Raport miesięczny – czerwiec 2022

Lp. Branża Opis wykonanych prac
1. Drogowa
 • roboty ziemne km 50+080 – km 50+104 (przy obiekcie WA-39), km 61+000 – km 61+350, km 62+600 – km 62+750, wraz z przejazdem awaryjnym, km 64+300 – km 64+500, na dojazdach do obiektów PZ-39a, PZ-40a, PZ-55;
 • stabilizacja km 61+250 – km 61+350, km 62+600 – km 62+750 wraz z przejazdem awaryjnym, km 64+300 – km 64+500, drogi dojazdowe do zbiorników;
 • warstwa mrozoochronna, km 50+800 – km 54+131 doziarnienie warstwy mieszanką kruszywa łamanego 0/31.5mm, km 61+350 – km 63+200 wraz z przejazdem awaryjnym; km 64+950 – km 65+550 wraz z przejazdem awaryjnym, łącznica południowa nr 1 i nr 2 węzła Luboszów;
 • podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm łącznica południowa węzła Luboszów;
 • podbudowa z chudego betonu km 63+400 – km 64+260, km 65+060 – km 65+570, km 66+830 – km 69+225,
 • nawierzchnia z betonu cementowego km 54+600 – km 56+525, km 57+815 – 59+280;
 • odwodnienie drogi – drenaż pas dzielący: km 52+099,65 – 52+600,00; km 53+150,00 – km 53+405,30
 • Humusowanie pasa dzielące – pas dzielący od km 58+000 do km 61+000 – prace trwają
 • Rozbiórka barier stalowych – pas dzielący od km 54+600 do km 59+300 – prace trwają
 • wykonywanie dróg i placów tymczasowych, ustawienie ogrodzeń tymczasowych,
2. Mostowa
 • WA 39 – betonowanie płyt przejściowych,
 • PZ39a – montaż południowej części konstrukcji przejścia z blach falistych 80%,
 • PZ 40a – podpora 1, zbrojenie i betonowanie 5 segmentów fundamentu,
 • MA 44 – zbrojenie i betonowanie stopy fundamentowej i cokołu filara na podporze 2,
 • PZ45a – betonowanie fundamentów,
 • WA 47 – izolacje cienkie, zasypki, beton podkładowy oraz płyty przejściowe,
 • PZ47b – betonowanie fundamentów podpory 2 etap 2,
 • WD53 – Zasypki, sprężenie ustroju, montaż dylatacji,
 • PZ 55 – Montaż belek korytkowych sekcja 3,4,5, montaż płytek wypełnienia, montaż zbrojenia poprzecznic oraz płyty ustroju sekcje 3 i 4,
  3. Inżynieria ruchu
 • opracowywanie projektów COR wraz z procedurą zatwierdzenia dokumentacji,
 • wdrożenie zamiennego COR zgodnie z zatwierdzeniem nr 163/4081/2021 z dnia 16.06.2021 rok o nazwie: Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu obiektu WD-53 w km 70+887 w zakresie węzła Golnice DK18 z DW297 – Etap 4 oraz 225/4081/2021 z dnia 26.07.2021r o nazwie: Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy obiektu PZ-55 w km 71+400 w zakresie autostrady A18 – Etap 1 wraz z późniejszą zmianą zgodnie z zatwierdzeniem 082/4081/2022 z dnia 15.03.2022 rok o nazwie: Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy obiektu PZ-55 w km 71+400 w zakresie autostrady A18 – Etap 1 realizowane w ramach inwestycji: Budowa autostrady A18, odcinek granica woj. Lubuskiego i dolnośląskiego – węzeł „GOLNICE” od km 50+000 do km 71+533,
4. Pozostałe branże
 • Zbiorniki – Umocnienia dna i skarp zbiornika oraz wjazd do zbiornika ZE-58,
 • Zbiorniki – umocnienia wjazdu do zbiornika ZE-52,
 • Studnie kanalizacyjne w pasie dzielącym wraz z wpustami km 53+150 od studni 142/15 do 142/16 na kanale Kd 142 oraz km 53+345 od studni 143/04 do 143/02 na kanale Kd 143,
 • Kanał Kd-141, Kd-144, Kd-150 (zespoły oczyszczające przy ZE-56), Kd-150A,
 • Studnie wraz z wylotami na kanale Kd-151, Kd-153 (zespoły oczyszczające przy ZE-58),
 • Kd-154 (zespoły oczyszczające przy ZE-58), Kd-160 (zespoły oczyszczające przy ZE-64),
 • Kd-162 (zespoły oczyszczające przy ZE-65), Kd-163 (zespoły oczyszczające przy ZE-65),
 • Przykanalik od wpustu WS 264 w km 61+128,
 • Kanał technologiczny wraz ze studniami kablowymi SKR-2 od studni 680 do 695,
5. Nadzory
 • nadzór przyrodniczy zakończony raportem za m-c czerwiec,
 • nadzór archeologiczny zakończony raportem za m-c czerwiec
6. Inne
 • ofertowanie i kontraktacja robót,
 • weryfikacja otrzymanej Dokumentacji Projektowej, kontynuacja przeglądu Dokumentacji Projektowej i zgłaszanie dalszych spostrzeżeń / uwag i wniosków o uzupełnienie braków / wyjaśnienie rozbieżności,
 • opracowywanie Dokumentów Wykonawcy (wnioski materiałowe, zgłoszenia PZJ, projekty technologiczne).
 • wykonywanie modeli projektowych robót ziemnych