Raport miesięczny – sierpień 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Potwierdzenie wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonanie (Kamień Milowy nr 2)
 • Zatwierdzono Projekt czasowej organizacji ruchu COR17 – puszczenie ruchu przez odcinek II
 • Trwają uzgodnienia dotyczące projektu COR18 – zabezpieczenie robót ustawienia tablic ZZT w km 45+400

Roboty drogowe i zieleń

 • Roboty ziemne (nasypy) – PZ-35a i PZ-36a (w trakcie), Rondo DW 296, pobocza w km 33+760 – 35+460
 • Roboty ziemne(wykopy) – rowy w km 41+500 – 42+000
 • Humusowanie skarp, rowów i pasa rozdziału w km 33+760 – 35+400
 • Nawierzchnia z betonu cementowego – km 44+000-50+000
 • Ogrodzenie z siatki wysokości 30 cm wraz z mocowaniem po stronie północnej (kontynuacja)
 • Elementy naprowadzające (tzw. żabianki) po stronie północnej
 • Ulepszone podłoże – przebudowa DW 296
 • Umocnienie poboczy kruszywem w km 33+760 – 35+460
 • Ułożenie ścieku trójkątnego w km w km 34+500 – 35+460
 • Zabudowa studzienek wpustowych w km 35+400 – 35+460
 • Przepust skrzynkowy nr 33 i 34
 • Rozbiórka istniejących barier w km 34+500-35+500

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Wykonanie podwieszenia pod kapy chodnikowe
  • Prefabrykacja zbrojenia kap chodnikowych
 • Obiekt WA-31
  • Wykonanie podwieszenia pod kapy chodnikowe
  • Prefabrykacja zbrojenia kap chodnikowych
 • Obiekt MA-33
  • Wykonanie betonu ustroju nośnego
  • Wykonanie sprężenia ustroju nośnego
  • Wykonanie betonu stref zakotwień
 • Obiekt PZ-35a
  • Wykonanie zasypek konstrukcji z blachy falistej (w toku)
 • Obiekt PZ-36a
  • Brak prac

Roboty branżowe

 • Kanalizacja deszczowa i zbiorniki
  • Budowa kanalizacji – montaż kratek i regulacja studni
  • Montaż odwodnienia liniowego km 34+400
  • Budowa zbiornika ZE 41  km 38+533 (prace wykończeniowe)
 • Teletechnika
  • Budowa kanalizacji teletechnicznej  średnicy 110, km 37+200 – 38+200, km 43+700 – 45+600,
 • Melioracje
  • Konserwacja, przebudowa rowów melioracyjnych w km 48+000
Rodzaj wykonywanych robót Zaawansowanie procentowe wykonanych robót w bieżącym okresie rozliczeniowym 
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 6,5%
DZIAŁ OGÓLNY  
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 1,5%
Roboty ziemne 2,0%
Odwodnienie korpusu drogowego 19,3%
Podbudowy 8,6%
Nawierzchnie 19,7%
Roboty wykończeniowe 2,9%
ROBOTY MOSTOWE  
Obiekt MA-33 19,8%
ROBOTY BRANŻOWE  
Kanalizacja deszczowa 3,3%
Zbiorniki retencyjne 2,4%
Melioracje 9,7%
Telekomunikacja 8,3%