Raport miesięczny – listopad 2022

Lp.

Branża

Opis wykonanych prac

1.

Drogowa

 • roboty ziemne – kontynuacja prac, nasypy na dojazdach do obiektów PZ-47b i drogach dojazdowych;
 • roboty ziemne – wykopy/nasypy wraz z plantowaniem rowów na odcinkach ze zmianą niweletą rowów, na odcinku drogi głównej wzdłuż obiektu PZ-55 oraz w obrębie dróg dojazdowych – kontynuacja prac;
 • podłoże pod stabilizację w obrębie jezdni drogi gminnej do ronda łącznicy południowej węzła Luboszów;
 • warstwa ulepszonego podłoża w obrębie drogi gminnej i jezdni ronda łącznicy południowej węzła Luboszów oraz drogach dojazdowych do zbiorników i obiektów mostowych;
 • warstwa mrozoochronna na poszerzeniu jezdni i łącznicach na teren MOP „Świętoszów”;
 • Prace przygotowawcze związane z wykonaniem przejazdów awaryjnych;
 • nawierzchnia z betonu cementowego na odcinku km 50+900 – km 52+800 bez odcinka „koperty” i odcinka pod obiektem WK-41 oraz przejazdy awaryjne w km 59+093.00, w km 61+183.50, w km 62+655.00, w km 65+490.00, w km 66+683.00 oraz w km 67+500.00;
 • wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31.5mm na odcinkach dróg dojazdowych;
 • Humusowanie pasa dzielącego – km 65+000 – km 69+220 – rozpoczęcie robót oraz odcinek km 61+000 do km 65+000 – kontynuacja robót;
 • Uszczelnienie wraz z umocnieniem skarp rowów warstwą humusu na odcinku od km 54+675 do km 59+500 – zakończenie robót, od km 61+000 do km 69+220 – rozpoczęcie robót oraz od km 50+000 do km 53+000 – kontynuacja robót;
 • Roboty brukarskie – ustawienie ścieków trójkątnych wzdłuż zbiorników oraz na odcinku łuku poziomego od km 52+071 do 53+151 i dojazdach do obiektu MA44 – rozpoczęcie robot;
 • Roboty w zakresie posadowienia przepustu nr 35 pod koroną drogi gminnej m. Luboszów;
 • Wykonanie odcinka drenażu w pasie dzielącym od km 52+600 do km 53+150;
 • Rozbiórka barier stalowych – pas dzielący od km 63+000 do km 69+220;

Prace w zakresie zieleni dogęszczającej;

2.

Mostowa

 • PZ39a: wykonanie koryta nad podporą 2,
 • PZ40a: podpora 1 sekcja 1,2,3,4,5 zbrojenie i betonowanie etapu 2 fundamentu,
 • MA44: przygotowanie platform roboczych do realizacji wzmocnienia,
 • PZ45a: sekcja 2: zbrojenie i betonowanie płyty nadbetonu, sekcja 1, 2, 3: zbrojenie płyty nadbetonu,
 • PZ47b: sekcja 3, 4 i 5: montaż podparcia belek, montaż belek, montaż płytek wypełnienia
 • WD53: skarpowanie stożków, wykonanie schodów skarpowych i umocnienia stożków,
 • PZ55: sekcja 3, 4, 5: przygotowanie powierzchni,

  3.

Inżynieria ruchu

 • Opracowywanie projektów COR wraz z procedurą zatwierdzenia dokumentacji,
 • Wprowadzona została zmiana COR zgodnie z zatwierdzeniem: 125/4081/2022 z dnia 20.04.2022 rok o nazwie: Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w ciągu drogi krajowej nr 18 przy obiekcie PZ-47b w km 63+030 w ramach zadania: Budowa autostrady A18, odcinek granica woj. Lubuskiego i dolnośląskiego – węzeł „GOLNICE” od km 50+000 do km 71+533,
 • Wprowadzona została zmiana COR zgodnie z zatwierdzeniem: 163/4081/2021 z dnia 16.06.2021 rok o nazwie: Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu obiektu WD-53 w km 70+887 w zakresie węzła Golnice DK18 z DW297 – Etap 4 oraz 225/4081/2021 z dnia 26.07.2021r o nazwie: Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy obiektu PZ-55 w km 71+400 w zakresie autostrady A18 – Etap 1 realizowane w ramach inwestycji: Budowa autostrady A18, odcinek granica woj. Lubuskiego i dolnośląskiego – węzeł „GOLNICE” od km 50+000 do km 71+533.

4.

Pozostałe branże

 • Kanał Kd-140A, Kd-142, Kd-143, Kd-144,
 • Wpusty wraz z przykanalikami w km 54
 • Humusowanie zbiorników
 • Kanał technologiczny wraz ze studniami kablowymi SKR-2 na odcinku od studni 609 do studni 624 – rozpoczęcie robót, kontynuacja robót na odcinku od studni 570 do studni 581 od studni 630 do studni 635 oraz od studni 658 do studni 664,
 • Wykonanie zasilania oświetlenia węzła Luboszów – kontynuacja prac;
 • Wykonanie zasilania oświetlenia MOP Świętoszów – rozpoczęcie prac;
 • Wykonanie linii kablowej oświetlenia MOP Świętoszów – rozpoczęcie prac;
 • Przewierty pod koroną drogi głównej oraz łącznic – oświetlenie – węzeł Luboszów, MOP „Świętoszów” oraz węzeł Golnice – zakończenie robót;

5.

Nadzory

 • nadzór przyrodniczy zakończony raportem za m-c listopad,
 • nadzór archeologiczny zakończony raportem za m-c listopad

6.

Inne

 • ofertowanie i kontraktacja robót,
 • weryfikacja otrzymanej Dokumentacji Projektowej, kontynuacja przeglądu Dokumentacji Projektowej i zgłaszanie dalszych spostrzeżeń / uwag i wniosków o uzupełnienie braków / wyjaśnienie rozbieżności,
 • opracowywanie Dokumentów Wykonawcy (wnioski materiałowe, zgłoszenia PZJ, projekty technologiczne).