Raport miesięczny – sierpień 2023

Lp. Branża Opis wykonanych prac
1. Drogowa
 • Rozbiórka barier stalowych – odcinek od km 50+000 do km 70+650 strona północna i południowa wraz z łącznicami węzła Golnice – kontynuacja robót;
 • Roboty ziemne – wykonanie wykopów/nasypów pod warstwy konstrukcyjne kolumn alarmowych  oraz zjazdów pożarowych  – zakończenie robót;
 • Roboty ziemne – wykonanie górnej warstwy nasypu pod warstwy konstrukcyjne kolumn alarmowych – zakończenie robót;
 • Wykonanie podłoża pod pobocze umocnione kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie – kontynuacja robót;
 • Montaż barier stalowych na długości pasa dzielącego – kontynuacja robót;
 • Montaż barier stalowych skrajnych na długości poboczy – kontynuacja robót;
 • Montaż barier betonowych na długości pasa dzielącego przy obiektach mostowych  –  zakończenie robót przy podporze P-2 obiektu PZ-39A – rozpoczęcie robót przy podporze P2 obiektu WD-53;
 • Wykonanie podbudowy pomocniczej z KŁSM pod kolumny alarmowe oraz podbudowy zasadniczej z KŁSM na zjazdach pożarowych – zakończenie robót;
 • Wykonanie podbudowy z chudego betonu pod konstrukcję kolumn alarmowych – zakończenie robót;
 • Roboty nawierzchniowe – wykonanie warstw ścieralnej AC-11S  – rondo;
 • Roboty nawierzchniowe – wykonanie nawierzchni zjazdów pożarowych z betonowych płyt drogowych – zakończenie robót;
 • Umocnienie skarp rowu w miejscu wysięków wód gruntowych narzutem kamiennym 80-150mm na odcinku od km 61+740 do km 62+000 – rozpoczęcie robót;
 • Wykonanie robót brukarskich (ułożenie ścieku muldowego wraz z umocnieniem skarp płytką chodnikową) – umocnienie rowów elementami betonowymi – kontynuacja robót;
 • Wykonanie robót brukarskich (nawierzchnia z kostki kamiennej ) wraz z wykonaniem obruku studni teletechnicznych kolumn alarmowych – kontynuacja robót;
 • Wykonanie robót brukarskich (opaska z kostki kamiennej) wraz z ustawieniem opornika betonowego na ławie betonowej z oporem w km 70+932 do km 71+533 jezdnia południowa – zakończenie robót;
 • Humusowanie nasypu na najeździe do obiektu PZ-39A, PZ-40a, PZ-45a, PZ-47b i PZ-55 strona południowa oraz północna – kontynuacja robót;
 • Uszczelnienie i humusowanie rowów: od km 61+000 do 63+500, od km 70+750 do km 71+533 oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej DW297 – kontynuacja robót;
 • Humusowanie pasa dzielącego: km 69+200 do71+533 – kontynuacja robót;
 • Humusowanie terenów płaskich poza granicami robót ziemnych km 50+000 – km 69+200 oraz od km 70+750 do km 71+533 – kontynuacja robót;
 • Montaż siatki dogęszczającej oraz płotków herpetologicznych – kontynuacja robót;
 • Wykonanie ogrodzenia autostradowego wolnostojącego – kontynuacja robót;
 • Montaż bram wraz z krawężnikami oraz uszczelnieniami gumowymi;
 • Montaż nowych bram i furtek w ogrodzeniu autostradowym – kontynuacja robót;
 • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych na najściach przejścia dla zwierząt PZ-39A, PZ-40A, PZ-45a, PZ-47b praz PZ-55 – kontynuacja robót;
 • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych na obiektach mostowych WA-39, WA-47, MA-44, MA-51 oraz WA-52 – kontynuacja robót;
 • Montaż słupków, kratownic oraz konstrukcji wsporczych pod projektowane oznakowanie znaków pionowych oraz tablic kierujących – kontynuacja robót;
 • Roboty przygotowawcze wraz z wykonaniem oznakowania poziomego strukturalnego typu dropline – kontynuacja robót;
 • Montaż barier betonowych na długości pasa dzielącego przy obiekcie mostowym WD-53 –  rozpoczęcie robót;
 • Humusowanie nasypu na najeździe do obiektu PZ-39A, PZ-40a, PZ-45a, PZ-47b i PZ-55 strona południowa oraz północna – kontynuacja robót;
 • Uszczelnienie i humusowanie rowów: km 61+000 do 63+500 oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej DW297 – zakończenie robót;
 • Uszczelnienie i humusowanie rowów: km 70+650 do 71+533 jezdnia północna i południowa oraz węzeł Luboszów – rozpoczęcie robót;
 • Humusowanie pasa dzielącego: km 69+200 do71+533 – zakończenie robót;
2. Mostowa
 • PZ-39a – szalowanie, zbrojenie i betonowanie gzymsu str. Pd-Zach. Pd. Wsch.; realizacja zasypki konstrukcji z blach falistych; montaż geomembrany na zasypce konstrukcji;
 • PZ-40a – ułożenie warstwy ochronnej izolacji płyty pomostu; realizacja zsypki geomemebrany płyty pomostu; realizacja antykorozji powierzchni betonowych; montaż stóp ekranów przeciwolśnieniwych
 • PZ-45a – realizacja antykorozji powierzchni betonowych;  montaż stóp ekranów przeciwolśnieniowych;
 • PZ-47b – montaż ścieków skarpowych; montaż stóp i słupów ekranów przeciwolśnieniwych; układanie warstwy ziemi roślinnej, montaż schodów skarpowych,
 • MA-44 – ścianka zapleczna na podporze P3 i P1, iniekcja kanałów sprężenia podłużnego prace przygotowawcze do realizacji izolacji z papy termozgrzewalnej; demontaż szalunku i rusztowania ustroju nośnego, montaż urządzeń dylatacyjnych; układnie krawężnika mostowego, zbrojenie kap chodnikowych, betonowanie segmentu kapy chodnikowej; zasypka podpory P1 i P3;
 • PZ-55 – montaż ścieków trójkątnych na płycie pomost;
 • MA-51 (most na Bobrze) – montaż systemu barier ochronnych; montaż ekranów przeciwolśnieniowych;
3. Inżynieria ruchu
 • Wdrożenie COR zgodnie z zatwierdzeniem 4081/142/2023 z dnia 26.07.2023 w zakresie rozdzielenia ruchu na jezdnię północną i południową wraz z zabezpieczeniem robót wykończeniowych na odcinku od km 48+358.00 do km 50+254.00 – realizowanych w ramach inwestycji: Budowa autostrady A18, odcinek granica woj. Lubuskiego i dolnośląskiego – węzeł „GOLNICE” od km 50+000 do km 71+533.
 • Wdrożenie COR zgodnie z zatwierdzeniem 206/4081/2023 z dnia 21.07.2023 w zakresie przełożenia ruchu autostrady A18 na dwie jezdnie (na pasy szybkie) od km 54+100.00 do km 69+200.00 – realizowanych w ramach inwestycji: Budowa autostrady A18, odcinek granica woj. Lubuskiego i dolnośląskiego – węzeł „GOLNICE” od km 50+000 do km 71+533.
 • Wdrożenie COR zgodnie z zatwierdzeniem 206/4081/2023 z dnia 21.07.2023 w zakresie przełożenia ruchu autostrady A18 na dwie jezdnie (na pasy szybkie) od km 69+200.00 do km 70+650.00 – realizowanych w ramach inwestycji: Budowa autostrady A18, odcinek granica woj. Lubuskiego i dolnośląskiego – węzeł „GOLNICE” od km 50+000 do km 71+533.
 • Wprowadzenie COR zgodnie z zatwierdzeniem 163/4081/2021 z dnia 16.06.2021 rok o nazwie: Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu obiektu WD-53 w km 70+887 oraz 225/4081/2021 z dnia 26.07.2021 rok o nazwie: Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy obiektu PZ-55 w km 71+400 realizowanego w ramach inwestycji: Budowa autostrady A18, odcinek granica woj. Lubuskiego i dolnośląskiego – węzeł „GOLNICE” od km 70+650 do km 71+533;
4. Pozostałe branże
 • Kanalizacja teletechniczna:
  • regulacja, obróbka studni od kolumn alarmowych;
  • wykonanie podwieszenia (obiekt MA-51);
  • przejście przez obiekt – 678-680; 790-793;
  • montaż studni 711-716; 730-740;
  • prace teletechniczne – kolumny alarmowe przy Golnicach;
 • Oświetlenie:
  • montaż wysięgników wraz z oprawami na słupach – węzeł Luboszów;
  • montaż wysięgników wraz z oprawami na słupach – MOP „Świętoszów”;
  • montaż wysięgników wraz z oprawami na słupach – węzeł Golnice;
 • Zasilanie:
  • montaż uziomów węzeł Golnice;
  • opracowanie Instrukcji Współpracy Ruchowej i Przekazanie jej do Inżyniera
 • Kanalizacja deszczowa:
  • regulacja studzienek drenarskich (montaż kratek, profilowanie wysokościowe elementów, zabetonowanie);
  • montaż umocnienia wylotów kanalizacyjnych;
5. Nadzory
 • nadzór przyrodniczy zakończony raportem za m-c sierpień,
 • nadzór archeologiczny zakończony raportem za m-c sierpień,
6. Inne
 • opracowywanie dokumentacji powykonawczej
 • zgłoszenie do PIS Bolesławiec użytkowania obiektu WA-39 w zakresie województwa dolnośląskiego;
 • zgłoszenie do PIS i PSP Bolesławiec użytkowania obiektu WA-47;
 • zgłoszenie do PIS i PSP Bolesławiec odcinka od km 54+700 do km 70+500;
 • zgłoszenie do zasobów geodezyjnych map powykonawczych obiektów WA-47 i WD-53;