Raport miesięczny – maj 2023

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu i szczelności ogrodzenia

Roboty drogowe i zieleń

 • Humusowanie pasa rozdziału – w km 38-000 – 39+000
 • Humusowanie obiektu PZ-35a oraz PZ-36a (w trakcie)
 • Umocnienie rowów elementami betonowymi – w km 43+600 – 43+760 oraz w km 45+300 – 45+480
 • Umocnienie poboczy kruszywem łamanym – DW296, Zjazd publiczny oraz Łącznice nr 1 i 2
 • Montaż barier stalowych w pasie rozdziału w km 35+500 – 38+000 oraz w poboczu w km 46+000 – 50+000
 • Kolumny alarmowe w km 36+000 – 50+000 strona południowa – nawierzchnia z kostki kamiennej
 • Montaż ogrodzenia autostradowego (roboty wykończeniowe)
 • Nawierzchnia z kruszywa na drogach serwisowych (kontynuacja)
 • Nasadzenia na obiekcie PZ-35a (kontynuacja)
 • Zabudowa studzienek ściekowych w km 38+500 – 39+500
 • Warstw ścieralna z betonu asfaltowego na DW296
 • Wykonanie oznakowania poziomego w km 41+000 – 50+000
 • Uszorstnienie nawierzchni betonowej i wypełnienie spoin w km 38+500 – 50+000

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Montaż barier stalowych na obiekcie
  • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych
 • Obiekt WA-31
  • Montaż barier stalowych na obiekcie
  • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych
 • Obiekt MA-33
  • Wykonanie zabezpieczenie antykorozyjnego betonów
  • Montaż barier stalowych na obiekcie
  • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych
  • Wykonanie dylatacji PA-40 podpora P3‎
  • Ułożenie schodów skarpowych
 • Obiekt PZ-35a
  • Dokończenie prac brukarskich
  • Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego betonów: gzyms strona południowa, podpora P2 strona ‎południowa oraz podpora P3‎
  • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych
 • Obiekt PZ-36a
  • Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego betonów: gzyms strona południowa, podpora P2 strona ‎południowa oraz podpora P3‎
  • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych

Roboty branżowe

 • ENERGETYKA
  • Montaż słupów oświetleniowych
Rodzaj wykonywanych robót Zaawansowanie procentowe wykonanych robót w bieżącym okresie rozliczeniowym 
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 2,0%
DZIAŁ OGÓLNY
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 0,2%
Roboty ziemne 0,0%
Odwodnienie korpusu drogowego 0,2%
Podbudowy 0,7%
Nawierzchnie 1,3%
Roboty wykończeniowe 7,4%
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 4,9%
Elementy ulic 5,5%
Zieleń drogowa 4,4%
ROBOTY MOSTOWE  
Obiekt WA-30 2,2%
Obiekt WA-31 3,3%
Obiekt MA-33 2,5%
Obiekt PZ-35a 0,6%
Obiekt PZ-36a 1,9%
ROBOTY BRANŻOWE  
Kanalizacja deszczowa 2,3%
Zbiorniki retencyjne 34,1%