Raport miesięczny – listopad 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Wprowadzono czasową organizację ruchu COR 10 – zabezpieczenie przejazdu bypassem przy obiekcie PZ-35A
 • Wprowadzono COR15 – budowa ronda na DW296 etap 1 i 2
 • Wprowadzono COR18 -Zabezpieczenie robót ustawienia tablic ZZT

Roboty drogowe i zieleń

 • Roboty ziemne (nasypy) – PZ-35a i PZ-36a, wyspa centralna ronda, chodnik przy DW296
 • Roboty ziemne (wykopy) – rowy w km 35+530 – 35+600 oraz w km 35+750-36+000
 • Uszczelnienie rowów matami bentonitowymi w km 46+000 – 48+000
 • Humusowanie skarp i rowów – w km 46+000 – 48+000
 • Humusowanie pasa rozdziału w km 47+000 – 48+000
 • Ułożenie ścieku trójkątnego – w km 35+500 – 36+000
 • Zabudowa studzienek ściekowych – w km 35+500 – 36+000
 • Nawierzchnia z betonu cementowego – km 37+910 – 40+700 oraz przejazdy awaryjne w km 43+500 oraz w km 47+500
 • Warstwa mrozoochronna – Łącznice 1 i 2
 • Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie– Łącznice 1 i 2, chodnik DW296, wyspy kanalizujące
 • Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej – chodnik przy DW296 i wyspy kanalizujące
 • Ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej – rondo DW296
 • Podbudowa z betonu asfaltowego – DW296 (strona wschodnia), Łącznica nr 1 w km 0+050 – 0+125 oraz Łącznica nr 2 w km 0+000 – 0+185
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – Łącznica nr 2 w km 0+000 – 0+142
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – Zjazd publiczny w km 0+000 – 0+135
 • Ułożenie krawężników granitowych, betonowych oraz obrzeży – DW296
 • Odhumusowanie dróg technologicznych w km 40+000 – 43+000
 • Montaż furtek w ogrodzeniu autostradowym

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Wykonanie papy termozgrzewalnej na ustroju nośnym
 • Obiekt WA-31
  • Wykonanie papy termozgrzewalnej na ustroju nośnym
 • Obiekt MA-33
  • Nie prowadzono prac
 • Obiekt PZ-35a
  • Betonowanie gzymsów strona południowa
  • Zbrojenie oraz szalowanie gzymsów strona północna
  • Zasypka konstrukcji z blachy falistej ETAP II
 • Obiekt PZ-36a
  • Zasypka konstrukcji z blachy falistej ETAP I

Roboty branżowe

 • Kanalizacja deszczowa i zbiorniki
  • Budowa kanalizacji – montaż kratek i regulacja studni ‎
  • Montaż odwodnienia linowego km 37+900 – 38+000‎
 • Teletechnika
  • Budowa kanalizacji teletechnicznej średnicy 110,  km 38+000 – 45+000 (montaż studni)‎
 • Melioracje
  • ‎Konserwacja, przebudowa rowów melioracyjnych w km 45+000 – 49+000 strona północna ‎
 • Energetyka
  • Budowa oświetlenia ‎
  • Budowa stacji meteo wraz z tablicami zmiennej treści. (strona północna)‎

Rodzaj wykonywanych robót

Zaawansowanie procentowe wykonanych robót w bieżącym okresie rozliczeniowym 

Procentowe zaawansowanie dla całości robót 6,3%
DZIAŁ OGÓLNY
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 0,6%
Roboty ziemne 2,4%
Odwodnienie korpusu drogowego 1,5%
Podbudowy 3,5%
Nawierzchnie 23,2%
Roboty wykończeniowe 5,1%
Zieleń drogowa 5,2%
ROBOTY MOSTOWE  
Obiekt WA-30 0,4%
Obiekt WA-31 0,9%
Obiekt MA-33 1,0%
Obiekt PZ-35a 0,3%
Obiekt PZ-36a 2,3%
ROBOTY BRANŻOWE  
Kanalizacja deszczowa 8,8%
Zbiorniki retencyjne 1,6%
Przebudowa i budowa linii SN 6,3%
Telekomunikacja 0,2%