Raport miesięczny – październik 2022

Lp.

Branża

Opis wykonanych prac

1.

Drogowa

 • roboty ziemne – wykopy/nasypy w obrębie drogi wojewódzkiej nr 297 na dojeździe do obiektu WD-53 – kontynuacja prac, nasypy na dojazdach do obiektów PZ-47b i drogach dojazdowych;
 • roboty ziemne – wykopy/nasypy wraz z plantowaniem rowów na odcinkach ze zmianą niweletą rowów – rozpoczęcie prac;
 • podłoże pod stabilizację w obrębie jezdni drogi gminnej do ronda łącznicy południowej węzła Luboszów;
 • stabilizacja na poszerzeniu drogi głównej od km 70+700 do km 71+200 oraz w obrębie drogi; wojewódzkiej nr 297 na dojeździe do obiektu WD-53;
 • nawierzchnia z betonu cementowego na odcinku km 65+400 – km 69+220 i od km 53+000 do km 54+425 (MA44) oraz przejazdy awaryjne w km 54+730,00;
 • Humusowanie pasa dzielącego – km 56+525 – km 57+815 – zakończenie robót oraz odcinek km 61+000 do km 65+000 – rozpoczęcie robót;
 • Uszczelnienie wraz z umocnieniem skarp rowów warstwą humusu na odcinku od km 54+675 do km 59+500 – kontynuacja robót, od km 61+000 do km 63+000 – rozpoczęcie robót oraz od km 50+000 do km 53+000 – kontynuacja robót;
 • Humusowanie terenów płaskich na odcinku od km 50+000 do km 53+000 – rozpoczęcie robót, na odcinku od km 54+675 do km 59+500 – kontynuacja robót,
 • Humusowanie terenu na dojazdach do obiektu PZ-45a strona północna i południowa – kontynuacja prac,
 • Rozbiórka barier stalowych – pas dzielący od km 61+000 do km 65+000;

Prace w zakresie zieleni dogęszczającej;

2.

Mostowa

 • PZ39a: montaż konstrukcji z blachy falistej jezdnia północna i dokręcanie śrub;
 • PZ40a: podpora 2, sekcja 2: zbrojenie i betonowanie etapu 2 fundamentu,
 • PZ45a: sekcja 1, 2 i 3: montaż podparcia belek, montaż belek, montaż płytek wypełnienia;
 • PZ47b: przygotowanie platform do podparcia belek;
 • PZ55: sekcja 1 i 2: zbrojenie, betonowanie

  3.

Inżynieria ruchu

 • opracowywanie projektów COR wraz z procedurą zatwierdzenia dokumentacji,

4.

Pozostałe branże

 • Kanał Kd-140A, Kanał Kd-140A, Kd-142, Kd-143, Kd-144A, Kd-145, Kd-146, Kd-147A,
 • Wpusty wraz z przykanalikami w km 54,
 • Schody przy zbiornikach ZE-51, ZE-51A, ZE-56,
 • Humusowanie zbiorników,
 • Kanał technologiczny wraz ze studniami kablowymi SKR-2 na odcinku od studni 678 do studni 656 – zakończenie robót, rozpoczęcie robót na odcinku od studni 569 do studni 579 od studni 630 do studni 634,
 • Wykonanie zasilania oświetlenia węzła Luboszów – kontynuacja prac;
 • Przewierty pod koroną drogi głównej oraz łącznic – oświetlenie – węzeł Luboszów, MOP „Świętoszów” oraz węzeł Golnice;

5.

Nadzory

 • nadzór przyrodniczy zakończony raportem za m-c wrzesień,
 • nadzór archeologiczny zakończony raportem za m-c wrzesień

6.

Inne

 • ofertowanie i kontraktacja robót,
 • weryfikacja otrzymanej Dokumentacji Projektowej, kontynuacja przeglądu Dokumentacji Projektowej i zgłaszanie dalszych spostrzeżeń / uwag i wniosków o uzupełnienie braków / wyjaśnienie rozbieżności,
 • opracowywanie Dokumentów Wykonawcy (wnioski materiałowe, zgłoszenia PZJ, projekty technologiczne).
 • wykonywanie modeli projektowych robót ziemnych