Raport miesięczny – marzec 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Kontynuowano prace przygotowawcze placu pod magazyn kruszywa przy łącznicy węzeł Iłowa,
 • Trwają uzgodnienia dotyczące Projektu Czasowej Organizacji Ruchu COR14 – DW296 – budowa ronda
 • Wprowadzono COR w km 34+400 – 34+500. Zabezpieczenie robót do wykonania kanalizacji deszczowej.

Roboty drogowe i zieleń

 • Roboty ziemne (nasypy w trakcie) – PZ-35a
 • Roboty ziemne (wykopy) – rowy w km 33+760 – 35+000
 • Roboty ziemne w km 36+025 – 37+100 oraz 38+050-38+500 SL
 • Warstwa mrozoochronna w km 33+760 – 34+400, km 38+600 – 40+600, w km 42+700 – 43+550, w km 43+800 – 44+400; w km 44+700 – 45+500
 • Warstwa ulepszonego podłoża w km 37+400 – 37+650 SP, w km 36+025 – 37+100 SL, w km 38+050-38+500 SL oraz w km 45+500 – 48+500 SL
 • Podbudowa z chudego betonu w km 42+700 – 42+900
 • Transport humusu z odcinka w km 43+000 – 45+000

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Nie prowadzono prac
 • Obiekt WA-31
  • Przygotowanie do wykonywania zasypek podpory P1 oraz P2
 • Obiekt MA-33
  • Wykonanie zasypki podpory P1 wraz ze stożkiem + wykonanie drenażu za przyczółkiem, oraz finalizacja zasypek podpory P3 z wykonaniem drenażu za przyczółkiem
 • Obiekt PZ-35a
  • Wykonanie montażu konstrukcji z blachy falistej K2 strona północna
 • Obiekt PZ-36a
  • Wykonanie częściowych zasypek podpory P1 oraz P2 wraz z wykonaniem izolacji cienkiej podpór

Roboty branżowe

 • KANALIZACJA DESZCZOWA I ZBIORNIKI
  • Budowa drenażu w pasie rozdziału, poboczu km 34+125 – 35+100
  • Budowa kanalizacji KD 119 km 41+000, KD 117 i 118 km 40+150, montaż studni wpustowych  km 34+800 – 35+100
 • TELETECHNIKA
  • Budowa kanalizacji teletechnicznej  średnicy 110, km 40+000 – 41+500 Strona północna
Zaawansowanie procentowe postępu prac
Opis planowanych do wykonania robót  wykonano w okresie rozliczeniowym
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 2,3%
DZIAŁ OGÓLNY  
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 4,3%
Roboty ziemne 4,2%
Podbudowy 4,1%
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 0,0%
ROBOTY MOSTOWE  
Obiekt WA-30 0,0%
Obiekt WA-31 0,0%
Obiekt MA-33 0,0%
Obiekt PZ-35a 8,1%
Obiekt PZ-36a 1,3%
ROBOTY BRANŻOWE  
Kanalizacja deszczowa 2,5%
Zbiorniki retencyjne 4,5%
Przebudowa i budowa linii SN 6,0%
Przebudowy linii WN 0,0%
Telekomunikacja 5,0%