Raport miesięczny – listopad 2021

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Trwają uzgodnienia Tymczasowej Organizacji Ruchu:
  • COR12 – zabezpieczenie wyjazdów z budowy w rejonie obiektów mostowych
   PZ 35a i PZ 36a,
  • COR13 – zabezpieczenie robót przy budowie kanalizacji deszczowej
   w km 34+400 – 34+550.
 • Kontynuowano prace przygotowawcze placu pod magazyn kruszywa przy łącznicy węzeł Iłowa
 • Wykonano koszenie traw na stronie północnej

Roboty drogowe i zieleń

 • Rozbiórka nawierzchni betonowej i pobocza w km 35+540 – 35+710 oraz po stronie lewej w km 35+750 – 37+000 i w km 47+500 – 48+500.
 • Roboty ziemne (wykopy) po stronie lewej w km 47+500 – 48+500 i w km 38+500 – 39+500.
 • Roboty ziemne (nasypy, w trakcie) – PZ-36a strona północna i południowa oraz PZ-35a strona północna.
 • Warstwa ulepszonego podłoża po stronie lewej w km 33+760 – 35+100 i w km 38+500 – 41+150 oraz po stronie prawej w km 37+200 – 37+400.
 • Kruszenie materiału z rozbiórki nawierzchni betonowej.
 • Zdjęcie warstwy humusu – zjazd publiczny do stacji Orlen.

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Wykonanie betonowania korpusu podpory P1
  • Wykonanie betonowanie skrzydełka podpory P1 oraz P2
  • Ułożenie belek prefabrykowanych typu „kujan”
  • Wykonanie wsporników roboczych pod betonowanie UN
  • Rozpoczęcie prac zbrojarskich UN
 • Obiekt WA-31
  • Ułożenie belek prefabrykowanych typu „kujan”
  • Przygotowanie UN do betonowania
 • Obiekt MA-33
  • Wykonanie betonowania korpusu wraz z skrzydełkiem podpory P3
 • Obiekt PZ-35a
  • Wykonanie wykopów podpory P1
  • Wykonanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu podpory P1
  • Częściowe skucie głowic pali prefabrykowanych
  • Wykonanie badania próbnego statycznego pali prefabrykowanych
  • Zakończenie montażu konstrukcji z blachy falistej strona południowa
 • Obiekt PZ-36a
  • Wykonanie montażu konstrukcji z blachy falistej strona południowa
  • Odkopywanie głowic pali prefabrykowanych

Roboty branżowe

 • KANALIZACJA DESZCZOWA I ZBIORNIKI
  • Budowa zbiornika nr 45 – budowa zbiornika, uszczelnieni i umocnienie dna i zbiornika
  • Budowa zbiornika nr 43 – roboty ziemne, uszczelnienie i umocnienie dna i skarp zbiornika.
  • Budowa zbiornika nr 41 – roboty ziemne,
  • Budowa zbiornika nr 40 – roboty ziemne, uszczelnieni i umocnienie dna i skarp zbiornika.
  • Budowa zbiornika nr 39 – roboty ziemne,
 • ENERGETYKA
  • Przebudowa linii WN 110 kV Linia S – 318 Jankowa Żągańska – Bolesławiec w km 36+100, 45+550, Linia S – 318
 • TELETECHNIKA
  • Budowa kanalizacji teletechnicznej  średnicy 110, km 46+600 – 47+500, 49+000 – 50+000(bez studni)
Zaawansowanie procentowe postępu prac
Opis planowanych do wykonania robót  wykonano w okresie rozliczeniowym
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 5,6%
DZIAŁ OGÓLNY  
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 11,6%
Roboty ziemne 4,8%
Podbudowy 1,0%
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 0,0%
ROBOTY MOSTOWE  
Obiekt WA-30 33,3%
Obiekt WA-31 14,2%
Obiekt MA-33 1,9%
Obiekt PZ-35a 3,0%
Obiekt PZ-36a 28,3%
ROBOTY BRANŻOWE  
Kanalizacja deszczowa 2,8%
Zbiorniki retencyjne 4,6%
Przebudowa i budowa linii SN 0,0%
Przebudowy linii WN 11,9%
Telekomunikacja 5,2%