Raport miesięczny – lipiec 2021

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Wprowadzono Tymczasową Organizację Ruchu:
  • COR6 organizacja ruchu na czas budowy ronda tymczasowego Węzeł Iłowa w km 37+500,
 • COR8 wjazd/wyjazd z budowy w km 49+850,
 • COR5 dla odcinka trasy głównej w km 34+300 – 42+100.
 • Uzgodniono projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu:
  • COR5 dla odcinka trasy głównej w km 34+300 – 42+100,
  • COR9 wyjazd z budowy na drogę DW296,
 • Trwają uzgodnienia projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu:
  • COR7 dla odcinka trasy głównej – schematy szybko postępujące,
  • COR10 – zabezpieczenie przejazdu przy obiektach PZ-35a i PZ-36a.
 • Przekazano miesięczny raport przyrodniczy oraz nadzoru archeologicznego.
 • Trwają prace przygotowawcze placu pod magazyn kruszywa przy łącznicy węzeł Iłowa
  oraz przy PZ-35A oraz PZ-36A.

Roboty drogowe i zieleń

 • Rozbiórka nawierzchni betonowej w km 41+100 – 41+500 (strona prawa).
 • Rozkucie pobocza w km 48+000 – 50+000 (strona lewa).
 • Karczowanie karpin w km 33+760 – 50+000, sprzątanie terenu po wycince dokonanej
  przez Lasy Państwowe na obiektach PZ-35a i PZ-36a (strona północna).
 • Odhumusowanie w km 33+760 – 35+500, 41+100 – 42+700 oraz przy obiekcie PZ-36a (strona północna).
 • Roboty ziemne po stronie prawej w km 33+760 – 35+500 (w trakcie) oraz 41+100 – 43+500.
 • Warstwa ulepszonego podłoża po stronie prawej w km 41+350 – 42+300, 42+700 – 45+500, 46+250 – 47+800, 48+500 – 50+000.
 • Wstępne rozłożenie warstwy mrozoochronnej po stronie prawej w km 41+350 – 42+300, 42+700 – 45+500, 46+250 – 47+800, 48+500 – 50+000.
 • Kruszenie materiału z rozbiórki nawierzchni betonowej.

Roboty mostowe

Obiekt WA-30

 • Prace rozbiórkowe elementów żelbetowych oraz nasypów.

Obiekt WA-31

 • Zabezpieczenie stalowym ryglem przy udziale grodzic jezdni północnej.
 • Wykonanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu podpora P1 oraz P2.
 • Wykonanie ław fundamentowych podpory P1 oraz P2.
 • Wykonanie izolacji cienkiej ław fundamentowych podpory P1 oraz P2.

Obiekt MA-33

 • Wykonanie pali wielkośrednicowych.
 • Wykonanie odkopania głowic pali wielkośrednicowych.
 • Wykonanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu podpory P1, P2, P3.

Obiekt PZ-35a

 • Betonowanie fundamentu podpory P2 segment 2.
 • Przygotowanie wykopów i platform roboczych pod palownicę do wykonania pali wbijanych prefabrykowanych podpory P1.
 • Betonowanie fundamentu segmentu nr 2 podpory P2.

Obiekt PZ-36a

 • Skucie głowic pali prefabrykowanych podpora P2 i P3.
 • Przygotowanie wykopów oraz platform roboczych pod palownicę do wykonania pali wbijanych prefabrykowanych podpory P1.
 • Warstwa wyrównawcza z chudego betonu podpory P2 i P3.

Roboty branżowe

Budowa kanalizacji i urządzeń oczyszczających

 • Budowa zbiornika ZE-44 – roboty ziemne, wymiana gruntu, uszczelnienie, umocnienie dnia i ścian, montaż wylotów.
 • Budowa zbiornika ZE-49 – odhumusowanie.
 • Budowa zbiornika nr 50 – roboty ziemne.

Energetyka

 • Wykonanie przewiertów dla przebudowy SN w km 36+340, 38+110 i 45+380.

Telekomunikacja

Budowa kanalizacji teletechnicznej w km 38+600 – 40+050.

Rodzaj wykonywanych robót Zaawansowanie procentowe wykonanych robót w bieżącym okresie rozliczeniowym 
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 1,8%
DZIAŁ OGÓLNY  
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 1,6%
Roboty ziemne 5,8%
Podbudowy 5,3%
ROBOTY MOSTOWE  
Obiekt WA-30 1,2%
Obiekt WA-31 5,3%
Obiekt MA-33 6,7%
Obiekt PZ-35a 1,3%
Obiekt PZ-36a 0,6%
ROBOTY BRANŻOWE  
Zbiorniki retencyjne 5,9%
Przebudowa i budowa linii SN 13,1%
Telekomunikacja 2,2%