Raport miesięczny – lipiec 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Transport kruszyw oraz montaż wytwórni do nawierzchni betonowej na zapleczu przy łącznicy węzeł Iłowa,
 • Zatwierdzono Projekt COR16 – zabezpieczenie budowy kolumn alarmowych, wymiany barier ochronnych w pasie rozdziału,
 • Trwają uzgodnienia dotyczące Projektu COR17 – puszczenie ruchu przez odcinek II – trasa główna
  w km 33+760 do 35+500,
 • Trwają uzgodnienia dotyczące Projektu COR18 – zabezpieczenie robót ustawienia tablic ZZT
  w km 45+400,
 • Zatwierdzono Projekt Stałej Organizacji Ruchu,
 • Zakończenie montażu wytwórni do nawierzchni betonowej na zapleczu przy łącznicy węzeł Iłowa

Roboty drogowe i zieleń

 • Roboty ziemne (nasypy w trakcie) – PZ-35a i PZ-36a, Rondo DW 296, pobocza w km 33+760 – 35+400
 • Roboty ziemne (wykopy) – rowy w km 44+500 – 45+000
 • Profilowanie rowów w km 33+760 – 35+400
 • Warstwa mrozoochronna – przejazdy awaryjne
 • Podbudowa z chudego betonu w km 35+565 – 35+685, w km 35+790 – 37+240, w km 37+440– 37+790, w km 37+910 – 38+550, w km 40+360 – 42+700 oraz na przejazdach awaryjnych
 • Ogrodzenie z siatki wysokości 30 cm wraz z mocowaniem po stronie północnej
 • Elementy naprowadzające po stronie północnej
 • Rozbiórka nawierzchni i elementów dróg na drodze DW 296 oraz na łącznicach (w trakcie)
 • Kruszenie materiału z rozbiórki
 • Przepust skrzynkowy nr 31 i 32

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Brak prac
 • Obiekt WA-31
  • Brak prac
 • Obiekt MA-33
  • Zakończono prace ciesielskie i zbrojarskie ustroju nośnego
 • Obiekt PZ-35a
  • Rozpoczęto zasypkę konstrukcji z blachy falistej
  • Wykonano izolację drenażu między konstrukcjami
 • Obiekt PZ-36a
  • Wykonano izolację drenażu między konstrukcjami

Roboty branżowe

 •  Kanalizacja deszczowa i zbiorniki
  • Budowa kanalizacji KD 115 km 38+900, KD 113 km 48+000
  • Budowa zbiornika ZE 42 km 38+900
  • Budowa zbiornika ZE 41  km 38+533
 • Teletechnika
  • Budowa kanalizacji teletechnicznej  średnicy 110, km 43+700 – 45+600,
  • Montaż fundamentu dla tablicy zmiennej treści w km 45+350
 • Melioracje
  • Konserwacja, przebudowa rowów melioracyjnych w km 40+100 – 41+000
Rodzaj wykonywanych robót Zaawansowanie procentowe wykonanych robót w bieżącym okresie rozliczeniowym 
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 3,0%
DZIAŁ OGÓLNY  
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 4,3%
Roboty ziemne 1,6%
Odwodnienie korpusu drogowego 0,3%
Podbudowy 11,3%
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 3,1%
ROBOTY MOSTOWE  
Obiekt WA-30 0,3%
Obiekt WA-31 0,2%
Obiekt MA-33 9,3%
Obiekt PZ-35a 0,1%
Obiekt PZ-36a 0,1%
ROBOTY BRANŻOWE  
Kanalizacja deszczowa 6,2%
Zbiorniki retencyjne 2,0%
Melioracje 27,6%
Telekomunikacja 8,1%