Raport miesięczny – styczeń 2023

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Wprowadzenie COR 16 – zabezpieczenie budowy kolumn alarmowych, wymiany barier ochronnych w pasie rozdziału,
 • Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu i szczelności ogrodzenia

Roboty drogowe i zieleń

 • Roboty ziemne (nasypy) – PZ-36a, pobocze w km 42+500 – 45+500 oraz w km 46+000 – 50+000‎
 • Roboty ziemne (wykopy) – rowy w okolicy węzła Iłowa
 • Humusowanie skarp i rowów – w km 40+000 – 41+000‎
 • Ułożenie ścieku skarpowego – w km 35+500 – 36+000
 • Umocnienie poboczy kruszywem – w km 42+500 – 45+500 oraz w km 46+000 – 50+000‎
 • Montaż barier stalowych w pasie rozdziału – w km 45+000 – 50+000

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Brak prac w bieżącym okresie sprawozdawczym
 • Obiekt WA-31
  • Brak prac w bieżącym okresie sprawozdawczym
 • Obiekt MA-33
  • Betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach
 • Obiekt PZ-35a
  • Ułożenie geokompozytów
  • Wykonanie zasypki ETAP II strona północą
 • Obiekt PZ-36a
  • Szalowanie i zbrojenie gzymsów konstrukcji stalowej strona północna
  • Betonowanie gzymsów konstrukcji stalowej strona północna

Roboty branżowe

 • KANALIZACJA DESZCZOWA I ZBIORNIKI
  • Budowa kanalizacji – montaż kratek i regulacja studni
  • Budowa palisad na rowach
 • TELETECHNIKA
  • Budowa kanalizacji teletechnicznej średnicy 110,  km 38+000 – 45+000 (montaż studni)
 • ENERGETYKA
  • Budowa oświetlenia
Rodzaj wykonywanych robót Zaawansowanie procentowe wykonanych robót w bieżącym okresie rozliczeniowym 
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 0,7%
DZIAŁ OGÓLNY
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 0,7%
Roboty ziemne 1,1%
Roboty wykończeniowe 6,5%
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 0,1%
Zieleń drogowa 3,4%
ROBOTY MOSTOWE  
Obiekt WA-31 1,8%
Obiekt MA-33 0,1%
Obiekt PZ-35a 0,7%
Obiekt PZ-36a 0,2%
ROBOTY BRANŻOWE  
Stacja meteo 7,3%