Raport miesięczny – kwiecień 2022

Lp. Branża Opis wykonanych prac
1. Drogowa
 • rozbiórka nawierzchni betonowej jezdni drogi głównej; km 58+700.00 – km 59+150 cała szerokość;
 • rozbiórka nawierzchni betonowej przewiązek oraz nawierzchni wjazdów na budowę w km km 54+300, km 55+600, km 59+100;
 • roboty ziemne km 50+135-50+600, 61+200 – 62+700, km 64+ 100 – km 65+550 (w trakcie), na dojazdach do obiektów PZ-39a, PZ-40a, PZ-45a, PZ-55, łącznica południowa węzła Luboszów, drogi dojazdowe do zbiorników retencyjnych ZE-55, ZE-64, ZE-65, ZE-67 oraz do istniejącego zbiornika na odcinku od km 50+576 do km 50+811;
 • górna warstwa nasypu km 54+131 – km 54+450,
 • stabilizacja, km 50+135 – km 50+600 wraz z przejazdem awaryjnym, km 54+131 – km 54+460, łącznica Nr 1 i Nr 2 MOP „Świętoszów”, km 64+100 do km 64+300, przejazd awaryjny w km 66+615 – km 66+750, km 67+500 – km 67+600 wraz z przejazdem awaryjnym, droga dojazdowa do ZE-64 i ZE-67 oraz do istniejącego zbiornika w km 50+576 – km 50+811;
 • warstwa mrozoochronna km 50+900 – km 52+300, km 54+675 – km 55+400, km 55+700 – km 56+700, km 65+550 – km 69+000;
 • podbudowa z chudego betonu km 56+700 – 58+500, 59+200 – 59+500;
 • nawierzchnia z betonu cementowego km 59+260 do km 61+000 – odcinek próbny;
 • odwodnienie drogi – drenaż pas dzielący: km 54+177 – km 54+400, km 55+443 – km 55+710, km 62+317 – km 62+529,
 • odwodnienie drogi – drenaż pobocze: km 53+139 – km 54+048, km 61+500 – km 62+026, km 62+045 – km 62+207 oraz km 62+650 – km 63+175, km 56+647 – km 56+700, km 67+480 – km 67+500;
 • przepust drogowy nr 38 na łącznicy nr 2 do MOP „Świętoszów”;
 • rozbiórka istniejących fundamentów nieistniejącego wiaduktu kolejowego w km 69+150;
 • nasadzenia zieleni dogęszczającej na odcinkach km 59+480 – km 60+060, km 60+250 – km 61+060, km 61+090 – km 61+600;
 • wykonywanie dróg i placów tymczasowych,
 • ustawienie ogrodzeń tymczasowych, montaż zasieków na materiały sypkie na węźle betoniarskim na placu Golnice,
2. Mostowa
 • WA 39 – zasypka obiektu,
 • PZ 39a – P2, P3 zasypka podpór do poziomu terenu,
 • PZ 40a – Chude betony pod podporami 1 i 2, rozkucia głowic pali podpory 1 i 2, Próbne obciążenia pali podpory 1 i 2
 • MA 44 – Rozkucia głowic pali w komorach pod 3 fundamenty, Próbne obciążenia pali pod 3 fundamentami, Iniekcja podstaw pali,
 • WA 47 – deskowanie, zbrojenie, zabetonowanie ścian i ustroju, izolacje cienkie fundamentów, zasypki fundamentów,
 • PZ47b: P1 – fundament,
 • WD53 – montaż łożysk, montaż rur osłonowych sprężenia i bloków kotwiących,
 • zbrojenie ustroju, zasypki fundamentów, montaż foli kubełkowej
 • PZ55- P1 sekcja 2,4,5 – fundament etap 2, P1 i P2 – izolacje cienkie fundamentów
  3. Inżynieria ruchu
 • opracowywanie projektów COR wraz z procedurą zatwierdzenia dokumentacji,
 • roboty związane z wdrożeniem zamiennego COR zgodnie z zatwierdzeniem nr 082/4081/2021 z dnia 14.03.2022 rok o nazwie: Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy obiektu PZ-55 w km 71+400
 • remonty cząstkowe na tymczasowych przewiązkach bitumicznych w km 69+400 oraz  w obrębie ronda tymczasowego Golnice;
4. Pozostałe branże
 • Zbiorniki – Wjazdy do zbiorników ZE- 67, 68,
 • Humusowanie zbiorników ZE-51, 54, 57, 59, 62, 63, 67, 68.
 • Kanalizacja deszczowa – Przejścia poprzeczne w km 50+187
 • Kanał technologiczny wraz ze studniami kablowymi SKR-2 (761 – 785),
 • Usuniecie kolizji teletechnicznej Nr 16 (węzeł Luboszów) oraz kolizji Nr 17 (węzeł Golnice)
5. Nadzory
 • nadzór przyrodniczy zakończony raportem za m-c marzec,
 • rozpoznanie saperskie,
 • nadzór archeologiczny zakończony raportem za m-c marzec
6. Inne
 • ofertowanie i kontraktacja robót,
 • weryfikacja otrzymanej Dokumentacji Projektowej, kontynuacja przeglądu Dokumentacji Projektowej i zgłaszanie dalszych spostrzeżeń / uwag i wniosków o uzupełnienie braków / wyjaśnienie rozbieżności,
 • przygotowania zaplecza pod wytwórnię betonu nawierzchniowego, place składowe,
 • opracowywanie Dokumentów Wykonawcy (wnioski materiałowe, zgłoszenia PZJ, projekty technologiczne).
 • wykonywanie modeli projektowych robót ziemnych