Raport miesięczny – lipiec 2021

Lp. Branża Opis wykonanych prac
1. Drogowa
 • Rozbiórka istniejącej nawierzchni betonowej trasy głównej,
 • Rozbiórka poboczy,
 • Odhumusowanie,
 • Rozbiórka barier stalowych, oznakowania pionowego, urządzeń BRD,
 • Wywóz gruzu betonowego,
 • Inwentaryzacja drzew do wycinki,
 • Wykopy,
 • Nasypy,
 • Wycinki, mulczowanie i karczowanie drzew w pasie drogowym,
 • Ogrodzenia tymczasowe,
 • Budowa nawierzchni tymczasowych rond na węzłach Golnice i Luboszów
2. Mostowa
 • Oczyszczanie obiektów PZ z karpin,
 • WD53 frezowanie nawierzchni bitumicznej,
 • WK54 rozbiórka ustroju nośnego obiektu,
 • WA 39 wykonanie pierwszego etapu zabezpieczenia ścianek szczelnych,
 • WD53- rozbiórka pierwszego przęsła ustroju nośnego
 • WA47 rozbiórka nawierzchni betonowej na obiekcie pas prawy
3. Inżynieria ruchu
 • Opracowywanie projektów COR wraz z procedurą zatwierdzenia dokumentacji,
 • Wprowadzenie COR trasy głównej 50+000 do 53+200,
 • Wprowadzenie COR dla węzła Golnice,
 • Wprowadzenie COR dla węzła Luboszów
 • Montaż tabliczek hektometrowych, czasowych,
 • Dostawa i montaż separatorów ruchu
4. Pozostałe branże Wykonawca nie rozpoczął zaplanowanych w programie Robót:

 • Przebudowa sieci SN w km 54+550
 • Przebudowa sieci SN w km 55+000
 • Zasilanie MOP Świętoszów
 • Zasilanie węzła Golnice

Z powodu Brak aktualnych warunków technicznych, zatwierdzonych Dokumentacji Projektowych i porozumień z gestorami sieci

5. Nadzory
 • Inwentaryzacja przyrodnicza zakończona protokołem za lipiec,
 • Inwentaryzacja ornitologiczno – chiropterologiczna obszarów drzew przeznaczonych do wycinki,
 • Rozpoznanie saperskie,
 • Nadzór archeologiczny
6. Inne
 • Kontraktacja robót,
 • Weryfikacja otrzymanej dokumentacji projektowej, kontynuacja przeglądu dokumentacji projektowej i zgłaszanie dalszych spostrzeżeń/uwag i wniosków o uzupełnienie braków/wyjaśnienie rozbieżności,
 • Prace kameralne w zakresie ustalenia i przygotowania zapleczy budowy, zaplecza pod wytwórnię, place składowe,
 • Opracowywanie Dokumentów Wykonawcy (wnioski materiałowe, zgłoszenia PZJ, zatwierdzenie wytwórni betonu, recepty na beton konstrukcyjny i niekonstrukcyjny, projekty technologiczne).