Raport miesięczny – styczeń 2023

Lp. Branża Opis wykonanych prac
1. Drogowa
 • Wykonanie wykopów wraz z plantowaniem rowów na odcinkach ze zmianą niwelety rowów: km 55+359-55+650, km 55+700-55+835, km 56+100-56+350, km 61+650-61+950; km 63+850-64+300, km 66+283-66+850, km 67+550-67+900 – kontynuacja robót;
 • Wykonie stabilizacji (przepust nr 35 – odc. drogi km 0+186 Miodowego Zakątka) – odc. do badania VSS;
 • Wykonywanie warstwy mrozoochronnej na poszerzeniu jezdni głównej strona północna i południowa od km 70+750 do km 71+533 – rozpoczęcie robót;
 • nawierzchnia z betonu cementowego na odcinku: pas włączenia o szer. 4,25 m (km 54+240,00-54+110,00), „koperta”(km 52+122,00-52+071,00), pas wyłączenia o szer. 4,25m (km 53+825,00-54+065,00);
 • Wykonanie robót brukarskich (wykonanie ścieków trójkątnych) km 54+370 – km 54+425;
 • Wykonanie robót brukarskich (ustawienie krawężników betonowych) wyspy kanalizujące ruch na wlotach ronda węzła Luboszów;
 • Wykonanie robót brukarskich (ułożenie kostki betonowej) wyspy kanalizujące ruch na wlotach ronda węzła Luboszów;
 • Odhumusowanie pasa dzielącego – km 50+000 do km 52+000;
 • Humusowanie pasa dzielącego – km 50+000 do km 52+000 – rozpoczęcie robót;
 • Humusowanie nasypu na najeździe do obiektu PZ-39a strona południowa oraz północna – kontynuacja robót;
 • Humusowanie nasypu na najeździe do obiektu PZ-40a strona południowa oraz północna – kontynuacja robót;
 • Uszczelnienie i humusowanie rowów: km 67+400 do 69+000;
 • Humusowanie terenów płaskich poza granicami robót ziemnych km 68+200 – km 69+200;
 • Mulczowanie terenu pod kanał technologiczny strona północna km 60+880,00 – km 63+150 pod studnie [SKR-2 701] – [SKR-2 727];
 • Wykonanie wykopów pod siatkę dogęszczającą strona południowa;
 • Montaż siatki dogęszczającej strona północna – rozpoczęcie robót;
2. Mostowa
 • PZ40a:  montaż belek prefabrykowanych  ustroju nośnego sekcji S3-S4, montaż zbrojenia i szalunku sekcji S3-S4 poprzecznic i wezgłowi
 • MA44: rozbiórka platform wzmocnienia posadowienia oraz wykop fundamentowy P1 i P3; montaż blach uciąglenia ścianki szczelnej z fundamentem podpór P1 i P3
 • PZ45a: demontaż wież podparcia płyty ustroju
 • PZ47b: montaż zbrojenia i deskowania sekcji 3, 4 i 5: płyty ustroju; betonowanie sekcji S3 i S4 ustroju nośnego
  3. Inżynieria ruchu
 • Opracowywanie projektów COR wraz z procedurą zatwierdzenia dokumentacji,
4. Pozostałe branże
 • Osadnik poziomy ZO-117 – wykonanie izolacji,
 • Humusowanie zbiorników,
 • Wykonanie zasypki oraz podłoża – studnia kablowa S[574]; S[575]; S[582], S[592]; S[593]; S[594], S[595], S[596], S[597], S[598], S[599], S[600], S[601], S[602], S[607]; S[608]; S[611]; S[612], S[613]; S[748], S[749], S[750], S[751], S[752], S[755], S[756], S[757], S[759], S[760];
 • Wykonanie zasypki oraz podłoża – kanał technologiczny – odc. S[573-574]; odc. S[574-575]; odc. S[575-576]; odc. S[592-593]; odc. S[594]-S[595]; odc. S[595]-S[596]; odc. S[600]-S[601]; odc. S[611]-S[612]; odc. S[701]-S[710]; odc. S[710]-S[716]; odc. S[716]-S[722]; odc. S[722]-S[727]; odc. S[727]-S[734]; odc. S[734]-S[738]; odc. S[747]-S[748], odc. S[748]-S[749], odc. S[749]-S[750], odc. S[750]-S[751], odc. S[751]-S[752], odc. S[752]-S[753], odc. S[754]-S[755]; odc. S[755]-S[756]; odc. S[756]-S[757];
 • Wykonanie linii kablowej oświetlenia MOP Świętoszów – kontynuacja prac;
 • Wykonanie linii kablowej oświetlenia łącznica południowa węzła Luboszów – kontynuacja prac;
5. Nadzory
 • nadzór przyrodniczy zakończony raportem za m-c styczeń,
 • nadzór archeologiczny zakończony raportem za m-c styczeń
6. Inne
 • ofertowanie i kontraktacja robót,
 • weryfikacja otrzymanej Dokumentacji Projektowej, kontynuacja przeglądu Dokumentacji Projektowej i zgłaszanie dalszych spostrzeżeń / uwag i wniosków o uzupełnienie braków / wyjaśnienie rozbieżności,
 • opracowywanie Dokumentów Wykonawcy (wnioski materiałowe, zgłoszenia PZJ, projekty technologiczne).