona północna i południowa od km 70+750 do km 71+533 – kontynuacja prac; Wykonanie podłoża …

Raport miesięczny – marzec 2023

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu i szczelności ogrodzenia Przekazanie do uzgodnień projektu czasowej organizacji ruchu – przełożenie ruchu na obie nitki na wewnętrzny pas jezdni na odcinku 38+500 – 50+000. Roboty drogowe i zieleń Roboty ziemne (nasypy) – PZ-36a Rozbiórka barier stalowych – w ok 38+500 …