Raport miesięczny – styczeń 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Kontynuowano prace przygotowawcze placu pod magazyn kruszywa przy łącznicy węzeł Iłowa,
 • Trwają uzgodnienia dotyczące Projektu Czasowej Organizacji Ruchu COR14 – DW296 – budowa ronda

Roboty drogowe i zieleń

 • Roboty ziemne (wykopy) – rowy w km 36+000 – 37+000.
 • Transport humusu z odcinka km 38+500 – 38+800.

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Rozdeskowanie wsporników oraz schodni ustroju nośnego
 • Obiekt WA-31
  • Rozdeskowanie wsporników oraz schodni ustroju nośnego
 • Obiekt MA-33
  • Wstrzymane prace na podporze P2
 • Obiekt PZ-35a
  • Rozpoczęcie zbrojenia ścian podpory P1
 • Obiekt PZ-36a
  • Zbrojenie fundamentu podpory P1
  • Betonowanie fundamentu podpory P1

Roboty branżowe

 • KANALIZACJA DESZCZOWA I ZBIORNIKI
  • Budowa zbiornika nr 38 – roboty ziemne, umocnienie dna i skarp zbiornika.
  • Budowa zbiornika nr 37 – roboty ziemne,
  • Budowa zbiornika nr 36 – roboty ziemne,
  • Budowa kanalizacji KD 137,KD 138 km 48+830
 • TELETECHNIKA
  • Budowa kanalizacji teletechnicznej średnicy 110, km 34+200 – 35+000, 36+200 – 36+800
Zaawansowanie procentowe postępu prac
Opis planowanych do wykonania robót  wykonano w okresie rozliczeniowym
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 0,5%
DZIAŁ OGÓLNY  
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 0,7%
Roboty ziemne 0,0%
Podbudowy 0,0%
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 0,0%
ROBOTY MOSTOWE  
Obiekt WA-30 0,6%
Obiekt WA-31 0,2%
Obiekt MA-33 0,0%
Obiekt PZ-35a 0,1%
Obiekt PZ-36a 1,8%
ROBOTY BRANŻOWE  
Kanalizacja deszczowa 0,0%
Zbiorniki retencyjne 0,0%
Przebudowa i budowa linii SN 0,0%
Przebudowy linii WN 2,4%
Telekomunikacja 5,7%