Raport miesięczny – luty 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Kontynuacja prac przygotowawczych placu pod magazyn kruszywa przy łącznicy węzeł Iłowa

Roboty drogowe i zieleń

 • Roboty ziemne (nasypy) – PZ-35a oraz PZ-36a
 • Roboty ziemne (wykopy) – rowy w km 33+760 -35+000
 • Warstwa mrozoochronna km 41+600 – 45+000
 • Warstwa ulepszonego podłoża w km 37+000 – 37+650 SP oraz w km 47+500 – 48+500 SL
 • Transport humusu z odcinka w km 43+000 – 45+000

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-31
  • Rozpoczęcie wykonywania zasypek za podporami P1, P2
 • Obiekt MA-33
  • Aktualnie wstrzymanie prac na podporze P2.
 • Obiekt PZ-35a
  • Kontynuowanie zasypek podpór P1
  • Rozpoczęcie montażu konstrukcji z blachy falistej strona północna
 • Obiekt PZ-36a
  • Rozpoczęcie zasypek podpory P1
  • Wykonanie izolacji cienkiej podpory P1

Roboty branżowe

 • KANALIZACJA DESZCZOWA I ZBIORNIKI
  • Budowa drenażu w pasie rozdziału, poboczu km 34+125 – 35+100
  • Budowa kanalizacji KD 124 km 43+800, KD 123b km 43+700, KD 123 km 43+000, KD 121
   km 42+000
 • TELETECHNIKA
  • Budowa kanalizacji teletechnicznej  średnicy 110, km 40+000 – 41+500
Zaawansowanie procentowe postępu prac
Opis planowanych do wykonania robót  wykonano w okresie rozliczeniowym
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 1,2%
DZIAŁ OGÓLNY  
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 3,6%
Roboty ziemne 2,9%
Podbudowy 0,0%
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 0,0%
ROBOTY MOSTOWE
Obiekt WA-30 0,0%
Obiekt WA-31 0,4%
Obiekt MA-33 0,1%
Obiekt PZ-35a 2,5%
Obiekt PZ-36a 1,9%
ROBOTY BRANŻOWE
Kanalizacja deszczowa 4,9%
Zbiorniki retencyjne 11,2%
Przebudowa i budowa linii SN 0,0%
Przebudowy linii WN 0,0%
Telekomunikacja 3,1%