Raport miesięczny – październik 2021

Lp. Branża Opis wykonanych prac
1. Drogowa
 • rozbiórka nawierzchni betonowej jezdni głównej wraz z opaską bitumiczną w km 54+550 -55+700 str. prawa, 55+700-58+700 str. lewa, 61+200-64+400 str. l., 65+525-69+200 str. p.
 • roboty ziemne 50+550-53+000, 54+550-58+700, 61+200-66+400, 65+525-67+800,
 • stabilizacja 50+000-50+800 (WA39), 59+150-60+850,
 • kruszenie materiału z rozbiórki nawierzchni jezdni drogi głównej – węzeł Golnice
 • kruszenie materiału z rozbiórki podbudowy opasek bitumicznych z chudego betonu: km 59+000.00 oraz 65+500.00
 • wykonywanie dróg i placów tymczasowych
 • rozbiórka barier stalowych, oznakowania pionowego, urządzeń BRD,
 • ogrodzenia tymczasowe,
2. Mostowa
 • WA 39 wykop pod beton wyrównawczy oraz ułożenie betonu wyrównawczego,
 • PZ 39a wykop pod beton wyrównawczy P2 i P3 oraz ułożenie betonu wyrównawczego P3,
 • PZ 40a nasyp pod fundament P1, palowanie pod podporą P1 i P2,
 • MA 44 kotwy podpory P1, montaż belek oczepowych P1 i P3, sprężanie kotew P1 i P3
 • PZ 45a platforma robocza oraz nasyp pod palowanie przy podporze P1 i P2,
 • WA47 drugi rząd kotew
 • WD53 chudy beton P1
 • PZ55 platformy oraz nasyp pod fundament podpór P1 i P2
  Inżynieria ruchu
 • opracowywanie projektów COR wraz z procedurą zatwierdzenia dokumentacji,
 • montaż tabliczek hektometrowych, czasowych,
 • dostawa i montaż separatorów ruchu,
4. Pozostałe branże
 • odhumusowanie zbiorników ZE- 51, 52, 53, 54, 60, 61, 62, 63,65 ,66, 67 z drogami dojazd.
 • roboty ziemne pod zbiorniki ZE-51, 5257, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
 • umocnienia płytami ażurowymi skarp i dna zbiorników ZE- 56, 60, 61
 • Wykonawca nie rozpoczął zaplanowanych w programie Robót:
  • Przebudowa sieci SN w km 54+550 oraz w km 55+000
  • Zasilanie MOP Świętoszów i węzła Golnice
 • Brak zatwierdzonych Dokumentacji Projektowych oraz porozumień i umów z gestorami sieci umożliwiających realizację Robót
5. Nadzory
 • nadzór przyrodniczy zakończony protokołem za m-c październik,
 • inwentaryzacja ornitologiczno – chiropterologiczna drzew przeznaczonych do wycinki,
 • rozpoznanie saperskie,
 • nadzór archeologiczny,
6. Inne
 • ofertowanie i kontraktacja robót,
 • weryfikacja otrzymanej dokumentacji projektowej, kontynuacja przeglądu dokumentacji projektowej i zgłaszanie dalszych spostrzeżeń / uwag i wniosków o uzupełnienie braków / wyjaśnienie rozbieżności,
 • prace kameralne w zakresie ustalenia i przygotowania zapleczy budowy, zaplecza pod wytwórnię, place składowe,
 • opracowywanie Dokumentów Wykonawcy (wnioski materiałowe, zgłoszenia PZJ, projekty technologiczne).
 • wykonywanie modeli projektowych robót ziemnych