Raport miesięczny – luty 2023

Lp. Branża Opis wykonanych prac

1.

Drogowa

 • Wykonanie wykopów wraz z plantowaniem rowów na odcinkach ze zmianą niwelety rowów: km 61+650-61+950 – kontynuacja robót;
 • Wykonanie nasypu na najeździe do obiektu PZ-47b strona północna;
 • Wykonywanie warstwy mrozoochronnej na poszerzeniu jezdni głównej strona północna i południowa od km 70+750 do km 71+533 – kontynuacja prac;
 • Wykonanie podłoża pod pobocze umocnione kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie od km 61+200 do km 66+300;
 • Wykonanie robót brukarskich (wykonanie krawężnika kamiennego) – pierścień zewnętrzny i wewnętrzny ronda – węzeł Luboszów;
 • Wykonanie robót brukarskich (ułożenie ścieku muldowego wraz z umocnieniem skarp betonową płytką chodnikową) – umocnienie rowów elementami betonowymi) od km 63+892 do km 63+960;
 • Humusowanie pasa dzielącego – km 50+000 do km 52+000, oraz od km 63+100 do km 69+220 – kontynuacja robót;
 • Humusowanie nasypu na najeździe do obiektu PZ-39a strona południowa oraz północna – zakończenie robót;
 • Humusowanie nasypu na najeździe do obiektu PZ-40a strona południowa oraz północna – kontynuacja robót;
 • Uszczelnienie i humusowanie rowów: km 67+400 do 69+000 – kontynuacja robót;
 • Humusowanie terenów płaskich poza granicami robót ziemnych km 68+200 – km 69+200 – kontynuacja robót;
 • Mulczowanie terenu pod kanał technologiczny strona północna km 60+880,00 – km 63+150 pod studnie [SKR-2 701] – [SKR-2 727] – zakończenie robót;
 • Montaż siatki dogęszczającą strona południowa oraz północna kontynuacja robót;
 • Montaż siatki dogęszczającej strona północna – kontynuacja robót;
 • Wykonanie ogrodzenia autostradowego wolnostojącego – rozpoczęcie robót;
 • Wykonanie płotków herpetologicznych po stronie północnej – rozpoczęcie robót;

2.

Mostowa

 • PZ-40a:  montaż zbrojenia i szalunku sekcji S3-S5 poprzecznic, wezgłowi i segmentów płyty ustroju; betonowanie segmentów wezgłowi i poprzeczni sekcji S3-S5 oraz płyty pomostu sekcji S3-S4
 • MA-44: montaż zbrojenia i betonowanie fundamentów podpór P1 i P3; montaż szalunku i zbrojenia przyczółka P1
 • PZ-45a: prace przygotowawcze do realizacji izolacji z papy termozgrzewalnej płyty ustroju.
 • PZ-47b: montaż belek prefabrykowanych ustroju nośnego sekcji S1-S2; montaż zbrojenia i deskowania oraz betonowanie sekcji S5 płyty ustroju płyty ustroju nośnego; montaż zbrojenia i szalunku sekcji S1 i S2 poprzecznic, wezgłowi i płyty ustroju.
 • PZ-55: roboty przygotowawcze do realizacji izolacji papy termozgrzewalnej

  3.

Inżynieria ruchu

 • Opracowywanie projektów COR wraz z procedurą zatwierdzenia dokumentacji,
 • Wprowadzenie COR zgodnie z zatwierdzeniem 164/4081/2021 z dnia 10.06.2021 rok o nazwie: Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w ciągu drogi krajowej nr 18 na odcinku od km 55+700 do km 69+260 realizowanego w ramach inwestycji: Budowa autostrady A18, odcinek granica woj. Lubuskiego i dolnośląskiego – węzeł „GOLNICE” od km 50+000 do km 71+533;
 • Wprowadzenie COR zgodnie z zatwierdzeniem 4081/181/2022 z dnia 09.12.2022 rok oraz 319/4081/2022 z dnia 08.12.2022 rok o nazwie: Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót związanych z kolumnami alarmowymi, kanalizacja oraz przejazdami awaryjnymi w ciągu drogi krajowej nr 18 – KOLUMNA I w km 51+950 oraz KOLUMNA II w km 53+500 realizowanego w ramach inwestycji: Budowa autostrady A18, odcinek granica woj. Lubuskiego i dolnośląskiego – węzeł „GOLNICE” od km 50+000 do km 71+533;

4.

Pozostałe branże

 • Humusowanie zbiorników,
 • Regulacja kratek wpustów kanalizacji deszczowej;
 • Włączenie studni SR142/06 wraz z redukcjami na kanale KD-142;
 • Wykonanie zasypki oraz podłoża – kanał technologiczny odc. S[573]-S[574]; odc. S[574]-S[575]; odc. S[575]-S[576]; odc. S[586]-S[585]; odc. S[587]-S[586]; odc. S[587]-S[588]; odc. S[588]-S[589]; odc. S[589]-S[590]; odc. S[592]-S[593]; odc. S[613]-S[614];  odc. S[641]-S[642]; odc. S[642]-S[643]; odc. S[645]-S[646]; odc. S[646]-S[647]; odc. S[647]-S[648]; odc. S[648]-S[649]; odc. S[649]-S[650]; odc. S[651]-S[652]; odc. S[652]-S[653];
 • Wykonanie zasypki oraz podłoża – studnia kablowa – S[586]; S[588]; S[589]; S[590]; S[611]; S[613]; S[574]; S[575]; S[592]; S[585]; S[588]; S[589]; S[593]; S[652];
 • Wykonanie linii kablowej oświetlenia łącznica południowa węzła Luboszów – kontynuacja prac;
 • Wykonanie linii kablowej oświetlenia łącznica południowa węzła Luboszów – kontynuacja prac;
 • Wykonanie linii kablowej oświetlenia pas dzielący węzła Luboszów – rozpoczęcie prac;

5.

Nadzory

 • nadzór przyrodniczy zakończony raportem za m-c luty,
 • nadzór archeologiczny zakończony raportem za m-c luty

6.

Inne

 • ofertowanie i kontraktacja robót,
 • weryfikacja otrzymanej Dokumentacji Projektowej, kontynuacja przeglądu Dokumentacji Projektowej i zgłaszanie dalszych spostrzeżeń / uwag i wniosków o uzupełnienie braków / wyjaśnienie rozbieżności,
 • opracowywanie Dokumentów Wykonawcy (wnioski materiałowe, zgłoszenia PZJ, projekty technologiczne).