Raport miesięczny – wrzesień 2023

Lp. Branża Opis wykonanych prac
1. Drogowa
 • Rozbiórka barier stalowych – odcinek od km 50+000 do km 70+650 strona północna oraz od km 69+200 do km 70+650 wraz z łącznicami węzła Golnice – zakończenie robót;
 • Rozbiórka nawierzchni i warstw konstrukcyjnych przewiązek na rondzie tymczasowym węzła Golnice;
 • Wykonanie robót ziemnych – wykonanie wykopu pod rowy przydrożne wzdłuż projektowanej korony drogi powiatowej nr 2271D;
 • Roboty ziemne – wykonanie wykopów/nasypów pod warstwy konstrukcyjne kolumn alarmowych oraz najazdów do obiektu MA-44 – zakończenie robót;
 • Wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni drogi głównej na dojazdach do obiektu MA-44;
 • Roboty ziemne – wykonanie górnej warstwy nasypu pod warstwy konstrukcyjne kolumn alarmowych – zakończenie robót;
 • Wykonanie podłoża pod pobocze umocnione kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie – zakończenie robót;
 • Montaż barier stalowych na długości pasa dzielącego – kontynuacja robót;
 • Montaż barier stalowych skrajnych na długości poboczy jezdnia północna i południowa – kontynuacja robót;
 • Montaż barier linowych szybko rozbieralnych na długości przejazdów awaryjnych – kontynuacja robót;
 • Roboty nawierzchniowe – wykonanie warstwy ścieralnej zjazdów pożarowych z nawierzchni asfaltowej – zakończenie robót;
 • Roboty nawierzchniowe – wykonanie warstwy ścieralnej łącznica południowa węzła Luboszów wraz z jezdnią i wlotami ronda oraz na dojazdach do obiektu MA-44 – zakończenie robót;
 • Roboty wykończeniowe – wykonanie poboczy umocnionych kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie – zakończenie robót;
 • Umocnienie skarp rowu w miejscu wysięków wód gruntowych narzutem kamiennym 80-150mm na odcinku od km 61+740 do km 62+000 – zakończenie robót;
 • Wykonanie robót brukarskich (ułożenie ścieku trójkątnego) wraz z wykonaniem wypełnienia betonem wpustów deszczowych – zakończenie robót;
 • Wykonanie robót brukarskich (ułożenie ścieku muldowego wraz z umocnieniem skarp płytką chodnikową) – umocnienie rowów elementami betonowymi – kontynuacja robót robót;
 • Humusowanie nasypu na najeździe do obiektu PZ-39A, PZ-40a, PZ-45a, PZ-47b i PZ-55 strona południowa oraz północna – kontynuacja robót;
 • Humusowanie terenów płaskich: od km 70+650 do km 71+533 oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej DW297 – zakończenie robót;
 • Uszczelnienie i humusowanie rowów: od km 53+400 do km 54+100 jednia południowa, od km 70+650 do km 71+533 jezdnia północna i południowa oraz węzeł Luboszów – zakończenie robót;
 • Humusowanie pasa dzielącego przy obiekcie PZ-39A, WD-53 oraz MA-44 – zakończenie robót;
 • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych na najściach na przejścia dla zwierząt PZ-40A, PZ-45a, PZ-47b praz PZ-55 – kontynuacja robót;
 • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych na obiektach mostowych WA-39, WA-47, MA-44, MA-51 oraz WA-52 –  kontynuacja robót;
 • Montaż słupków, kratownic oraz konstrukcji wsporczych pod projektowane oznakowanie znaków pionowych oraz tablic kierujących – zakończenie robót;
 • Roboty przygotowawcze w tym usunięcie istniejącego oznakowania poziomego grubowarstwowego wraz z wykonaniem oznakowania poziomego strukturalnego typu dropline – kontynuacja robót;
2. Mostowa
 • PZ-39a – szalowanie, zbrojenie i betonowanie gzymsu str. PN-Zach. PN. Wsch.; montaż prefabrykatów ekranów przeciwolśnieniowych i prefabrykatów balustrad, schody skarpowe, cieki odwodnieniowe, obrukowanie skarp;
 • PZ-40a – ułożenie warstwy ochronnej izolacji płyty pomostu; realizacja zsypki geomembrany płyty pomostu; realizacja antykorozji powierzchni betonowych; montaż stóp ekranów przeciwolśnieniowych
 • PZ-45a – obrukowanie kostką granitową stożków, wypełnienia ekranów przeciwolśnieniowych;
 • PZ-47b –wypełnienia ekranów przeciwolśnieniowych, obrukowanie kostką granitową stożków;
 • MA-44 – zasypka przyczółków podpór P1 i P3, betonowanie płyt przejściowych podpór P1 i P3, izolacja gruba płyty ustroju nośnego – papa termozgrzewalna,  betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym i dojazdach do obiektu, odwodnienie obiektu – kolektor odwodnieniowy,  zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych, nawierzchnia z żywicy na kapach chodnikowych, montaż wpustów mostowych, warstwa wiążąca z asfaltu lanego, odwodnienie izolacji pomostu – drenaż poziomy, montaż ekranów przeciwolśnieniowych, nawierzchnia bitumiczna – warstwa ścieralna SMA, montaż barier ochronnych na obiekcie mostowych, próbne obciążenie obiektu mostowego, przeciwspadek z asfaltu lanego, profilowanie stożków, ubezpieczenie dna i brzegów rzeki Kwisy;
 • PZ-55 –  wypełnienia ekranów przeciwolśnieniowych, obrukowanie stożków;
 • MA-51 (most na Bobrze) – montaż systemu barier ochronnych; montaż ekranów przeciwolśnieniowych;
3. Inżynieria ruchu
 • Wdrożenie COR zgodnie z zatwierdzeniem 4081/142/2023 z dnia 26.07.2023 w zakresie skierowania ruchu autostradowego na jezdnię północną i południową na odcinku od km 48+358.00 do km 50+254.00 – realizowanych w ramach inwestycji: Budowa autostrady A18, odcinek granica woj. Lubuskiego i dolnośląskiego – węzeł „GOLNICE” od km 50+000 do km 71+533.
 • Wdrożenie COR zgodnie z zatwierdzeniem 4081/120/2023 z dnia 26.07.2023 w zakresie przełożenia ruchu autostrady A18 na dwie jezdnie (na pasy szybkie) od km 50+254.00                           do km 54+100.00 – realizowanych w ramach inwestycji: Budowa autostrady A18, odcinek granica woj. Lubuskiego i dolnośląskiego – węzeł „GOLNICE” od km 50+000 do km 71+533.
 • Przywrócenie SOR zgodnie z zatwierdzeniem 074/4080/2022 z dnia 06.04.2022 w zakresie wprowadzenia ruchu docelowego na odcinku drogi wojewódzkiej 297 oraz przywrócenia ruchu na łącznicach węzła Golnice;
 • Przywrócenie SOR zgodnie z zatwierdzeniem 4080/81/2021 z dnia 14.06.2022r. o nazwie: Projekt stałej organizacji ruchu – aktualizacja – odcinek 4 od km 50+041 do km 54+140 (według projektu budowlanego od km 50+000 do km 54+099) oraz 074/4080/2022 z dnia 06.04.2022r. o nazwie: Projekt stałej organizacji ruchu – aktualizacja – odcinek 4 od km 54+140 do km 71+533 (według projektu budowlanego od km 54+099 do km 71+492) realizowany w ramach inwestycji: Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej) od km 0+000 do 71+533 w zakresie wprowadzenia ruchu docelowego na odcinku drogi powiatowej nr 2271D oraz przywrócenia ruchu na łącznicach węzła Luboszów;
4. Pozostałe branże
 • Kanalizacja teletechniczna:
  • przejście przez obiekt – studnie 678-680;
  • budowa kanalizacji na terenie placu – Golnice;
  • kolumny alarmowe węzeł Golnice;
  • przejście kanałem teletechnicznym przez Kwisę;
  • montaż studni 730-740;
  • regulacja studni,
 • Oświetlenie:
  • zakończenie montażu wysięgników wraz z oprawami na słupach – węzeł Luboszów;
  • zakończenie montażu wysięgników wraz z oprawami na słupach – węzeł Golnice;
 • Zasilanie:
  • prace w zakresie zasilania na Węźle Golnice;
 • Kanalizacja deszczowa:
  • regulacja studzienek drenarskich (montaż kratek, profilowanie wysokościowe elementów, zabetonowanie);
  • montaż umocnienia wylotów kanalizacyjnych – rzeka Kwisa;
  • kanał KD-144, 145, 146;
  • wykonanie posadowienia studni przy obiekcie MA-44 – KD-140
5. Nadzory
 • nadzór przyrodniczy zakończony raportem za m-c wrzesień,
 • nadzór archeologiczny zakończony raportem za m-c wrzesień,
6. Inne
 • opracowywanie dokumentacji powykonawczej
 • 11.09.2023 zgłoszenie do PIS i PSP Bolesławiec zawiadomienia o zamiarze przystąpienia do użytkowania w zakresie drogi krajowej nr 18 od km 50+000 do km 54+700; od km 70+500 do km 71+533.
 • Złożenie dn. 02.10.2023r.  wniosku o PnU w zakresie: obiektu PZ-55; PZ-47b, PZ-45a, PZ-39a, MA-44; jezdni południowej drogi krajowej nr 18 na odcinku od km 50+000 do km 71+533,00