Raport miesięczny – luty 2022

Lp. Branża Opis wykonanych prac
1. Drogowa
 • roboty ziemne 53+000 – 54+450, 58+100 – 58+700, poszerzenie km 70+800 –71+533 jezdnia północna i południowa, łącznica południowa węzeł Luboszów, w tym nasypy: km 54+200 – km 54+460, najazdy do obiektu PZ-40a strona połudn., PZ-55 strona północna,
 • podłoże pod warstwy konstrukcyjne: km 53+000 do km 54+131, km 58+400 – km 58+700, km 62+950 – 63+050, km 63+750 – km 63+900,
 • stabilizacja km 54+675 – km 55+100, km 57+260 – km 58+700, km 68+350 – km 69+125,
 • warstwa mrozoochronna km 50+600 – km 53+000 oraz km 59+150 – km 61+000,
 • kruszenie materiału z rozbiórki nawierzchni jezdni drogi głównej – węzeł Golnice,
 • kruszenie materiału z rozbiórki opasek bitumicznych na podbudowie z chudego betonu w km 54+100 łącznica południowa węzła Luboszów oraz km 69+200.00 jezdnia główna,
 • wykonanie drenażu: pobocze na odcinku km 59+150 – 59+652, km 66+285 – km 66+868, km 66+900 – 67+190; pas dzielący km 65+556,45 – km 66+380; wykonywanie dróg i placów tymczasowych np. droga tymczasowa do MA44 – drogi dojazdowe strona północna i południowa.
 • montaż zasieków na materiały sypkie na węzła betoniarskim na placu Golnice,
 • rozbiórka barier stalowych, oznakowania pionowego, urządzeń BRD, ogrodzeń
 • ustawienie ogrodzeń tymczasowych
2. Mostowa
 • WA 39 – zbrojenie, deskowanie i betonowanie skrzydeł,
 • PZ 39a – zbrojenie fundamentów P1 segm. 1,2,4,6, betonowanie: fundamentów P1 segm.1,2,3,4,5,6; ściany P2 segm. 2; P3 segm. 1,2,3,4,5,6;
 • PZ 40a profilowanie nasypu P1 i P2 pod wykonanie betonu wyrównawczego;
 • PZ 47b – beton podkładowy, ścięcie i skucie pali, obciążenie próbne statyczne,
 • WD 53 – skrzydełka podpory P3, fundament i podpora P2,
 • PZ 55 – fundament P2, 3 sekcje
  3. Inżynieria ruchu
 • opracowywanie projektów COR wraz z procedurą zatwierdzenia dokumentacji,
 • Wprowadzona została zmiana COR zgodnie z zatwierdzeniem nr 163/4081/2021 z dnia 16.06.2021 rok o nazwie: Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu obiektu WD-53 w km 70+887 w zakresie węzła Golnice DK18 z DW297 – Etap 7 oraz 225/4081/2021 z dnia 26.07.2021r o nazwie: Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy obiektu PZ-55 w km 71+400 w zakresie autostrady A18 – Etap 4 przełożenie ruchu z jezdni południowej na jezdnię północną dla wykonania robót konstrukcyjnych obiektu WD-53 (objazd na odcinku drogi wojewódzkiej nr 297 – bez zmian).
4. Pozostałe branże
 • Zbiorniki – wykopy ZE-55
 • Umocnienia płytami ażurowymi skarp i dna zbiorników ZE- 51A, 55, 58, 62, 63, 64.,
 • Wjazdy do zbiorników ZE- 54, 59, 62, 63, 67, 68,
 • Kanalizacja deszczowa – Przejścia poprzeczne w km 51+650,
 • Kanał technologiczny wraz ze studniami kablowymi SKR-2 od km 66+440 do km 69+550 (od studni 762 do studni 790)
5. Nadzory
 • nadzór przyrodniczy zakończony raportem za m-c luty,
 • rozpoznanie saperskie,
 • nadzór archeologiczny zakończony raportem za m-c luty
6. Inne
 • ofertowanie i kontraktacja robót,
 • weryfikacja otrzymanej Dokumentacji Projektowej, kontynuacja przeglądu Dokumentacji Projektowej i zgłaszanie dalszych spostrzeżeń / uwag i wniosków o uzupełnienie braków / wyjaśnienie rozbieżności,
 • przygotowania zaplecza pod wytwórnię betonu nawierzchniowego, place składowe,
 • opracowywanie Dokumentów Wykonawcy (wnioski materiałowe, zgłoszenia PZJ, projekty technologiczne).
 • wykonywanie modeli projektowych robót ziemnych