Raport miesięczny – grudzień 2022

Lp.

Branża

Opis wykonanych prac

1.

Drogowa

 • roboty ziemne – kontynuacja prac, nasypy na dojazdach do obiektów PZ-47b wraz z drogą dojazdową;
 • roboty ziemne – wykopy/nasypy wraz z plantowaniem rowów na odcinkach ze zmianą niweletą rowów – kontynuacja prac;
 • roboty ziemne – wykopy na długości poszerzenia drogi głównej od km 70+700 do km 71+553 – dokończenie robót na odcinku od km 71+300 do km 71+450;
 • podłoże pod stabilizację na poszerzeniu drogi głównej od km 70+700 do km 71+553 – dokończenie robót na odcinku od km 71+300 do km 71+450;
 • stabilizacja na poszerzeniu drogi głównej od km 70+700 do km 71+553 oraz na długości drogi dojazdowej przy obiekcie PZ-47b strona północna;
 • droga dojazdowa wzdłuż nasypu do obiektu PZ-47b w km 63+000 strona północna;
 • warstwa mrozoochronna na poszerzeniu jezdni głównej od km 71+300 do km 71+450 – rozpoczęcie robót oraz MOP Świętoszów: Łącznica nr 1, km 0+000,00 – 0+094,97początek łącznicy: km 56+349,89 TG i łącznica nr 2, km 0+000,00 – 0+074,70 – początek łącznicy: km 56+370,00 TG;
 • nawierzchnia z betonu cementowego na odcinku od km 53+725 do km 53+825 pod obiektem WK-41, poszerzenia wjazdu i wyjazdu z MOP Świętoszów: od km 56+985 do km 56+755 oraz od km 56+755 do km 56+635, pas włączenia/wyłączenia węzeł Luboszów od km 53+790-53+825 oraz od km 54+425 do 54+240 rozpoczęcie robót, przejazdy awaryjne: od km 66+616,25 do 66+750, od km 67+434 do km 67+566, od km 69+086 do km 69+218, od km 53+470,25 do km 53+602,75 oraz od km 50+188 do km 50+320;
 • Wykonanie nawierzchni z KŁSM na odcinkach dróg dojazdowych do zbiorników: ZE-51 od km 50+110 do 50+128, ZE-53 od km 55+843 do km 55+880, ZE-54 od km 55+362 do km 55+462, ZE-57 od km 59+361 do km 59+465, ZE-65 od km 66+280 do km 66+618 oraz od km 66+162 do 66+195;
 • Humusowanie pasa dzielącego – km 61+000 do km 69+220 – kontynuacja robót;
 • Humusowanie nasypu na najeździe do obiektu PZ-39a strona południowa;
 • Pogłębianie rowów: km 53+750, km 54+900, km 65+100, km 66+300, km 62+000 oraz km 63+000;
 • Rozbiórka barier stalowych – pas dzielący od km 61+000 do km 69+220 – zakończenie robót oraz od km 50+000 do km 54+000 – rozpoczęcie robót;
 • Wykonanie przepustu nr 35 pod korona drogi gminnej do „Miodowego Zakątka”;
 • Wykonanie wycinki krzewów wzdłuż istniejącego ogrodzenia na całej długości inwestycji – strona północna;

2.

Mostowa

 • PZ40a: przygotowanie platform pod wieże wsporcze bele prefabrykowane
 • MA44: wzmocnienie posadowienia – jet grouting
 • PZ45a: sekcja 1 i 3: betonowanie płyty nadbetonu
 • PZ47b: sekcja 3, 4 i 5: deskowanie, zbrojenie i betonowanie sekcji wezgłowia i poprzecznice

  3.

Inżynieria ruchu

 • Opracowywanie projektów COR wraz z procedurą zatwierdzenia dokumentacji,
 • Wprowadzono zmianę COR zgodnie z zatwierdzeniem: 158/4081/2022 z dnia 08.06.2021 rok oraz 4081/90/2021 z dnia 17.06.2021 rok o nazwie: Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w ciągu drogi krajowej nr 18 na odcinku od km 50+000 do km 53+200 realizowanego w ramach inwestycji: Budowa autostrady A18, odcinek granica woj. Lubuskiego i dolnośląskiego – węzeł „GOLNICE” od km 50+000 do km 71+533;

4.

Pozostałe branże

 • Kanał Kd-142, Kd-143, Kd-145, Kd-146, Kd-147A,
 • Odwodnienie liniowe w km 58+700;
 • Wpusty wraz z przykanalikami w km 54
 • Humusowanie zbiorników,
 • Wykonanie zasypki oraz podłoża – studnia kablowa S[580], S[581], S[583], S[584], S[594], S[595], S[614], S[615], S[616], S[617], S[618], S[619], S[620], S[621], S[622], S[623] (kanaliz. teletechn.);
 • Wykonanie zasypki oraz podłoża – kanał technologiczny – (odc. od początku zakresu do S[569]), odc. S[581]-S[582], odc. S[582]-S[583], odc. S[583]-S[584], odc. S[593]-S[594], odc. S[594]-S[595], odc. S[595]-S[596], odc. S[608]-S[609], odc. S[609]-S[610], odc. S[617]-S[618], odc. S[618]-S[619], odc. S[619]-S[620], odc. S[620]-S[621], odc. S[621]-S[622], odc. S[622]-S[623], odc. S[623]-S[624],  odc. S[596]-S[597], odc. S[597]-S[598], odc. S[598]-S[599], odc. S[600]-S[601], odc. S[601]-S[602], odc. S[605]-S[606], odc. S[606]-S[607], odc. S[607]-S[608];
 • Wykonanie linii kablowej oświetlenia MOP Świętoszów – kontynuacja prac;
 • Wykonanie linii kablowej oświetlenia łącznica południowa węzła Luboszów – rozpoczęcie prac;

5.

Nadzory

 • nadzór przyrodniczy zakończony raportem za m-c grudzień,
 • nadzór archeologiczny zakończony raportem za m-c grudzień

6.

Inne

 • ofertowanie i kontraktacja robót,
 • weryfikacja otrzymanej Dokumentacji Projektowej, kontynuacja przeglądu Dokumentacji Projektowej i zgłaszanie dalszych spostrzeżeń / uwag i wniosków o uzupełnienie braków / wyjaśnienie rozbieżności,
 • opracowywanie Dokumentów Wykonawcy (wnioski materiałowe, zgłoszenia PZJ, projekty technologiczne).