Raport miesięczny – marzec 2022

Lp. Branża Opis wykonanych prac
1. Drogowa
 • rozbiórka nawierzchni betonowej jezdni drogi głównej 50+135.00 – 0+600 cała szerokość,
 • rozbiórka nawierzchni betonowej przewiązek oraz nawierzchni wjazdów na budowę w km 50+250.00, 53+100, 54+300, km 61+200, 62+700, km 66+700 oraz 69+100;
 • roboty ziemne 54+131 –54+450, 61+200 –62+700, 63+900 –65+450, na dojazdach do obiektów PZ-39a, PZ-40a, PZ-45a, PZ-55,
 • górna warstwa nasypu km 54+131 –54+450,
 • podłoże pod warstwy konstrukcyjne: 53+000 do 54+131, łącznica Nr 1 i Nr 2 MOP „Świętoszów”, 64+100 do 64+320,
 • stabilizacja 53+000 –54+131, 54+570 –54+675, 62+950 – 63+050, 63+750 –63+900, 67+600 – km 69+100;
 • warstwa mrozoochronna 50+600 –53+000, 56+700 –58+700 oraz 59+150 –61+000,
 • wykonanie chudego betonu 59+500 do 61+000
 • odwodnienie drogi – drenaż pas dzielący: 54+177 –54+400, 54+693 –55+234, 55+500–55+556, 55+839 – 55+686, 61+237 –61+500, 65+556 –66+328, 68+550 –69+082,
 • odwodnienie drogi – drenaż pobocze: 54+693 –55+234, 56+647 –57+858, 59+150 –59+652, km 66+285 –66+868, 66+900 –67+900;
 • kruszenie materiału z rozbiórki nawierzchni jezdni drogi głównej –50+300
 • wykonywanie dróg i placów tymczasowych,
 • wykonywanie dróg i placów tymczasowych np. droga tymczasowa do MA44 – drogi dojazdowe strona północna i południowa
 • ustawienie ogrodzeń tymczasowych, montaż zasieków na materiały sypkie na węźle betoniarskim na placu Golnice, wykonanie drenażu: pobocze na odcinku 59+150 – 59+652, 66+285 –66+868, 66+900 – 67+190; pas dzielący 65+556,45 –66+380;
 • montaż zasieków na materiały sypkie na węzła betoniarskim na placu Golnice,
 • rozbiórka barier stalowych, oznakowania pionowego, urządzeń BRD, ogrodzeń ustawienie ogrodzeń tymczasowych
2. Mostowa
 • PZ 39a – P1 betonowanie 6 ścian, izolacje ścian, P1 – zasypka podpory do poziomu terenu,
 • PZ 40a – Chude betony pod podporami 1 i 2, rozkucia głowic pali podpory 1 i 2, Próbne obciążenia pali podpory 1 i 2
 • MA 44 – wykopy, korki betonowe w 3 komorach pod fundamenty,
 • PZ 45a- beton podkładowy,
 • WA 47 – betonowanie fundamentów P1 i P2,
 • WD53 – deskowanie i zbrojenie ustroju,
 • PZ 55 – betonowanie fundamentów P1-4 sekcje, P2- 5 sekcji (etap 2)
  3. Inżynieria ruchu
 • opracowywanie projektów COR wraz z procedurą zatwierdzenia dokumentacji,
 • Wprowadzona została zmiana COR zgodnie z zatwierdzeniem nr 163/4081/2021 z dnia 16.06.2021 rok o nazwie: Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu obiektu WD-53 w km 70+887 w zakresie węzła Golnice DK18 z DW297 – Etap 6 oraz 225/4081/2021 z dnia 26.07.2021r o nazwie: Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy obiektu PZ-55 w km 71+400 w zakresie autostrady A18 – Etap 3
 • przełożenie ruchu z jezdni północnej na jezdnię południową dla wykonania robót konstrukcyjnych obiektu WD-53 (objazd na odcinku drogi wojewódzkiej nr 297 – bez zmian).
4. Pozostałe branże
 • Zbiorniki – umocnienia dna i skarp zbiorników ZE-55, ZE-58.
 • Wjazdy do zbiorników ZE- 53, 55,
 • Kanalizacja deszczowa – Odcinek Kd-140, Kd-141,
 • Kanalizacja deszczowa – Przejścia poprzeczne w km 54+270, 55+555, 58+700, 64+003,
 • 65+963, 67+567, 69+085
 • Kanał technologiczny wraz ze studniami kablowymi SKR-2 (761 – 785),
 • Usuniecie kolizji teletechnicznej Nr 16 (węzeł Luboszów) oraz kolizji Nr 17 (węzeł Golnice)
5. Nadzory
 • nadzór przyrodniczy zakończony raportem za m-c marzec,
 • rozpoznanie saperskie,
 • nadzór archeologiczny zakończony raportem za m-c marzec
6. Inne
 • ofertowanie i kontraktacja robót,
 • weryfikacja otrzymanej Dokumentacji Projektowej, kontynuacja przeglądu Dokumentacji Projektowej i zgłaszanie dalszych spostrzeżeń / uwag i wniosków o uzupełnienie braków / wyjaśnienie rozbieżności,
 • przygotowania zaplecza pod wytwórnię betonu nawierzchniowego, place składowe,
 • opracowywanie Dokumentów Wykonawcy (wnioski materiałowe, zgłoszenia PZJ, projekty technologiczne).
 • wykonywanie modeli projektowych robót ziemnych