Raport miesięczny – grudzień 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu i szczelności ogrodzenia

Roboty drogowe i zieleń

 • Roboty ziemne (nasypy) – PZ-35a i PZ-36a
 • Roboty ziemne (wykopy) – rowy w okolicy węzła Iłowa
 • Rozbiórka barier stalowych – w km 45+000 – 50+000‎
 • Uszczelnienie rowów matami bentonitowymi – w km 41+000 – 46+000‎
 • Humusowanie skarp i rowów – w km 41+000 – 46+000‎
 • Humusowanie pasa rozdziału – w km 45+000 – 49+000‎
 • Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – przy obiektach WA-30 i WA-‎‎31‎
 • Odhumusowanie dróg technologicznych – w km 37+600 – 40+000‎
 • Nawierzchnia z betonu cementowego – pasy włączenia i wyłączenia na węźle Iłowa, przejazdy awaryjne w km 38+400, w km 41+100 oraz w km 48+400
 • Nawierzchnia z kostki betonowej – chodnik przy DW296

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Wykonanie warstwy wiążącej ATL
  • Wykonanie krawężników zanikających.
 • Obiekt WA-31
  • Wykonanie warstwy wiążącej ATL
  • Wykonanie krawężników zanikających.
  • Wykonanie krawężników kamiennych przed oraz za obiektem w pasie rozdziału
 • Obiekt MA-33
  • Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na ustroju
  • Wykonanie warstwy wiążącej ATL
  • Wykonanie krawężnika kamiennego na skrzydłach
 • Obiekt PZ-35a
  • Zasypka konstrukcji z blachy falistej strona południowa ETAP II
  • Betonowanie gzymsów konstrukcji stalowej strona północna
 • Obiekt PZ-36a
  • Betonowanie gzymsów konstrukcji stalowej strona południowa
  • Zasypka konstrukcji z blachy falistej ETAP I

Roboty branżowe

 • KANALIZACJA DESZCZOWA I ZBIORNIKI
  • Budowa kanalizacji – montaż kratek i regulacja studni
  • Budowa palisad na rowach
 • TELETECHNIKA
  • Budowa kanalizacji teletechnicznej średnicy 110,  km 38+000 – 45+000 (montaż studni)
 • ENERGETYKA
  • Budowa oświetlenia
Rodzaj wykonywanych robót Zaawansowanie procentowe wykonanych robót w bieżącym okresie rozliczeniowym 
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 1,9%
DZIAŁ OGÓLNY
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 1,4%
Roboty ziemne 0,7%
Podbudowy 0,8%
Nawierzchnie 1,4%
Roboty wykończeniowe 7,0%
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 3,5%
Elementy ulic 37,8%
Zieleń drogowa 4,1%
ROBOTY MOSTOWE  
Obiekt WA-30 1,4%
Obiekt WA-31 3,7%
Obiekt MA-33 1,9%
Obiekt PZ-35a 0,1%
Obiekt PZ-36a 2,0%
ROBOTY BRANŻOWE  
Kanalizacja deszczowa 4,1%
Stacja meteo 27,6%
Melioracje 8,6%