Raport miesięczny – sierpień 2023

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu i szczelności ogrodzenia

Roboty drogowe i zieleń

 • Humusowanie obiektu PZ-35a oraz PZ-36a (kontynuacja)
 • Montaż barier stalowych w km 33+760 – 50+000 (brakujące odcinki)
 • Montaż ogrodzenia autostradowego (roboty wykończeniowe)
 • Montaż barier linowych na przejazdach awaryjnych
 • Budowa kolumn alarmowych po stronie północnej (kontynuacja)
 • Wykonanie oznakowania pionowego w km 33+760 – 50+000 oraz na węźle Iłowa
 • Montaż półek przełazowych na ścianach przepustów (kontynuacja)
 • Montaż blach perforowanych w ciągu ogrodzenia autostradowego
 • Frezowanie nawierzchni asfaltowej – Łącznice po stronie północnej oraz DW296
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności – Łącznice po stronie północnej
 • Warstwa ścieralna SMA – Łącznice po stronie północnej
 • Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego – DW296
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – DW296

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Roboty wykończeniowe
  • Wykonanie drzwi w ekranach przeciwolśnieniowych nitka północna
 • Obiekt WA-31
  • Roboty wykończeniowe
  • Wykonanie drzwi w ekranach przeciwolśnieniowych nitka północna
 • Obiekt MA-33
  • Roboty wykończeniowe
  • Wykonanie drzwi w ekranach przeciwolśnieniowych nitka północna
 • Obiekt PZ-35a
  • Montaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych
  • Prace brukarskie
 • Obiekt PZ-36a
  • Montaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych
  • Prace brukarskie

Roboty branżowe

ENERGETYKA

 • Prace odbiorowe instalacji oświetleniowej
Rodzaj wykonywanych robót Zaawansowanie procentowe wykonanych robót w bieżącym okresie rozliczeniowym 
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 2,4%
DZIAŁ OGÓLNY
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty ziemne 0,7%
Nawierzchnie 7,4%
Roboty wykończeniowe 0,5%
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 7,1%
Elementy ulic 8,3%
ROBOTY MOSTOWE  
Obiekt WA-31 0,2%
Obiekt PZ-35a 0,3%
Obiekt PZ-36a 0,6%
ROBOTY BRANŻOWE  
Przebudowa i budowa linii SN 18,3%
Oświetlenie drogowe 20,2%
Telekomunikacja 1,2%