Raport miesięczny – kwiecień 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Transport kruszyw oraz montaż wytwórni do nawierzchni betonowej na zapleczu przy łącznicy węzeł Iłowa,

Roboty drogowe i zieleń

 • Rozbiórka nawierzchni betonowej i pobocza w km 42+300 – 42+700
 • Roboty ziemne (nasypy w trakcie) – PZ-35a i PZ-36a oraz w km 35+100 – 36+025, w km 37+650 – 38+050
 • Roboty ziemne (wykopy) – km 42+300 – 42+700
 • Roboty ziemne (wykopy) – rowy w km 42+000 – 43+000
 • Warstwa mrozoochronna w km 34+400 – 35+100, w km 40+600 – 41+000, w km 44+400 – 44+700, w km 46+000 – 47+300
 • Podbudowa z chudego betonu w km 38+550 – 39+800 oraz w km 42+900 – 43+530 i w km 43+840 – 45+460
 • Warstwa ulepszonego podłoża na zjeździe publicznym oraz w km 35+100 – 35+460, w km 35+550 – 35+700
 • GWN w km 35+100 – 35+460, w km 35+550 – 35+700, w km 35+760 – 36+025 oraz w km 37+875 – 38+050.
 • Kruszenie materiału z rozbiórki nawierzchni betonowej

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Rozpoczęcie wykonywania zasypek podpory P1 oraz P2 + stożki wraz wykonanie drenażu zaprzyczółkowego
 • Obiekt WA-31
  • Rozpoczęcie wykonywania zasypek podpory P1 oraz P2 + stożki wraz wykonanie drenażu zaprzyczółkowego
 • Obiekt MA-33
  • Zakończenie zasypki podpory P3
  • Przygotowanie platformy roboczej pod prace wzmacniające podporę P2 w technologii Jet-groutingu
  • Wykonanie wzmocnienia podpory P2 w technologii jet-grouting.
 • Obiekt PZ-35a
  • Skręcenie konstrukcji K2 strona północna – zakończenie prac
 • Obiekt PZ-36a
  • Montaż konstrukcji K2 strona północna

Roboty branżowe

 • KANALIZACJA DESZCZOWA I ZBIORNIKI
  • Budowa drenażu w pasie rozdziału, poboczu km 36+078 – 37+000
  • Budowa kanalizacji KD 123 km 42+950, KD 123b km 43+700, KD 110 km 37+800, montaż studni wpustowych km 35+100 – 35+800,
 • TELETECHNIKA
  • Budowa kanalizacji teletechnicznej średnicy 110, km 47+000 – 49+000
Rodzaj wykonywanych robót Zaawansowanie procentowe wykonanych robót w bieżącym okresie rozliczeniowym 
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 6,5%
DZIAŁ OGÓLNY  
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 1,4%
Roboty ziemne 7,1%
Odwodnienie korpusu drogowego 11,3%
Podbudowy 11,5%
ROBOTY MOSTOWE  
Obiekt WA-30 0,4%
Obiekt WA-31 0,1%
Obiekt MA-33 6,8%
Obiekt PZ-35a 23,9%
Obiekt PZ-36a 11,1%
ROBOTY BRANŻOWE  
Kanalizacja deszczowa 13,8%
Zbiorniki retencyjne 0,4%
Przebudowa i budowa linii SN 1,8%
ROBOTY DODATKOWE  
Polecenie Zmiany nr 1 –  Rozbiórka barier stalowych z osłonami 10,0%
Polecenie Zmiany nr 5 – przebudowa linii WN 100 %