Raport miesięczny – lipiec 2022

Lp. Branża Opis wykonanych prac
1. Drogowa
 • roboty ziemne km 61+000 – km 61+350, km 64+500 – km 64+950, na dojazdach do obiektów PZ-39a, PZ-55;
 • stabilizacja dojazd od obiektu WA-39, km 61+000 – km 61+250 wraz z dojazdem do obiektu WA47, km 64+500 – km 64+950, drogi dojazdowe do zbiorników i obiektów mostowych;
 • warstwa mrozoochronna, km 50+800 – km 54+131 odcinek doziarniony, km 61+000 – km 61+250;
 • podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm łącznica południowa węzła Luboszów – odcinek próbny
 • podbudowa z chudego betonu: km 50+000 – 50+135, km 50+800 – km 51+800, km 61+400 – km 62+050, km 62+370 – km 63+400
 • odwodnienie drogi – drenaż pobocze: km 64+513,00 – km 64+985,00 – rozpoczęcie robót
 • wykonanie przepustu nr 39 pod zjazdem w km 59+071 – rozpoczęcie robót
 • przedłużenie istniejącego przepustu skrzynkowego w km 64+317 – rozpoczęcie robót
 • Humusowanie pasa dzielącego – od km 54+600 do km 55+700, km 57+200 – km 61+000 – zakończenie prac.
 • Uszczelnienie wraz z umocnieniem skarp rowów warstwą humusu na odcinku od km 59+500 do km 61+000 – rozpoczęcie robót
 • Humusowanie terenów płaskich na odcinku od km 59+500 do km 61+000 – rozpoczęcie robót
 • Humusowanie terenu na dojazdach do obiektu PZ-45a strona północna i południowa – rozpoczęcie prac,
 • Rozbiórka barier stalowych – pas dzielący od km 54+570 do km 55+100,
 • Wykonywanie dróg i placów tymczasowych, ustawienie ogrodzeń tymczasowych,
2. Mostowa
 • Pz39a – zakończono montaż konstrukcji z blach falistych – część nad południową jezdnią autostradową
 • Pz40a – zabetonowano fundament przyczółka P1, sekcja 4, (etap 1), zabetonowano fundamenty przyczółka P2, segment 3 i 5 (etap 1), w trakcie zbrojenie fundamentu przyczółka P2, segment 1 (1 etap)
 • MA44 – zabetonowano filar 2, etap 2 i 3, (trzon i oczep filara)
 • Pz45a – zabetonowano fundament P1, sekcja 1, 2 i 3 etap 2,
 • WA47 – prac nie prowadzono
 • Pz47b – spawanie płytek na stolikach na podporze P2,
 • WD53 – betonowanie wnęk dylatacyjnych P1 i P3, zabetonowanie płyt przejściowych P1 i P3 (beton podkładowy, zbrojenie płyt, betonowanie), wykonano izolację pod kapami chodnikowymi, ułożono krawężnik na obiekcie, zamontowano kotwy kapy chodnikowej i krawężnika, zbrojenie kap chodnikowych w trakcie wykonywania.
 • Pz55 – montaż płytek wypełnienia, spawanie prętów dla uciąglenia belek w poprzeczniach, zbrojenie wezgłowi, poprzecznic, płyty, P1 – zabetonowano wezgłowia – sekcja 3 i 4, P2 zabetonowano wezgłowia sekcja 3 i 4,
  3. Inżynieria ruchu
 • opracowywanie projektów COR wraz z procedurą zatwierdzenia dokumentacji,
 • wprowadzona zostanie zmiana COR zgodnie z zatwierdzeniem: KMT.7120.76.2022 z dnia 21.06.2022 rok o nazwie: Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy ronda w ciągu drogi powiatowej nr 2271D w związku z budową węzła autostrady A18 – Etap 1 realizowane w ramach inwestycji: Budowa autostrady A18, odcinek granica woj. Lubuskiego i dolnośląskiego – węzeł „GOLNICE” od km 50+000 do km 71+533
 • wprowadzona zostanie zmiana COR zgodnie z zatwierdzeniem: 163/4081/2021 z dnia 16.06.2021 rok o nazwie: Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu obiektu WD-53 w km 70+887 w zakresie węzła Golnice DK18 z DW297 – Etap 4 oraz 225/4081/2021 z dnia 26.07.2021r o nazwie: Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy obiektu PZ-55 w km 71+400 w zakresie autostrady A18 – Etap 1 wraz z późniejszą zmianą zgodnie z zatwierdzeniem 082/4081/2022 z dnia 15.03.2022 rok o nazwie: Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy obiektu PZ-55 w km 71+400 w zakresie autostrady A18 – Etap 1 realizowane w ramach inwestycji: Budowa autostrady A18, odcinek granica woj. Lubuskiego i dolnośląskiego – węzeł „GOLNICE” od km 50+000 do km 71+533.
4. Pozostałe branże
 • Zbiorniki – Umocnienia zbiornika ZE-51 A wraz z płytą dociążającą,
 • Kanalizacja deszczowa – odcinek Kanał Kd-144, Kd-146, Kd-147, Kd-147A , Kd-148, Kd-149,Kd-152, Kd-155, Kd-156, Kd-157, Kd-158, Kd-159, Kd-162, Kd-163, Kd-164,
 • Kanał technologiczny wraz ze studniami kablowymi SKR-2 od studni 680 do 700 – kontynuacja robót, montaż studni teletechnicznych
5. Nadzory
 • nadzór przyrodniczy zakończony raportem za m-c czerwiec,
 • nadzór archeologiczny zakończony raportem za m-c czerwiec
6. Inne
 • ofertowanie i kontraktacja robót,
 • weryfikacja otrzymanej Dokumentacji Projektowej, kontynuacja przeglądu Dokumentacji Projektowej i zgłaszanie dalszych spostrzeżeń / uwag i wniosków o uzupełnienie braków / wyjaśnienie rozbieżności,
 • opracowywanie Dokumentów Wykonawcy (wnioski materiałowe, zgłoszenia PZJ, projekty technologiczne).
 • wykonywanie modeli projektowych robót ziemnych