Raport miesięczny – kwiecień 2023

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu i szczelności ogrodzenia

Roboty drogowe i zieleń

 • Rozbiórka barier stalowych – w ok 35+500 – 38+500
 • Humusowanie terenów płaskich – w km 35+500 – 37+000
 • Humusowanie pasa rozdziału – w km 35+500 – 38+000
 • Humusowanie obiektu PZ-35a (w toku)
 • Umocnienie rowów elementami betonowymi – w km 41+750 – 42+000 oraz w km 47+670 – 47+560
 • Montaż barier stalowych w pasie rozdziału – w km 39+000 – 39+500
 • Kolumny alarmowe w km 36+000 – 50+000 strona południowa – montaż obrzeży
 • Montaż ogrodzenia autostradowego (roboty wykończeniowe)
 • Montaż bram i furtek
 • Nawierzchnia z kruszywa na drogach serwisowych (w toku)
 • Wykonanie zjazdów pożarowych
 • Nasadzenia na obiekcie PZ-35a (w toku)
 • Podbudowa z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności – w km 35+525 – 35+565, w km 37+790 – 35+832, w km 37+868 – 37+910 oraz Łącznicy 1 i 2 na węźle Iłowa
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności – w km 35+460 – 35+565, w km 37+790 – 37+832 oraz w km 37+868 – 37+910 oraz Łącznicy 1 i 2 na węźle Iłowa
 • Warstwa ścieralna SMA – w km 35+460 – 35+565, w km 35+685 – 35+790 oraz w km 37+790 – 37+910 oraz na Łącznicy 1 i 2 na węźle Iłowa

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego betonów
  • Wykonanie nawierzchni z żywic syntetycznych
  • Wykonanie nawierzchni ścieralnej SMA
  • Wykonanie dylatacji bitumicznych
 • Obiekt WA-31
  • Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego betonów
  • Wykonanie nawierzchni z żywic syntetycznych
  • Wykonanie nawierzchni ścieralnej SMA
  • Wykonanie dylatacji bitumicznych
 • Obiekt MA-33
  • Wykonanie nawierzchni z żywic syntetycznych
  • Wykonanie nawierzchni ścieralnej SMA
  • Wykonanie dylatacji bitumicznej podpory P1‎
 • Obiekt PZ-35a
  • Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego betonów na gzymsach strona północna, podpora P2 strona północna oraz ‎podpora P1‎
  • Prace brukarskie
 • Obiekt PZ-36a
  • Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego betonów na gzymsach strona północna, podpora P2 strona północna oraz podpora P1‎
  • Zasypka konstrukcji stalowej ETAP II
  • Prace brukarskie

Roboty branżowe

 • TELETECHNIKA
  • Uciąglenie kanalizacji teletechnicznej
  • Montaż brakujących studni
 • ENERGETYKA
  • Budowa linii kablowej
  • Montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe
Rodzaj wykonywanych robót Zaawansowanie procentowe wykonanych robót w bieżącym okresie rozliczeniowym 
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 2,7%
DZIAŁ OGÓLNY
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 0,4%
Roboty ziemne 2,9%
Odwodnienie korpusu drogowego 0,5%
Podbudowy 2,7%
Nawierzchnie 1,3%
Roboty wykończeniowe 2,8%
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 13,0%
Zieleń drogowa 3,2%
ROBOTY MOSTOWE  
Obiekt WA-30 1,4%
Obiekt WA-31 0,5%
Obiekt MA-33 1,4%
Obiekt PZ-35a 1,8%
Obiekt PZ-36a 2,2%
ROBOTY BRANŻOWE  
Kanalizacja deszczowa 2,1%
Zbiorniki retencyjne 1,2%
Przebudowa i budowa linii SN 0,1%
Oświetlenie drogowe 21,4%
Telekomunikacja 6,2%