Raport miesięczny – marzec 2023

Lp. Branża Opis wykonanych prac

1.

Drogowa
 • Wykonanie wykopów wraz z plantowaniem rowów na odcinkach ze zmianą niwelety rowów – kontynuacja robót;
 • Roboty ziemne – wykonanie wykopów pod warstwy konstrukcyjne kolumn alarmowych w km 51+950, km 53+550, km 55+200 oraz w km 56+460;
 • Roboty ziemne – wykonanie górnej warstwy nasypu pod warstwy konstrukcyjne kolumn alarmowych w km 51+950, km 53+550, km 55+200 oraz w km 56+460;
 • Wykonanie dylatacji na nawierzchni drogi głównej  od km 50+000 do km 69+220 – rozpoczęcie robót;
 • Montaż barier stalowych na długości pasa dzielącego od km 61+200 do km 69+088 – rozpoczęcie robót;
 • Wykonywanie warstwy mrozoochronnej na poszerzeniu jezdni głównej strona północna i południowa od km 70+750 do km 71+533 – zakończenie robót;
 • Wykonanie podłoża pod pobocze umocnione kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie – kontynuacja robót;
 • Wykonanie podbudowy z chudego betonu C5/6 na poszerzeniu istniejącej jezdni od km 70+750 do km 71+533 strona południowa i północna – rozpoczęcie robót;
 • Wykonanie podbudowy pomocniczej z KŁSM pod kolumny alarmowe w km 51+950, km 53+550, km 55+200 oraz w km 56+460;
 • Wykonanie robót brukarskich (ułożenie ścieku trójkątnego) wraz z wykonaniem obruku wpustów deszczowych – kontynuacja robót;
 • Wykonanie robót brukarskich (ułożenie ścieku muldowego wraz z umocnieniem skarp betonową płytką chodnikową) – umocnienie rowów elementami betonowymi – kontynuacja robót;
 • Humusowanie pasa dzielącego – km 50+000 do km 52+000, oraz od km 63+100 do km 69+220 – zakończenie robót;
 • Humusowanie nasypu na najeździe do obiektu PZ-45a strona południowa oraz północna – kontynuacja robót;
 • Uszczelnienie i humusowanie rowów: km 66+300 do 69+000 – kontynuacja robót;
 • Humusowanie terenów płaskich poza granicami robót ziemnych km 68+200 – km 69+200 – kontynuacja robót;
 • Montaż siatki dogęszczającej strona północna oraz południowa – kontynuacja robót;
 • Wykonanie płotków herpetologicznych po stronie północnej – kontynuacja robót;
 • Wykonanie ogrodzenia autostradowego wolnostojącego – kontynuacja robót;
 • Mulczowanie terenu pod kanał technologiczny strona północna km 60+880 – km 61+100 pod studnie [SKR-2 701] – [SKR-2 704] – zakończenie robót;
 • Montaż barier stalowych na długości odcinka pasa dzielącego od km 65+609 do km 66+633, od km 66+844 do km 67+096 oraz od km 67+824 do km 69+088;

2.

Mostowa
 • MA-44:  montaż zbrojenia i szalunków korpusów i skrzydeł przyczółków P1 i P3 i zabetonowanie przyczółków P1 i P3
 • PZ-45a: prace przygotowawcze do realizacji izolacji z papy termozgrzewalnej płyty ustroju.
 • PZ-47b:  montaż zbrojenia i szalunków i zabetonowanie płyty ustroju segmenty S1 i S2.
 • PZ-55: realizacji izolacji papy termozgrzewalnej.
 • PZ-40a:  montaż prefabrykowanych belek ustroju nośnego – segmenty 1 i 2, betonowanie płyty ustroju segmentu 5, montaż zbrojenia i szalunków wezgłowi i poprzecznic segmenty 1 i 2 i zabetonowanie elementów, montaż zbrojenia płyty ustroju segment 2,

  3.

Inżynieria ruchu
 • Opracowywanie projektów COR wraz z procedurą zatwierdzenia dokumentacji,
 • Wprowadzenie COR zgodnie z zatwierdzeniem 164/4081/2021 z dnia 10.06.2021 rok o nazwie: Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w ciągu drogi krajowej nr 18 na odcinku od km 55+700 do km 69+260 dla wykonania robót wykończeniowych obiektu PZ-45A w km 58+910 strona południowa realizowanego w ramach inwestycji: Budowa autostrady A18, odcinek granica woj. Lubuskiego i dolnośląskiego – węzeł „GOLNICE” od km 50+000 do km 71+533;
 • Wprowadzenie COR zgodnie z zatwierdzeniem 4081/181/2022 z dnia 09.12.2022 rok oraz 319/4081/2022 z dnia 08.12.2022 rok o nazwie: Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót związanych z kolumnami alarmowymi, kanalizacja oraz przejazdami awaryjnymi w ciągu drogi krajowej nr 18 – KOLUMNA III w km 55+200 oraz KOLUMNA IV w km 56+460, realizowanego w ramach inwestycji: Budowa autostrady A18, odcinek granica woj. Lubuskiego  i dolnośląskiego – węzeł „GOLNICE” od km 50+000 do km 71+533;

4.

Pozostałe branże
 • Humusowanie zbiorników,
 • Regulacja kratek wpustów kanalizacji deszczowej;
 • Włączenie studni SR142/06 wraz z redukcjami na kanale KD-142;
 • Wykonanie odwodnienia liniowego: od km 51+435 do km 51+640 oraz od km 52+100 do km 52+550;
 • Wykonanie zasypki kanału technologicznego:
 • odc. S[590]-S[591]; odc. S[608]-S[608a]; odc. S[634]-S[635]; odc. S[636]-S[637]; odc. S[637]-S[638]; odc. S[638]-S[639]; odc. S[639]-S[640]; odc. S[640]-S[641]; odc. S[653]-S[643]; odc. S[643]-S[644]; odc. S[644]-S[645]; odc. S[647]-S[648]; odc. S[649]-S[648];   odc. S[650]-S[651]; odc. S[651]-S[652]; odc. S[652]-S[653]; odc. S[655]-S[656]; odc. S[702]-S[703]; odc. S[757]-S[758]; odc. S[758]-S[759]; odc. S[759]-S[760]; odc. S[760]-S[761];
 • Wykonanie zasypki i podłoża – studnia kablowa:  S[587]; S[591]; S[608]; S[608b]; S[635]; S[636]; S[637]; S[638]; S[639]; S[640];  S[643]; S[644]; S[645]; S[646]; S[647]; S[648]; S[649]; S[650]; S[651]; S[653]; S[654]; S[655]; S[656]; S[737b];
 • Wykonanie linii kablowej oświetlenia łącznica południowa węzła Luboszów – kontynuacja prac;
 • Wykonanie linii kablowej oświetlenia łącznica południowa węzła Luboszów – kontynuacja prac;
 • Wykonanie linii kablowej oświetlenia pas dzielący oraz łącznica węzła Luboszów – rozpoczęcie prac;

5.

Nadzory
 • nadzór przyrodniczy zakończony raportem za m-c marzec,
 • nadzór archeologiczny zakończony raportem za m-c marzec,

6.

Inne
 • ofertowanie i kontraktacja robót,
 • weryfikacja otrzymanej Dokumentacji Projektowej, kontynuacja przeglądu Dokumentacji Projektowej i zgłaszanie dalszych spostrzeżeń / uwag i wniosków o uzupełnienie braków / wyjaśnienie rozbieżności,
 • opracowywanie Dokumentów Wykonawcy (wnioski materiałowe, zgłoszenia PZJ, projekty technologiczne).