Raport miesięczny – maj 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Transport kruszyw oraz montaż wytwórni do nawierzchni betonowej na zapleczu przy łącznicy węzeł Iłowa
 • Zatwierdzono Projekt Czasowej Organizacji Ruchu COR 15 – budowa ronda – DW296,
 • Trwają uzgodnienia dotyczące Projektu COR16 – Zabezpieczenie robót budowy kolumn alarmowych, wymiany barier ochronnych w pasie rozdziału i w ciągu głównym.

Roboty drogowe i zieleń

 • Rozbiórka nawierzchni betonowej i pobocza w km 37+100 – 37+900 SL oraz w km 45+500 + 46+000 SL + SP
 • Roboty ziemne (nasypy w trakcie) – PZ-35a i PZ-36a
 • Roboty ziemne (wykopy) – km 37+000 – 37+650 SL oraz 45+500 – 46+000 SL + SP
 • Warstwa ulepszonego podłoża w km 35+730 – 36+025, w km 37+100 – 38+050 SL, w km 37+650 – 38+050 SP, w km 42+300 – 42+700, w km 43+500 – 43+800 SL oraz w km 45+500 – 46+000.
 • GWN w km 37+650 – 37+825
 • Warstwa mrozoochronna w km 36+025 – 37+100, w km 41+200 – 42+700, w km 43+500 – 43+800 oraz w km 47+550 – 50+000
 • Podbudowa z chudego betonu w km 39+800 – 40+360, w km 33+760 – 35+420 oraz w km 48+360 – 50+000
 • Wykop pod ogrodzenie z siatki wysokości 30 cm wraz z mocowaniem (w trakcie).
 • Rozbiórka nawierzchni i elementów dróg na drodze DW 296 oraz na łącznicach.(w trakcie)

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Zakończenie prac zasypkowych podpory P1 oraz P2
 • Obiekt WA-31
  • Zakończenie prac zasypkowych podpory P1 oraz P2\
 • Obiekt MA-33
  • Wykonanie odwiertów rdzeniowych kolumn jet grouting podpory P2
  • Rozpoczęcie wykonywania platform roboczych pod ustrój nośny
  • Wykonanie zbrojenia fundamentu podpory P2
 • Obiekt PZ-35a
  • Kontynuacja wykonywania zasypek podpory P1
 • Obiekt PZ-36a
  • Skręcenie konstrukcji K2 (strona północna)

Roboty branżowe

 • Kanalizacja deszczowa i zbiorniki
  • Budowa drenażu w pasie rozdziału, poboczu km 36+078 – 37+000, km 38+500 – 39+400,
  • Budowa kanalizacji KD 109a km 37+400, KD 109 km 36+300,
 • Teletechnika
  • Budowa kanalizacji teletechnicznej  średnicy 110, km 34+900 – 35+500
Rodzaj wykonywanych robót Zaawansowanie procentowe planowanych prac na następny miesiąc
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 5,2%
DZIAŁ OGÓLNY  
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty ziemne 3,7%
Podbudowy 25,2%
Nawierzchnie 8,2%
ROBOTY MOSTOWE  
Obiekt WA-30 9,0%
Obiekt WA-31 5,4%
Obiekt MA-33 1,6%
Obiekt PZ-35a 0,3%
ROBOTY BRANŻOWE  
Kanalizacja deszczowa 6,3%
Telekomunikacja 4,3%