Raport miesięczny – czerwiec 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Transport kruszyw oraz montaż wytwórni do nawierzchni betonowej na zapleczu przy łącznicy węzeł Iłowa
 • Trwają uzgodnienia dotyczące Projektu COR17 – puszczenie ruchu przez odcinek II – trasa główna w km 33+760 do 35+500
 • Trwają uzgodnienia dotyczące Projektu COR16 – Zabezpieczenie robót budowy kolumn alarmowych, wymiany barier ochronnych w pasie rozdziału i w ciągu głównym.

Roboty drogowe i zieleń

 • Roboty ziemne (nasypy w trakcie) – PZ-35a i PZ-36a, Rondo DW 296
 • Roboty ziemne (wykopy) – rowy w km 44+000 – 44+500
 • Warstwa mrozoochronna w km 37+100 – 37+650, w km 38+050 – 38+550, w km 41+000 – 41+200, w km 45+500 – 46+000 oraz w km 47+300 – 47+550
 • Podbudowa z chudego betonu w km 43+530 – 43+840 oraz w km 45+460 – 48+360.
 • Nawierzchnia betonowa w km 33+760 – 35+450
 • Ogrodzenie z siatki wysokości 30 cm wraz z mocowaniem po stronie północnej
 • Rozbiórka nawierzchni i elementów dróg na drodze DW 296 oraz na łącznicach(w trakcie)
 • Ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem – przejazd awaryjny w km 38+370 oraz 47+495
 • Wywóz humusu z km 44+500 – 45+500
 • Przepusty nr 27, 28, 29 oraz 30

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Częściowe osadzenie rury stalowej osłonowej kolektora odwadniającego za podporą P2
  • Wykonanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu pod płyty przejściowe podpory P1 oraz P2
  • Wykonanie płyt przejściowych podpory P1 oraz P2
  • Wykonanie izolacji cienkiej płyt przejściowych
 • Obiekt WA-31
  • Częściowe osadzenie rury stalowej osłonowej kolektora odwadniającego za podporą P2
  • Wykonanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu pod płyty przejściowe podpory P1 oraz P2
  • Wykonanie płyt przejściowych podpory P1 oraz P2
  • Wykonanie izolacji cienkiej płyt przejściowych
 • Obiekt MA-33
  • Betonowanie fundamentu podpory P2
  • Betonowanie filara podpory P2
  • Wykonanie ciosów podłożyskowych podpory P2
  • Wykonanie platformy roboczej pod deskowanie ustroju nośnego
  • Wykonanie montażu belek stalowych jako „bramka” nad rzeką Czerna pod wsparcie deskowania UN
  • Wykonanie montażu łożysk podpory P2 oraz P3
 • Obiekt PZ-35a
  • Nie prowadzono prac
 • Obiekt PZ-36a
  • Nie prowadzono prac prac

Roboty branżowe

 • Kanalizacja deszczowa i zbiorniki
  • Budowa drenażu w pasie rozdziału, km 38+900 – 39+400,
  • Budowa kanalizacji KD 106/107 km 35+700, KD 103 km 35+450,
  • Budowa zbiornika ZE 42  km 38+900
 • Teletechnika
  • Budowa kanalizacji teletechnicznej  średnicy 110, km 47+200 – 47+700, km 43+100 – 43+300,
 • Melioracje
  • Konserwacja, przebudowa rowów melioracyjnych w km 47+200 – 48+800
Rodzaj wykonywanych robót Zaawansowanie procentowe wykonanych robót w bieżącym okresie rozliczeniowym 
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 6,3%
DZIAŁ OGÓLNY
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 4,9%
Roboty ziemne 2,5%
Odwodnienie korpusu drogowego 11,5%
Podbudowy 17,4%
Nawierzchnie 9,5%
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 2,8%
ROBOTY MOSTOWE  
Obiekt WA-30 10,3%
Obiekt WA-31 12,9%
Obiekt MA-33 10,0%
ROBOTY BRANŻOWE  
Kanalizacja deszczowa 4,1%
Melioracje 9,4%
Telekomunikacja 11,9%