Raport miesięczny – wrzesień 2021

Lp. Branża Opis wykonanych prac
1. Drogowa
 • rozbiórka istniejącej nawierzchni betonowej trasy głównej w km 50-53, 53+200-55+600 i 59+100-61+000
 • rozbiórka poboczy,
 • odhumusowanie w km 53+200-55+600,
 • rozbiórka barier stalowych, oznakowania pionowego, urządzeń BRD,
 • wywóz gruzu betonowego,
 • inwentaryzacja drzew do wycinki,
 • roboty ziemne 50+000-50+100, 50+500-53+000, 59+100-65+000,
 • nasypy 59+600-59+900, 60+200-60+500, 61+20061+500
 • wycinki, mulczowanie i karczowanie drzew w pasie drogowym,
 • ogrodzenia tymczasowe,
 • odcinek próbny stabilizacji w km 59+330-59+600,
2. Mostowa
 • Odhumusowanie PA47B, PZ55,
 • Nasypy przy obiektach PZ39a, PZ40a, PZ45a
 • WA 39 sprężanie drugiego rzędu kotew gruntowych,
  • wykop pod fundament,
  • przygotowanie do zbrojenia fundamentów i przyczółków,
 • PZ 39a ścianki szczelne podpory P2,
  • palowanie pod podporą P2 i P3,
 • PZ 40a platforma robocza pod palowanie przy podporze P1 i P2,
  • nasyp przy podporze P1 i P2,
  • palowanie pod podporą P2,
 • MA 44 rozbiórka obiektu,
 • PZ 45a platforma robocza pod palowanie przy podporze P1 i P2,
  • nasyp przy podporze P1 i P2,
  • palowanie pod podporą P2,
 • WA47 rozbiórka obiektu 2 etap
  • wykonanie pierwszego rzędu kotew,
 • przygotowanie do zbrojenia fundamentów i przyczółków,WD53 rozbiórka obiektu
  • rozparcie ścianek szczelnych podpory P2,
  • przygotowanie do zbrojenia fundamentów i przyczółków,
3. Inżynieria ruchu
 • opracowywanie projektów COR wraz z procedurą zatwierdzenia dokumentacji,
 • montaż tabliczek hektometrowych, czasowych,
 • dostawa i montaż separatorów ruchu,
4. Pozostałe branże
 • odhumusowanie zbiorników ZE- 51, 52, 53, 54, 60, 61, 62, 63,65 ,66, 67 z drogami dojazd,
 • roboty ziemne pod zbiorniki ZE-51, 5257, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
 • umocnienia płytami ażurowymi skarp i dna zbiorników ZE- 56, 60, 61
 • Wykonawca nie rozpoczął zaplanowanych w programie Robót:
  • Przebudowa sieci SN w km 54+550 oraz w km 55+000
  • Zasilanie MOP Świętoszów i węzła Golnice

Z powodu braku, zatwierdzonych przez gestorów Dokumentacji Projektowych oraz porozumień i umów z gestorami sieci umożliwiających realizację Robót.

5. Nadzory
 • nadzór przyrodniczy zakończony protokołem za m-c wrzesień,
 • inwentaryzacja ornitologiczno – chiropterologiczna drzew przeznaczonych do wycinki,
 • rozpoznanie saperskie,
 • nadzór archeologiczny,
6. Inne
 • ofertowanie i kontraktacja robót,
 • weryfikacja otrzymanej dokumentacji projektowej, kontynuacja przeglądu dokumentacji projektowej i zgłaszanie dalszych spostrzeżeń / uwag i wniosków o uzupełnienie braków / wyjaśnienie rozbieżności,
 • prace kameralne w zakresie ustalenia i przygotowania zapleczy budowy, zaplecza pod wytwórnię, place składowe,
 • opracowywanie Dokumentów Wykonawcy (wnioski materiałowe, zgłoszenia PZJ, projekty technologiczne).
 • wykonywanie modeli projektowych robót ziemnych