Raport miesięczny – grudzień 2021

Lp. Branża Opis wykonanych prac
1. Drogowa
 • rozbiórka nawierzchni betonowej jezdni głównej wraz z opaską bitumiczną w km 53+000 do 54+450, 54+570 do 55+700 oraz nawierzchni przewiązek w km 53+250, 54+700, 61+200, 62+700, 66+700,
 • rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej – łącznica południowa węzła Luboszów,
 • roboty ziemne 54+570 – 58+700, 67+500-69+100, droga tymczasowa do MA44 – str. pd.
 • nasypy 63+600 – 64+500,
 • stabilizacja cementem 52+850-53+000, 54+675-56+100, 56+300-56+500, 63+000-63+500, 65+400-67+500,
 • kruszenie materiału z rozbiórki nawierzchni jezdni drogi głównej – węzeł Golnice
 • wykonywanie dróg i placów tymczasowych
 • rozbiórka barier stalowych, oznakowania pionowego, urządzeń BRD, ogrodzeń
 • ogrodzenia tymczasowe,
2. Mostowa
 • WA 39 zbrojenie i betonowanie ramy,
 • PZ 39a zbrojenie fund. P2 segment 2,4,5, 6; P3 segment 2, 4, 6, zbrojenie ścian podpory P2 segment 1, 3, 5, betonowanie fund. P2 segment 2, 4, 5, 6, obciążenie statyczne P1
 • MA 44 wykonanie pali P1, P2
 • PZ 45a palowanie podpora P2 i P1,
 • PZ 47b palowanie P2
 • WD 53 betonowanie fundamentu P3, betonowanie korpusu P1,
 • PZ 55 palowanie P2, profilowanie pod beton podkładowy P1 i P2
  3. Inżynieria ruchu
 • opracowywanie projektów COR wraz z procedurą zatwierdzenia dokumentacji,
4. Pozostałe branże
 • umocnienia płytami ażurowymi skarp i dna zbiorników ZE- 52, 53, 57,

Wykonawca nie rozpoczął zaplanowanych w programie Robót:

 • Przebudowa sieci SN w km 54+550 oraz w km 55+000,
 • Zasilanie MOP Świętoszów i węzła Golnice,

Brak zatwierdzonych Dokumentacji Projektowych oraz porozumień i umów z gestorami sieci umożliwiających realizację Robót

5. Nadzory
 • nadzór przyrodniczy zakończony protokołem za m-c grudzień,
 • rozpoznanie saperskie,
 • nadzór archeologiczny,
6. Inne
 • ofertowanie i kontraktacja robót,
 • weryfikacja otrzymanej dokumentacji projektowej, kontynuacja przeglądu dokumentacji projektowej i zgłaszanie dalszych spostrzeżeń / uwag i wniosków o uzupełnienie braków / wyjaśnienie rozbieżności,
 • prace kameralne w zakresie ustalenia i przygotowania zapleczy budowy, zaplecza pod wytwórnię, place składowe,
 • opracowywanie Dokumentów Wykonawcy (wnioski materiałowe, zgłoszenia PZJ, projekty technologiczne).
 • wykonywanie modeli projektowych robót ziemnych