Raport miesięczny – kwiecień 2023

Lp.

Branża

Opis wykonanych prac

1.

Drogowa

 • Roboty rozbiórkowe – rozbiórka konstrukcji istniejącej nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 297 oraz drogi powiatowej nr 2271D;
 • Wykonanie robót ziemnych – wykonanie wykopów/nasypów pod warstwy konstrukcyjne projektowanej nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 297 i na poszerzeniu jezdni drogi głównej pod poszerzenie jezdni od strony pasa dzielącego;
 • Wykonanie wykopów wraz z plantowaniem rowów na odcinkach ze zmianą niwelety rowów oraz pod bentomatę;
 • Roboty ziemne – wykonanie wykopów pod warstwy konstrukcyjne kolumn alarmowych;
 • Wykonanie podłoża pod stabilizację na odcinku jezdni drogi wojewódzkiej nr 297 oraz na poszerzeniu jezdni drogi głównej pod poszerzenie jezdni od strony pasa dzielącego;
 • Wykonanie warstwy stabilizacji pod wzmocnienie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni drogi wojewódzkiej nr 297 oraz na poszerzeniu jezdni drogi głównej pod poszerzenie jezdni od strony pasa dzielącego;
 • Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na odcinku drogi głównej przy dojazdach do obiektów WA-39 i WA-47, łącznicy nr 1 i nr 2 MOP „Świętoszów”;
 • Wykonanie podbudowy z chudego betonu C5/6 na kolumnach alarmowych oraz przejeździe awaryjnym w km 61+183.50;
 • Wykonanie dylatacji na nawierzchni drogi głównej – kontynuacja robót;
 • Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego C35/45 na poszerzeniu jezdni drogi głównej od km 70+850 do 71+533 – jezdnia północna i południowa;
 • Montaż barier stalowych na długości pasa dzielącego od km 50+188 do km 69+088  – kontynuacja robót;
 • Wykonanie podłoża pod pobocze umocnione kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie – kontynuacja robót;
 • Wykonanie robót brukarskich (ułożenie ścieku trójkątnego) wraz z wykonaniem obruku wpustów deszczowych – kontynuacja robót;
 • Wykonanie robót brukarskich (ułożenie ścieku muldowego wraz z umocnieniem skarp betonową płytką chodnikową) – umocnienie rowów elementami betonowymi –  węzeł Luboszów – kontynuacja robót;
 • Wykonanie robót brukarskich (nawierzchnia z kostki kamiennej ) wraz z wykonaniem obruku studni teletechnicznych kolumn alarmowych – rozpoczęcie robót;
 • Humusowanie nasypu na najeździe do obiektu PZ-45a – kontynuacja robót i do obiektu                     
 • PZ-55 strona południowa oraz północna – rozpoczęcie robót;
 • Uszczelnienie i humusowanie rowów: km 50+000 do 69+200 – kontynuacja robót;
 • Humusowanie terenów płaskich poza granicami robót ziemnych km 50+000 – km 69+200 – kontynuacja robót;
 • Montaż siatki dogęszczającej oraz płotków herpetologicznych – kontynuacja robót;
 • Wykonanie ogrodzenia autostradowego wolnostojącego – kontynuacja robót;
 • Montaż nowych bram w ogrodzeniu autostradowym – rozpoczęcie robót;
 • Nasadzenie zieleni drogowej na najazdach do obiektu PZ-39a, PZ-40a oraz PZ-45a;

2.

Mostowa

 • WA-39: realizacja nawierzchni kap chodnikowych; montaż schodów skarpowych; przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne podpór i ustroju.
 • PZ-39a: prace przygotowawcze pow. koryta podpory P2 do realizacji izolacji z żywic MMA.
 • PZ-40a: montaż zbrojenia i szalunku płyty oraz betonowanie ustroju segmentów 1 i 2.
 • MA-44: montaż zbrojenia i szalunków oraz betonowanie ciosów podłożyskowych przyczółków P1 i P3; izolacja bitumiczna ścian przyczółków, zasypka przyczółka P1; realizacja ścianki technologicznej podparcia bramki ustroju nośnego nad rz. Kwisą; przygotowanie podłoża dla montażu rusztowania ustroju nośnego.
 • PZ-45a: montaż balustrad na gzymsie ustroju; wykonanie dylatacji podłużnych segmentów płyty ustroju; prace przygotowawcze pod zabezpieczenie antykorozyjne podpór; prace przygotowawcze do realizacji izolacji z papy termozgrzewalnej płyty ustroju.
 • PZ-47b: montaż balustrad na gzymsie ustroju; prace przygotowawcze pod zabezpieczenie antykorozyjne podpór; przygotowanie podłoża i realizacja izolacji z papy termozgrzewalnej płyty ustroju.
 • WA-47, WD-53: realizacja nawierzchni kap chodnikowych; przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne podpór i ustroju.

3.

Inżynieria ruchu

 • Opracowywanie projektów COR wraz z procedurą zatwierdzenia dokumentacji;
 • Wprowadzenie COR zgodnie z zatwierdzeniem 164/4081/2021 z dnia 10.06.2021 rok o nazwie: Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w ciągu drogi krajowej nr 18 na odcinku od km 55+700 do km 69+260 dla wykonania robót wykończeniowych obiektu PZ-47B w km 63+030 strona południowa realizowanego  w ramach inwestycji: Budowa autostrady A18, odcinek granica woj. Lubuskiego i dolnośląskiego – węzeł „GOLNICE” od km 50+000 do km 71+533;
 • Wprowadzenie COR zgodnie z zatwierdzeniem 163/4081/2021 z dnia 16.06.2021 rok o nazwie: Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu obiektu WD-53 w km 70+887 w zakresie węzła Golnice DK18 z DW297 – Etap 5 oraz 225/4081/2021 z dnia 26.07.2021r o nazwie: Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy obiektu PZ-55 w km 71+400 w zakresie autostrady A18 – Etap 2 realizowane w ramach inwestycji: Budowa autostrady A18, odcinek granica woj. Lubuskiego i dolnośląskiego – węzeł „GOLNICE” od km 50+000 do km 71+533.
 • Wprowadzenie COR zgodnie z zatwierdzeniem KMT.7120.76.2022 z dnia 21.06.2022 rok o nazwie: Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy ronda w ciągu drogi powiatowej nr 2271D w związku z budową węzła autostrady A18 – Etap 2 /wprowadzenie ruchu wahadłowego na sygnalizacji świetlnej/ realizowane w ramach inwestycji: Budowa autostrady A18, odcinek granica woj. Lubuskiego i dolnośląskiego – węzeł „GOLNICE”  od km 50+000 do km 71+533.
 • Wprowadzenie COR zgodnie z zatwierdzeniem 222/4081/2022 z dnia 21.07.2022 rok  o nazwie: Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy odcinków najazdowych DW297 w zakresie przebudowy węzła Golnice z autostradą A18 – Wahadło 1 oraz Wahadło 3 /wprowadzenie ruchu wahadłowego z sygnalizacją świetlną/ realizowane w ramach inwestycji: Budowa autostrady A18, odcinek granica woj. Lubuskiego i dolnośląskiego – węzeł „GOLNICE” od km 50+000 do km 71+533.
 • Wprowadzenie COR zgodnie z zatwierdzeniem 4081/181/2022 z dnia 09.12.2022 rok oraz 319/4081/2022 z dnia 08.12.2022 rok o nazwie: Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót związanych z kolumnami alarmowymi, kanalizacja oraz przejazdami awaryjnymi w ciągu drogi krajowej nr 18 – KOLUMNA V w km 58+440, KOLUMNA VI w km 60+150, KOLUMNA VII w km 62+150, KOLUMNA VIII w km 64+100, KOLUMNA IX w km 66+100,  KOLUMNA X w km 68+050 oraz  KOLUMNA XI w km 70+150 jezdnia północna i KOLUMNA XII jezdnia południowa realizowanego w ramach inwestycji: Budowa autostrady A18, odcinek granica woj. Lubuskiego i dolnośląskiego – węzeł „GOLNICE” od km 50+000 do km 71+533;

4.

Pozostałe branże

 • Humusowanie zbiorników,
 • Regulacja kratek wpustów kanalizacji deszczowej;
 • Wykonanie odwodnienia liniowego:
  • km 51+435-51+640 – kontynuacja prac;
  • km 52+100-52+550 – kontynuacja prac;
  • przy obiekcie WA-39 – kontynuacja prac;
  • km 54+248-54+288 – rozpoczęcie prac;
 • Wykonanie zasypki i podłoża – studnia kablowa: S[693a]; S[641]; S[642]; S[675a]; S[675b]; S[693b]; S[644]; S[758b]; S[753] – strona południowa;
 • Wykonanie zasypki kanału technologicznego: odc. S[693]-S[693a]; odc. S[656]-S[656a]; odc. S[675]-S[675a];odc. S[704]-S[705]; odc. S[706]-S[707]; odc. S[707]-S[708]; odc. S[643]-S[644]; odc. S[644]-S[645]; odc. S[708]-S[709]; odc. S[709]-S[710]- strona północna;
 • Montaż fundamentów słupów oświetleniowych oświetlenia łącznica południowa węzła Luboszów – kontynuacja prac;

5.

Nadzory

 • nadzór przyrodniczy zakończony raportem za m-c kwiecień,
 • nadzór archeologiczny zakończony raportem za m-c kwiecień,

6.

Inne

 • ofertowanie i kontraktacja robót,
 • weryfikacja otrzymanej Dokumentacji Projektowej, kontynuacja przeglądu Dokumentacji Projektowej i zgłaszanie dalszych spostrzeżeń / uwag i wniosków o uzupełnienie braków / wyjaśnienie rozbieżności,
 • opracowywanie Dokumentów Wykonawcy (wnioski materiałowe, zgłoszenia PZJ, projekty technologiczne).