Raport miesięczny – listopad 2021

Lp. Branża Opis wykonanych prac
1. Drogowa
 • rozbiórka nawierzchni betonowej jezdni głównej wraz z opaską bitumiczną w km 53+000 – 55+700 oraz 65+000 – 69+000,
 • roboty ziemne 54+600 – 58+700, 61+200 – 63+000, 67-69, zbiorniki ZE67 i ZE68,
 • nasypy 62+500 – 65+000,
 • stabilizacja 50+600 – 51+400, 52+200 – 53+000, 60+200 – 61+000, 62+700 – 63+000,
 • kruszenie materiału z rozbiórki nawierzchni jezdni drogi głównej – węzeł Golnice
 • kruszenie materiału z rozbiórki podbudowy opasek bitumicznych z chudego betonu: km 59+000.00 oraz 65+500.00
 • wykonywanie dróg i placów tymczasowych
 • rozbiórka barier stalowych, oznakowania pionowego, urządzeń BRD, ogrodzeń
 • ogrodzenia tymczasowe,
2. Mostowa
 • WA 39 wykop pod beton i beton wyrównawczy, zbrojenie i betonowanie fundamentu P2,
 • PZ 39a wykop pod beton wyrównawczy i ułożenie betonu P1, P2, skucie pali P1, P2 i P3, zbrojenie fundamentu P2 oraz próbne obciążenie statyczne P2, P3
 • PZ40a – nasypy
 • MA 44 rozbiórki podpór P1 i P3, wyciąganie larsenów P1, P2 i P3, palowanie P1
 • PZ 45a platforma i nasyp pod fundament P1,
 • WA47 rozbiórka 3. etap, wykop (odmienne warunki gruntowe),
 • PZ47b obniżenie platformy i palowanie P1 i P2
 • WD53 zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu P1,
 • PZ55 nasyp pod fundament podpór P1 i P2, palowanie P1 i P2
  3. Inżynieria ruchu
 • opracowywanie projektów COR wraz z procedurą zatwierdzenia dokumentacji,
4. Pozostałe branże
 • umocnienia płytami ażurowymi skarp i dna zbiorników ZE- 53, 54, 57, 65, 66, 67, 68,
 • przebudowa kolizji elektroenergetycznej w rejonie WD53 i PZ55,

Wykonawca nie rozpoczął zaplanowanych w programie Robót:

 • Przebudowa sieci SN w km 54+550 oraz w km 55+000,
 • Zasilanie MOP Świętoszów i węzła Golnice,
5. Nadzory
 • nadzór przyrodniczy zakończony protokołem za m-c listopad,
 • rozpoznanie saperskie,
 • nadzór archeologiczny,
6. Inne
 • ofertowanie i kontraktacja robót,
 • weryfikacja otrzymanej dokumentacji projektowej, kontynuacja przeglądu dokumentacji projektowej i zgłaszanie dalszych spostrzeżeń/uwag i wniosków o uzupełnienie braków/ wyjaśnienie rozbieżności,
 • prace kameralne w zakresie ustalenia i przygotowania zapleczy budowy, zaplecza pod wytwórnię, place składowe,
 • opracowywanie Dokumentów Wykonawcy (wnioski materiałowe, zgłoszenia PZJ, projekty technologiczne).
 • wykonywanie modeli projektowych robót ziemnych