Raport miesięczny – październik 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Wprowadzono czasową organizację ruchu COR15 etap 3 – budowa ronda z DW296
 • Zatwierdzono projekt czasowej organizacji ruchu COR18 – ustawienie tablic ZZT w km 45+400
 • Wykonano koszenie traw na części północnej

Roboty drogowe i zieleń

 • Roboty ziemne (nasypy) – PZ-35a i PZ-36a (kontynuacja), wyspa centralna ronda
 • Roboty ziemne (wykopy) – rowy w km 44+500 – 46+000
 • Nawierzchnia z betonu cementowego – km 35+565 – 35+685, km 35+790 – 37+790
 • Rozbiórka ścieku na łącznicy
 • Rozbiórka nawierzchni bitumicznej – DW296 oraz Łącznica
 • Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej – chodnik przy DW296 (częściowo)
 • Podbudowa z kruszywa – rondo i chodnik przy DW296 oraz Zjazd publiczny
 • Ułożenie krawężników granitowych – rondo przy DW296
 • Podbudowa z betonu asfaltowego – DW296 (częściowo) oraz Zjazd publiczny
 • Uszczelnienie rowów matami bentonitowymi w km 48+500 – 50+000
 • Humusowanie pasa rozdziału w km 48+500 – 50+000
 • Humusowanie skarp i rowów w km 48+500 – 50+000
 • Zieleń dogęszczająca w km 33+760 – 35+730 (strona północna) oraz w km 34+510 – 47+160 (strona południowa)

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym oraz skrzydłach
  • Ułożenie krawężników na ustroju nośnym oraz skrzydłach
  • Wykonanie kolektora odwodnieniowego
 • Obiekt WA-31
  • Betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym oraz skrzydłach
  • Ułożenie krawężników na ustroju nośnym oraz skrzydłach
  • Wykonanie kolektora odwodnieniowego
 • Obiekt MA-33
  • Betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym
  • Ułożenie krawężników na ustroju nośnym
  • Zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych podpora P1 i P3‎
  • Wykonanie kolektora odwodnieniowego
  • Wykonanie rury osłonowej stalowej za przyczółkiem
 • Obiekt PZ-35a
  • Szalowanie i zbrojenie belek gzymsowych strona południowa
  • Dokończenie zasypki konstrukcji stalowej z blachy falistej
 • Obiekt PZ-36a
  • Wykonanie drenażu między konstrukcjami z blachy falistej
  • Rozpoczęcie zasypki konstrukcji stalowej z blachy falistej

Roboty branżowe

 • Kanalizacja deszczowa i zbiorniki
  • Budowa kanalizacji – montaż kratek i regulacja studni ‎
  • Montaż odwodnienia linowego km 42+900 – 45+000‎
 • Teletechnika
  • Budowa kanalizacji teletechnicznej średnicy 110,  km 35+500 – 36+200, 44+000 – 45+000,
 • Melioracje
  • Konserwacja, przebudowa rowów melioracyjnych w km 45+000 – 49+000 strona północna
 • Energetyka
  • Budowa zasilania oświetlenia

Rodzaj wykonywanych robót

Zaawansowanie procentowe wykonanych robót w bieżącym okresie rozliczeniowym 

Procentowe zaawansowanie dla całości robót

4,6%

DZIAŁ OGÓLNY

 

Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W

2,3%

ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ

 

Roboty przygotowawcze

1,2%

Roboty ziemne

2,7%

Odwodnienie korpusu drogowego

3,4%

Podbudowy

0,5%

Nawierzchnie

15,2%

Roboty wykończeniowe

1,1%

Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

0,7%

Elementy ulic

24,3%

Zieleń drogowa

10,0%

ROBOTY MOSTOWE

 

Obiekt WA-30

3,9%

Obiekt WA-31

2,5%

Obiekt MA-33

3,9%

Obiekt PZ-35a

1,5%

Obiekt PZ-36a

0,1%

ROBOTY BRANŻOWE

 

Kanalizacja deszczowa

8,3%

Zbiorniki retencyjne

0,9%

Przebudowa i budowa linii SN

19,2%

Stacja meteo

54,0%

Melioracje

11,9%