Raport miesięczny – maj 2022

Lp. Branża Opis wykonanych prac
1. Drogowa
 • roboty ziemne km 61+350 – km 61+900, km 64+300 – km 65+550, na dojazdach do obiektów PZ-40a, PZ-45a, łącznica południowa węzła Luboszów, wykopy/nasypy w obrębie rozbiórek ław fundamentowych w km 69+200;
 • stabilizacja, km 55+600 – km 55+700, km 58+700 do km 59+150, km 61+350 – km 62+600, km 64+300 – km 64+450, km 64+950 – km 65+550, km 69+100 – 69+220, łącznica południowa węzła Luboszów, drogi dojazdowe do zbiorników, przejazdy awaryjne;
 • warstwa mrozoochronna km 50+135 – km 50+600, km 52+300 – km 54+131, km 55+400 – km 55+700, km 58+700 – km 59+150, km 63+200 – km 64+300, km 66+900 – 67+400, km 69+100 – km 69+220 wraz z przejazdami awaryjnymi;
 • podbudowa z chudego betonu km 54+570 – 56+700, km 58+500 – km 59+200, km 50+135 – km 54+460 wraz z przejazdami awaryjnymi;
 • nawierzchnia z betonu cementowego km 54+570 – km 59+260;
 • odwodnienie drogi – drenaż pas dzielący: km 58+600 – km 58+800
 • odwodnienie drogi – drenaż pobocze: km 59+080.50 – km 59+150, km 65+220 – km 65+550, km 64+513 – km 64+985 (dokończenie odcinka);
 • nasadzenia zieleni dogęszczającej na odcinkach km 60+060 – km 60+250, km 61+060 – km 61+090, km 61+600 – km 61+640, km 61+740 – km 62+690, km 63+060 – km 64+735, km 64+930 – km 65+240, km 65+370 – km 65+500
 • wykonywanie dróg i placów tymczasowych,
2. Mostowa
 • WA 39 – zasypka pod płyty przejściowe (zakończenie 10 %), chudy beton pod płyty przejściowe – przestój ze względu na negatywne wyniki próbnych obciążeń,
 • PZ-39A – zasypki,
 • PZ-40A – zbrojenie fundamentów,
 • MA 44 – od kwietnia wstrzymano prace na podporach P1 i P3 w związku z brakiem osiągnięcia wymaganej nośności posadowienia pośredniego,
 • PZ-45A – zbrojenie i betonowanie podpór P1 i P2
 • WA 47 – izolacje cienkie, zasypki fundamentów,
 • PZ47b: P1 i P2 – fundamenty,
 • WD53 – ustrój nośny betonowanie, warstwa spadkowa, zasypki przyczółków, planowane sprężanie zostało opóźnione z uwagi na niezatwierdzenie programu przez Inżyniera,
 • PZ55 – montaż podparcia pod belki korytkowe,
  3. Inżynieria ruchu
 • opracowywanie projektów COR wraz z procedurą zatwierdzenia dokumentacji,
 • wdrożenie zamiennego COR zgodnie z zatwierdzeniem nr 082/4081/2021 z dnia 14.03.2022 rok o nazwie: Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy obiektu PZ-55 w km 71+400 – protokół odbioru oznakowania z dnia 13.05.2022
4. Pozostałe branże
 • Zbiorniki – Umocnienia dna i skarp zbiornika oraz wjazd do zbiornika ZE-58,
 • Kanalizacja deszczowa – Odcinek SR-08 – WS 08/01/01, Przykanalik w km 58+709
 • Kanał technologiczny wraz ze studniami kablowymi SKR-2 (796 – 804 oraz 680 – 690),
5. Nadzory
 • nadzór przyrodniczy zakończony raportem za m-c maj,
 • rozpoznanie saperskie,
 • nadzór archeologiczny zakończony raportem za m-c maj
6. Inne
 • ofertowanie i kontraktacja robót,
 • weryfikacja otrzymanej Dokumentacji Projektowej, kontynuacja przeglądu Dokumentacji Projektowej i zgłaszanie dalszych spostrzeżeń / uwag i wniosków o uzupełnienie braków / wyjaśnienie rozbieżności,
 • opracowywanie Dokumentów Wykonawcy (wnioski materiałowe, zgłoszenia PZJ, projekty technologiczne).
 • wykonywanie modeli projektowych robót ziemnych