Raport miesięczny – maj 2023

Lp. Branża Opis wykonanych prac
1. Drogowa
 • Roboty rozbiórkowe – rozbiórka konstrukcji istniejącej nawierzchni drogi powiatowej nr 2271D–Etap I;
 • Wykonanie robót ziemnych – wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne projektowanej nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2271D – Etap I;
 • Wykonanie wykopów wraz z plantowaniem rowów na odcinkach ze zmianą niwelety rowów – kontynuacja robót;
 • Roboty ziemne – wykonanie wykopów pod warstwy konstrukcyjne kolumn alarmowych – kontynuacja robót;
 • Roboty ziemne – wykonanie górnej warstwy nasypu pod warstwy konstrukcyjne kolumn alarmowych – kontynuacja robót;
 • Roboty ziemne – wykonanie wykopu oraz zasypek pod przepust na zjeździe pożarowym w km 50+175;
 • Wykonanie warstwy stabilizacji pod wzmocnienie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni drogi powiatowej nr 2271D – Etap I;
 • Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na długości odcinka jezdni drogi wojewódzkiej nr 297 Etap I oraz  drogi powiatowej – Etap I;
 • Wykonanie dylatacji na nawierzchni drogi głównej od km 50+000 do km 69+220, na długości poszerzenia jezdni drogi głównej od km 70+850 do km 71+533 jezdnia północna i południowa oraz na przejazdach awaryjnych – zakończenie robót;
 • Montaż barier stalowych na długości pasa dzielącego – kontynuacja robót;
 • Montaż barier betonowych na długości pasa dzielącego przy obiektach mostowych (ława betonowa –  rozpoczęcie robót;
 • Wykonanie podłoża pod pobocze umocnione kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie – kontynuacja robót;
 • Wykonanie podbudowy pomocniczej z KŁSM pod kolumny alarmowe – kontynuacja robót;
 • Wykonanie podbudowy z chudego betonu pod konstrukcję – pierścień ronda;
 • Wykonanie podbudowy z chudego betonu C5/6 na poszerzeniu jezdni drogi głównej pod poszerzenie jezdni od strony pasa dzielącego;
 • Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego C35/45 na poszerzeniu jezdni drogi głównej od strony pasa dzielącego;
 • Roboty nawierzchniowe – wykonanie robót bitumicznych na odcinku drogi głównej przy dojazdach do obiektu WA-39 i WA-47, łącznicy nr 1 i nr 2 oraz na długości odcinka jezdni drogi wojewódzkiej nr 297;
 • Roboty nawierzchniowe – wykonanie warstwy ścieralnej SMA11 na odcinku drogi głównej przy dojazdach do obiektu WA-39;
 • Roboty wykończeniowe – wykonanie poboczy umocnionych kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie – rozpoczęcie robót;
 • Wykonanie robót brukarskich (ułożenie ścieku trójkątnego) wraz z wykonaniem obruku wpustów deszczowych – zakończenie robót;
 • Wykonanie robót brukarskich (ułożenie ścieku muldowego wraz z umocnieniem skarp płytką chodnikową) – umocnienie rowów elementami betonowymi – kontynuacja robót;
 • Humusowanie nasypu na najeździe do obiektu PZ-45a, PZ-47b i PZ-55 strona południowa oraz północna – kontynuacja robót;
 • Uszczelnienie i humusowanie rowów: km 50+000 do 69+200 oraz od km 70+750 do km 71+533 – kontynuacja robót;
 • Humusowanie terenów płaskich poza granicami robót ziemnych km 50+000 – km 69+200 – kontynuacja robót;
 • Montaż siatki dogęszczającej oraz płotków herpetologicznych – kontynuacja robót;
 • Wykonanie ogrodzenia autostradowego wolnostojącego – kontynuacja robót;
 • Montaż nowych bram w ogrodzeniu autostradowym – kontynuacja robót;
 • Nasadzenie zieleni drogowej na najazdach do obiektu PZ-39a, PZ-40a oraz PZ-45a– kontynuacja robót;
 • Wykonanie przepustu pod zjazdem pożarowym w km 50+175;
2. Mostowa
 • WA-39: wykonanie drenażu płyty pomostu; wykonanie warstwy ścieralnej SMA; realizacja nawierzchni kap chodnikowych.
 • PZ-39a: realizacja izolacji z żywic MMA koryta podpory P2; wykonanie drenażu podpory P2; rozpoczęcie realizacji zasypki konstrukcji.
 • PZ-40a: montaż balustrad gzymsowych; wykonanie dylatacji podłużnych segmentów płyty ustroju; prace przygotowawcze do realizacji izolacji z papy termozgrzewalnej; prace przygotowawcze pod zabezpieczenie antykorozyjne podpór; wykonanie wypełnienia dylatacji gzymsów.
 • MA-44: montaż łożysk garnkowych na podporach obiektu; zasypka przyczółka P3; montaż kratownic podparcia szalunku nad rz. Kwisą; montaż rusztowania, szalunku i zbrojenia ustroju nośnego;
 • PZ-45a: prace przygotowawcze pod zabezpieczenie antykorozyjne podpór; realizacja izolacji z papy termozgrzewalnej płyty ustroju; wykonanie wypełnienia dylatacji gzymsów.
 • PZ-47b: realizacja zabezpieczenia antykorozyjnego podpór; wykonanie wypełnienia dylatacji gzymsów.
 • WD-53: realizacja zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonu podpór i ustroju.
 • PZ-55: realizacja zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonu; realizacja zasypki filtracyjnej z ułożeniem geomembrany za podporami P1 i P2.
3. Inżynieria ruchu
 • Opracowywanie projektów COR wraz z procedurą zatwierdzenia dokumentacji;
 • Wprowadzenie COR zgodnie z zatwierdzeniem 164/4081/2021 z dnia 10.06.2021 rok o nazwie: Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w ciągu drogi krajowej nr 18 na odcinku od km 55+700 do km 69+260 dla wykonania robót wykończeniowych obiektu PZ-40A w km 63+030 strona południowa realizowanego w ramach inwestycji: Budowa autostrady A18, odcinek granica woj. Lubuskiego i dolnośląskiego – węzeł „GOLNICE” od km 50+000 do km 71+533;
 • Wprowadzenie COR zgodnie z zatwierdzeniem 222/4081/2022 z dnia 21.07.2022 rok  o nazwie: Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy odcinków najazdowych DW297 w zakresie przebudowy węzła Golnice z autostradą A18 – Wahadło 2 oraz Wahadło 4 /wprowadzenie ruchu wahadłowego z sygnalizacją świetlną/ realizowane w ramach inwestycji: Budowa autostrady A18, odcinek granica woj. Lubuskiego i dolnośląskiego – węzeł „GOLNICE” od km 50+000 do km 71+533.
4. Pozostałe branże Prace z zakresu kanalizacji deszczowej:

 • Odwodnienie liniowe:
  • km 51+435-51+640 – kontynuacja prac;
  • humusowanie zbiornika ZE-52 – kontynuacja prac;
  • km 54+248-54+288 – kontynuacja prac;
 • Czyszczenie zespołów oczyszczających;
 • Humusowanie ZE-52;
 • Regulacja studzienek drenarskich;

Kanalizacja teletechniczna:

 • Wykonanie zasypki i podłoża – studnia kablowa:
  • S[704]; S[705]; S[706]; S[707]; S[708]; S[794]; S[795]; S[796]; S[657]; S[656a]; S[793] – str. płn.;
 • Wykonanie zasypki kanału technologicznego:
  • odc.S[712]-S[713]; odc. S[713]-S[714]; odc. S[714]-S[715]; odc. S[715]-S[716]; odc. S[716]-S[717]; odc. S[717]-S[718]; odc. S[718]-S[719]; odc. S[795]-S[796]; odc. S[656a]-S[657]; odc. S[793]-S[794]; odc. S[794]-S[795] – str. płn.;

Prace oświetleniowe – Węzeł Luboszów, MOP Świętoszów, Golnice:

 • Prace z zakresu oświetlenia:
  • Montaż fundamentów – Węzeł Luboszów, MOP Świętoszów: – obwód SO-13, SO-14, SO-15;
  • Wykonanie wykopu pod kabel YAKY 5×35 mm2 (węzeł Luboszów SO-13);
  • Wykonanie wykopu pod fundamenty F200/V43 (węzeł Luboszów SO-13);
  • Wykonanie wykopu pod fundamenty B150 i B120 (SO-14 obwód 1, 2);

Prace z zakresu zasilania:

 • Prace z zakresu zasilania:
  • Montaż skrzynek rozdzielczych (MOP Świętoszów);
  • Wykonanie wykopu pod trasę kablową:
  • MOP Świętoszów (km 56+500 stacja STS-km 55+480 słup Kgo 12/E);
  • Linia NN MOP Świętoszów (złącze przy STS-złącze ZK6 MOP – str. płn.);
 • Kolizja (km 55+480 (słup nr 10 Kgo 13,5/E)-km 55+320 (słup nr 9 KgO 13,5/E);
5. Nadzory
 • nadzór przyrodniczy zakończony raportem za m-c maj,
 • nadzór archeologiczny zakończony raportem za m-c maj,
6. Inne
 • ofertowanie i kontraktacja robót,
 • weryfikacja otrzymanej Dokumentacji Projektowej, kontynuacja przeglądu Dokumentacji Projektowej i zgłaszanie dalszych spostrzeżeń / uwag i wniosków o uzupełnienie braków / wyjaśnienie rozbieżności,
 • opracowywanie Dokumentów Wykonawcy (wnioski materiałowe, zgłoszenia PZJ, projekty technologiczne).