Raport miesięczny – marzec 2023

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu i szczelności ogrodzenia
 • Przekazanie do uzgodnień projektu czasowej organizacji ruchu – przełożenie ruchu na obie nitki na wewnętrzny pas jezdni na odcinku 38+500 – 50+000.

Roboty drogowe i zieleń

 • Roboty ziemne (nasypy) – PZ-36a
 • Rozbiórka barier stalowych – w ok 38+500 – 41+000
 • Humusowanie skarp i rowów – w km 35+500 – 37+000
 • Humusowanie obiektu PZ-35a (w trakcie)
 • Ułożenie ścieku skarpowego – w km 37+750 – 38+000
 • Ułożenie ścieku trójkątnego (w miejscu występowania) – w km 37+700 – 47+500
 • Zabudowa studzienek w ścieku trójkątnym – w km 33+700 – 47+500
 • Umocnienie rowów elementami betonowymi (w miejscu występowania) – w km 36+000 – 38+000, pod obiektami PZ-35a i PZ-36a po stronie północnej
 • Montaż barier stalowych w pasie rozdziału – w km 39+500 – 45+000
 • Nasyp w poboczu (GWN) – w km 35+500 – 42+500
 • Umocnienie poboczy kruszywem łamanym – w km 35+500 – 42+500
 • Podbudowa z kruszywa łamanego – w km 37+790 – 37+910
 • Montaż ogrodzenia autostradowego (uzupełnienia przy zbiornikach)
 • Montaż bram i furtek
 • Podbudowa z kruszywa na drogach serwisowych
 • Podbudowa z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności – w km 35+460 – 35+507, w km 35+685 – 35+728 oraz w km 35+745 – 35+790
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności – w km 35+685 – 35+728 oraz w km 35+745 – 35+790

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Wykonanie obruków stożka podpora P1‎
 • Obiekt WA-31
  • Ułożenie schodów prefabrykowanych na skarpie
 • Obiekt MA-33
  • Brak prac w bieżącym okresie sprawozdawczym
 • Obiekt PZ-35a
  • Ułożenie schodów prefabrykowanych na skarpach
  • Ułożenie ścieku skarpowego
  • Ułożenie ścieku trójkątnego
  • Ułożenie krawężnika przy ścieku trójkątnym
  • Rozpoczęcie humusowanie
 • Obiekt PZ-36a
  • Zasypka konstrukcji stalowej ETAP II

Roboty branżowe

 • BRAK PRAC
Rodzaj wykonywanych robót Zaawansowanie procentowe wykonanych robót w bieżącym okresie rozliczeniowym 
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 1,8%
DZIAŁ OGÓLNY
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 0,2%
Roboty ziemne 2,8%
Roboty wykończeniowe 5,8%
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 9,6%
Zieleń drogowa 13,2%
ROBOTY MOSTOWE  
Obiekt WA-30 0,9%
Obiekt WA-31 0,9%
Obiekt MA-33 0,5%
Obiekt PZ-35a 1,3%
Obiekt PZ-36a 0,1%
ROBOTY BRANŻOWE  
Oświetlenie drogowe 21,0%
Telekomunikacja 7,7%