Raport miesięczny – lipiec 2023

Lp. Branża Opis wykonanych prac
1. Drogowa
 • Roboty rozbiórkowe – rozbiórka konstrukcji istniejącej nawierzchni drogi powiatowej nr 2271D – Etap II – zakończenie robót;
 • Wykonanie wykopów wraz z plantowaniem rowów na odcinkach ze zmianą niwelety rowów – zakończenie robót;
 • Roboty ziemne – wykonanie wykopów/nasypów pod warstwy konstrukcyjne kolumn alarmowych  oraz zjazdów pożarowych  – kontynuacja robót;
 • Roboty ziemne – wykonanie górnej warstwy nasypu pod warstwy konstrukcyjne kolumn alarmowych – kontynuacja robót;
 • Wykonanie podłoża pod pobocze umocnione kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie – kontynuacja robót;
 • Montaż barier stalowych na długości pasa dzielącego – kontynuacja robót;
 • Montaż barier stalowych skrajnych na długości poboczy – kontynuacja robót;
 • Montaż barier betonowych na długości pasa dzielącego przy obiektach mostowych  –  zakończenie robót przy podporze P-2 obiektu PZ-39A;
 • Wykonanie podbudowy pomocniczej z KŁSM pod kolumny alarmowe oraz podbudowy zasadniczej z KŁSM na zjazdach pożarowych – kontynuacja robót;
 • Wykonanie podbudowy z chudego betonu pod konstrukcję kolumn alarmowych – kontynuacja robót;
 • Roboty nawierzchniowe – wykonanie warstw ścieralnej SMA11 – MOP „Świętoszów” łącznica nr 1 oraz łącznica nr 2;
 • Roboty nawierzchniowe – wykonanie nawierzchni zjazdów pożarowych z betonowych płyt drogowych;
 • Wykonanie robót brukarskich (ułożenie ścieku muldowego wraz z umocnieniem skarp płytką chodnikową) – umocnienie rowów elementami betonowymi – kontynuacja robót;
 • Wykonanie robót brukarskich (nawierzchnia z kostki kamiennej ) wraz z wykonaniem obruku studni teletechnicznych kolumn alarmowych – kontynuacja robót;
 • Wykonanie robót brukarskich (nawierzchnia z kostki betonowej ) na długości ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 297 – zakończenie robót;
 • Wykonanie robót brukarskich (opaska z kostki kamiennej) wraz z ustawieniem opornika betonowego na ławie betonowej z oporem w km 70+932 do km 71+533 jezdnia południowa – rozpoczęcie robót;
 • Humusowanie nasypu na najeździe do obiektu PZ-39A, PZ-40a, PZ-45a, PZ-47b i PZ-55 strona południowa oraz północna – kontynuacja robót;
 • Uszczelnienie i humusowanie rowów: km 61+000 do 63+500 oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej DW297 – kontynuacja robót;
 • Humusowanie pasa dzielącego: km 69+200 do71+533 – kontynuacja robót;
 • Humusowanie terenów płaskich poza granicami robót ziemnych km 50+000 – km 69+200 oraz od km 70+750 do km 71+533 – kontynuacja robót;
 • Montaż siatki dogęszczającej oraz płotków herpetologicznych – kontynuacja robót;
 • Wykonanie ogrodzenia autostradowego wolnostojącego – kontynuacja robót;
 • Montaż bram wraz z krawężnikami oraz uszczelnieniami gumowymi;
 • Montaż nowych bram i furtek w ogrodzeniu autostradowym – kontynuacja robót;
 • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych na najściach na przejścia dla zwierząt PZ-40A, PZ-45a, PZ-47b praz PZ-55 – kontynuacja robót;
 • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych na obiektach mostowych WA-39, WA-47, MA-44, MA-51 oraz WA-52 – kontynuacja robót;
 • Montaż słupków, kratownic oraz konstrukcji wsporczych pod projektowane oznakowanie znaków pionowych oraz tablic kierujących – rozpoczęcie robót;
 • Roboty przygotowawcze wraz z wykonaniem oznakowania poziomego strukturalnego typu dropline – rozpoczęcie robót;
2. Mostowa
 • WA-39: realizacja zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych; montaż barier energochłonnych, montaż wypełnień  ekranu przeciwolśnieniowego.
 • PZ-39a: realizacja zasypki konstrukcji z blach falistych.
 • PZ-40a: realizacja zasypki z gruntu przepuszczalnego wezgłowi/podpór; montaż geomembrany ustroju nośnego wraz z zasypką.
 • MA-44: betonowanie ustroju nośnego; pielęgnacja betonu ustroju; realizacja sprężenia podłużnego i poprzecznego ustroju nośnego; demontaż szalunku i rusztowania ustroju; prace przygotowawcze do realizacji izolacji z papy termozgrzewalnej.
 • PZ-45a: realizacja zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych; ułożenie ścieku trójkątnego na płycie pomostu; ułożenie warstwy ziemi roślinnej na płycie pomostu; montaż stóp fundament. ekranów przeciwolśnieniowych.
 • WA-47: montaż barier energochłonnych, montaż wypełnień  ekranu przeciwolśnieniowego.
 • PZ-47b: realizacja zabezpieczenia antykorozyjnego podpór; ułożenie warstwy ziemi roślinnej na płycie pomostu; ułożenie ścieku trójkątnego na płycie pomostu; montaż stóp fundament. ekranów przeciwolśnieniowych.
 • MA-51. WA-52 (istniejące): montaż systemu barier ochronnych, montaż ekranów przeciwolśnieniowych.
 • WD-53: wykonanie ścieku przykrawężnikowego płyty pomostu; montaż poręczy schodów skarpowych.
 • PZ-55:.realizacja ścieku trójkątnego na płycie pomostu; montaż stóp ekranów przeciwolśnieniowych.
3. Inżynieria ruchu
 • Opracowywanie projektów COR wraz z procedurą zatwierdzenia dokumentacji:
  • Projekt COR w zakresie skierowania ruchu na pas szybki na jezdni północnej i południowej dla wykonania robót wykończeniowych na całej długości inwestycji z wyłączeniem odcinka Luboszów MA-44 – realizowane w ramach inwestycji: Budowa autostrady A18, odcinek granica woj. Lubuskiego i dolnośląskiego – węzeł „GOLNICE” od km 50+000 do km 71+533.
  • Projekt COR w zakresie skierowania ruchu na pas szybki na jezdni północnej i południowej dla wykonania robót wykończeniowych na odcinku połączenia odcinka 3 z odcinkiem 4 od 48+358 do km 50+254 – realizowane w ramach inwestycji: Budowa autostrady A18, odcinek granica woj. Lubuskiego i dolnośląskiego – węzeł „GOLNICE” od km 50+000 do km 71+533.
4. Pozostałe branże
 • Kanalizacja teletechniczna:
  • wykonanie wymiany gruntu (przejście przez obiekt PZ-47b);
  • wykonanie zasypki kanału technologicznego – odc. S[737]-S[738]; odc. S[738]-S[739], osc. S[739]-S[740]; odc. S[740]-S[741];
  • regulacja, obróbka studni od kolumn alarmowych;
  • obiekt MA-51 – wykonanie podwieszenia (alpiniści);
 • Oświetlenie:
  • wykonanie wykopu, ułożenie bednarki i kabla YAKY 5 x 35 mm2 w rurach arota fi  75 – Węzeł Golnice;
  • montaż fundamentów – Węzeł Golnice;
  • prace oświetleniowe (Węzeł Golnice) – obwód nr 21 (w str. Bolesławca):
  • prace oświetleniowe (Węzeł Golnice) – montaż słupów w pasie rozdziału;
 • Zasilanie:
  • montaż uziomów MOP Świętoszów;
  • montaż uziomów kolizja 55+400;
  • montaż uziomów słup odgałęźny Węzeł Luboszów;
  • montaż uziomów stacja transformatorowa Węzeł Golnice;
 • Kanalizacja deszczowa:
  • regulacja studzienek drenarskich (montaż kratek, profilowanie wysokościowe elementów, zabetonowanie);
 • montaż umocnienia wylotów kanalizacyjnych;
5. Nadzory
 • nadzór przyrodniczy zakończony raportem za m-c lipiec,
 • nadzór archeologiczny zakończony raportem za m-c lipiec,
6. Inne