Raport miesięczny – luty 2023

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu i szczelności ogrodzenia

Roboty drogowe i zieleń

 • Roboty ziemne (nasypy) – PZ-36a
 • Uszczelnienie rowów matami bentonitowymi – w km 37+000 – 38+600‎
 • Humusowanie skarp i rowów – w km 37+000 – 40+000
 • Humusowanie pasa rozdziału – w km 40+000 – 41+000
 • Humusowanie obiektu PZ-35a (w trakcie)
 • Ułożenie ścieku skarpowego – w km 35+500 – 36+000 (kontynuacja)
 • Ułożenie ścieku trapezowego (w miejscu występowania) – w km 41+000 – 50+000
 • Umocnienie rowów elementami betonowymi (w miejscu występowania) – na węźle Iłowa
 • Montaż bram i furtek

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Ułożenie schodów skarpowych
  • Rozpoczęcie prac brukarskich stożka, podpora P1
 • Obiekt WA-31
  • Brak prac z bieżącym okresie sprawozdawczym
 • Obiekt MA-33
  • Wykonanie umocnienia dna rzeki
 • Obiekt PZ-35a
  • Wykonanie drenażu izolacji pomostu
  • Ułożenie płyt ściekowych typu korytkowego
 • Obiekt PZ-36a
  • Ułożenie geokompoytów
  • Rozpoczęcie zasypek konstrukcji stalowej ETAP II

Roboty branżowe

 • KANALIZACJA DESZCZOWA I ZBIORNIKI
  • Budowa kanalizacji – montaż kratek i regulacja studni
 • TELETECHNIKA
  • Budowa kanalizacji teletechnicznej średnicy 110
 • ENERGETYKA
  • Budowa oświetlenia
Rodzaj wykonywanych robót Zaawansowanie procentowe wykonanych robót w bieżącym okresie rozliczeniowym 
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 1,0%
DZIAŁ OGÓLNY
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 0,3%
Roboty ziemne 0,5%
Nawierzchnie 0,7%
Roboty wykończeniowe 6,8%
ROBOTY MOSTOWE  
Obiekt WA-30 0,3%
Obiekt WA-31 0,2%
Obiekt MA-33 1,0%
Obiekt PZ-35a 0,3%
Obiekt PZ-36a 0,7%
ROBOTY BRANŻOWE  
Kanalizacja deszczowa 4,6%
Zbiorniki retencyjne 1,8%
Stacja meteo 4,8%
Melioracje 23,5%