Raport miesięczny – wrzesień 2021

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Uzgodniono i zatwierdzono projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu:
  • COR10 – zabezpieczenie przejazdu przy obiektach PZ-35a i PZ-36a,
 • Trwają uzgodnienia projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu:
  • COR11 – przejazdy awaryjne.
 • Przekazano miesięczny raport przyrodniczy oraz nadzoru archeologicznego.
 • Trwają prace przygotowawcze placu pod magazyn kruszywa przy łącznicy węzeł Iłowa.
 • Zatwierdzono rewizję nr 02 Programu robót.

Roboty drogowe i zieleń

 • Rozbiórka nawierzchni betonowej i pobocza po stronie lewej w km 33+760 – 35+500
  i 41+000 – 43+500 oraz po stronie prawej w km 37+500 – 39+000.
 • Odhumusowanie w km 35+700 – 39+500.
 • Roboty ziemne po stronie lewej w km 41+000 – 45+500 oraz po stronie prawej
  w km 36+000 – 36+800 oraz w km 38+000 – 40+000.
 • Roboty ziemne (nasypy, w trakcie) w km 35+530 – 36+000 oraz 37+875 – 38+000
 • Warstwa ulepszonego podłoża po stronie lewej w km 44+000 – 45+500, w km 46+000 – 47+500 i 48+500 – 49+600 oraz po stronie prawej w km 39+800 – 41+350 i 47+800 – 48+250.
 • Wstępne rozłożenie warstwy mrozoochronnej po stronie lewej w km 44+000 – 45+500,
  w km 46+000 – 47+500 i 48+500 – 49+600 oraz po stronie prawej w km 34+500 – 35+100 i 39+800 – 41+350.
 • Przestawienie ogrodzenia autostradowego w km 37+600 – 37+850.
 • Rozbiórka barier stalowych w poboczu w km 35+800 – 41+000 oraz barier pojedynczych
  w pasie rozdziału w km 35+920 – 39+530.
 • Kruszenie materiału z rozbiórki nawierzchni betonowej.

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Zakończenie zabezpieczenia istniejącej jezdni grodzicami wraz z kotwieniem.
  • Zakończenie prac rozbiórkowych.
  • Wykonanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu podpora P1 oraz P2.
 • Obiekt WA-31
  • Betonowanie korpusu podpory P2.
  • Zbrojenie oraz szalowanie skrzydełka podpory P2.
  • Wykonanie zasypek fundamentowych wraz z izolacją cienką podpory P1 oraz P2.
 • Obiekt MA-33
  • Wykonanie betonowania fundamentu, korpusu i skrzydełka podpory P1.
  • Wykonanie sondowania sondą CPTU przy podporze P2 oraz P3.
 • Obiekt PZ-35a
  • Betonowanie fundamentu podpory P3 segmenty 1,2; 3,1; 2,2; 3,2.
  • Betonowanie ścian podpory P3 wszystkich segmentów.
  • Wykonanie izolacji cienkiej fundamentu podpory P2 oraz P3.
  • Wykonanie zasypek fundamentowych podpory P2 oraz P3.
  • Rozpoczęcie montażu konstrukcji stalowej z blachy falistej strona południowa.
  • Usunięcie grodzic technologicznych przy podporze P2.
 • Obiekt PZ-36a
  • Betonowanie fundamentu podpory P3 wszystkich segmentów.
  • Wykonanie izolacji cienkiej fundamentu podpory P2
  • Wykonanie zasypek fundamentowych podpory P2.
  • Usunięcie grodzic technologicznych przy podporze P2.

Roboty branżowe

 • Budowa kanalizacji i urządzeń oczyszczających
 • Budowa zbiornika nr 50 – uszczelnienie i umocnienie dna i skarp, budowa kanalizacji KD139, prace wykończeniowe.
 • Budowa zbiornika nr 49 – uszczelnienie i umocnienie ścian i skarp.
 • Budowa zbiornika nr 48 – roboty ziemne, uszczelnienie i umocnienie dna i skarp zbiornika.
 • Budowa zbiornika nr 47 – budowa kanalizacji KD 127, prace wykończeniowe.

Energetyka

 • Przebudowa linii SN: linia L806 w km 36+340; linia L806 w km 38+110; linia L866
  w km 45+380.

  • Prace przygotowawcze związane z przebudową linii WN 110 kV Linia S – 318 Jankowa Żągańska – Bolesławiec w km 36+100, 45+550, Linia S – 318

Telekomunikacja

 • Budowa kanalizacji teletechnicznej w km 46+000-47+500.
Zaawansowanie procentowe postępu prac
Rodzaj wykonywanych robót  wykonano

w okresie rozliczeniowym

Procentowe zaawansowanie dla całości robót 4,7%
DZIAŁ OGÓLNY  
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 17,7%
Roboty ziemne 5,4%
Podbudowy 5,3%
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 0,5%
ROBOTY MOSTOWE
Obiekt WA-30 4,9%
Obiekt WA-31 6,1%
Obiekt MA-33 3,5%
Obiekt PZ-35a 15,0%
Obiekt PZ-36a 3,8%
ROBOTY BRANŻOWE
Kanalizacja deszczowa 6,1%
Zbiorniki retencyjne 10,0%
Przebudowa i budowa linii SN 13,5%
Przebudowy linii WN 5,4%
Telekomunikacja 1,5%