Raport miesięczny – styczeń 2022

Lp. Branża Opis wykonanych prac
1. Drogowa
 • roboty ziemne 53+000 – 54+450, 58+100 – 58+700, poszerzenie km 70+800 –71+533 jezdnia północna, łącznica południowa węzeł Luboszów, droga dojazdowa do zbiornika ZE-68, droga tymczasowa do MA44 – strona południowa.
 • nasypy 61+800 – 62+200, dojazdy do obiektu PZ-40a strona południowa, PZ-55 strona północna,
 • podłoże pod warstwy konstrukcyjne: km 54+675 do km 55+600, km 56+800 – km 58+100, km 63+500 – km 63+750, km 67+600 – km 69+150,
 • stabilizacja km 55+200 – km 55+600 strona lewa, km 56+100 – km 56+300, km 56+500 – km 57+200,
 • górna warstwa nasypu na odcinku od km 54+550 do km 54+675 – odcinek próbny,
 • warstwa mrozoochronna km 50+600 – km 53+000,
 • kruszenie materiału z rozbiórki nawierzchni jezdni drogi głównej – węzeł Golnice,
 • kruszenie materiału z rozbiórki opasek bitumicznych na podbudowie z chudego betonu w km 69+100.00,
 • wykonywanie dróg i placów tymczasowych,
 • montaż węzła betoniarskiego na placu Golnice,
 • rozbiórka barier stalowych, oznakowania pionowego, urządzeń BRD, ogrodzeń
 • ustawienie ogrodzeń tymczasowych
2. Mostowa
 • PZ 39a zbrojenie: fundamentów P1 segm. 3,5; P3 segm. 1 do 6; ścian P2 segm. 2,4,6;
 • betonowanie: fund P3 segment 1 do 6; ścian. P2 segment 1,3,4,5,6;
 • MA 44 wykonanie pali P3, wykonanie komory szczelnej z grodzic stalowych P2
 • PZ 45a palowanie podpora P1,
 • PZ 47 wymiana gruntu, beton podkładowy
 • WD 53 betonowanie korpusu przyczółka P3,
 • PZ 55 profilowanie pod beton podkładowy, skucie głowic pali i obciążenia próbne statyczne P1 i P2
  3. Inżynieria ruchu
 • opracowywanie projektów COR wraz z procedurą zatwierdzenia dokumentacji,
4. Pozostałe branże
 • Zbiorniki – wykopy ZE-55
 • umocnienia płytami ażurowymi skarp i dna zbiorników ZE- 51,
 • Wjazdy do zbiorników ZE-60, 61, 64, 65, 66, 52, 57,
 • kanał technologiczny na odcinku od studni SKR-2 (771 – 774)
 • Wykonawca nie rozpoczął zaplanowanych w programie Robót:
 • Przebudowa sieci SN w km 54+550 oraz w km 55+000,
 • Zasilanie MOP Świętoszów i węzła Golnice,
 • Brak zatwierdzonych Dokumentacji Projektowych oraz porozumień i umów z gestorami sieci umożliwiających realizację Robót
5. Nadzory
 • nadzór przyrodniczy zakończony raportem za m-c styczeń,
 • rozpoznanie saperskie,
 • nadzór archeologiczny zakończony raportem za m-c styczeń
6. Inne
 • ofertowanie i kontraktacja robót,
 • weryfikacja otrzymanej Dokumentacji Projektowej, kontynuacja przeglądu Dokumentacji Projektowej i zgłaszanie dalszych spostrzeżeń / uwag i wniosków o uzupełnienie braków / wyjaśnienie rozbieżności,
 • przygotowania zaplecza pod wytwórnię betonu nawierzchniowego, place składowe,
 • opracowywanie Dokumentów Wykonawcy (wnioski materiałowe, zgłoszenia PZJ, projekty technologiczne).
 • wykonywanie modeli projektowych robót ziemnych